Κυρώσεις στη Βενεζουέλα μέχρι να προσκυνήσει τους τοκογλύφους

Η απέχθεια των επικυρίαρχων για τα Δημοψηφίσματα

1
22

H Ευρώ­πη ανη­συ­χεί για τη «δημο­κρα­τία των τοκο­γλύ­φων» σε όσες χώρες δεν εκλέ­γο­νται προ­δό­τες και πρά­κτο­ρες των επι­κυ­ρί­αρ­χων. Κυρώ­σεις ενα­ντί­ον της Βενε­ζου­έ­λας μέχρι να την γονα­τί­σουν οικο­νο­μι­κά και να πει­στούν οι πολί­τες ότι ο μόνος τρό­πος να επι­βιώ­σουν είναι να προ­σκυ­νή­σουν τους τοκο­γλύ­φους, επι­λέ­γο­ντας προ­δό­τες ηγέ­τες, που να ξεπου­λά­νε το Σύμπαν και να νομο­θε­τούν απο­κλει­στι­κά υπέρ των συμ­φε­ρό­ντων των ξένων τοκο­γλύ­φων. Όπως εμείς εδώ στην χαρού­με­νη και πολι­τι­σμέ­νη Ελλά­δα…

Ποιος υπα­γο­ρεύ­ει και ποιος συντο­νί­ζει 28 χώρες της Ευρώ­πης να επι­τί­θε­νται σαν αγέ­λη από ύαι­νες σε όσες χώρες έχουν κρα­τι­κά πετρέ­λαια και κρα­τι­κή Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα; Ποιος άρα­γε; Οι πολί­τες-ψηφο­φό­ροι της Ευρώ­πης μέσω «δημο­κρα­τι­κών» δια­δι­κα­σιών; Όχι βέβαια… αλλά όλοι αυτοί οι «πεφω­τι­σμέ­νοι» πρά­κτο­ρες των τοκο­γλύ­φων που ακούν στη λέξη «Δημο­ψή­φι­σμα» και παθαί­νουν παρά­κρου­ση.

Πηγή: sofokleousin.gr

Πηγή: skai.gr

Πηγή: capital.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας