Κυβερνητικό ‘fake news’ η ιστορία με τον Αμίρ

| upd 10 Νοεμβρίου 2017 14:49
0
100

Κυβερ­νη­τι­κό ‘fake news’ απο­δεί­χτη­κε η ιστο­ρία του Αμίρ, που δεν κρά­τη­σε τη σημαία στην παρέ­λα­ση, αλλά και ούτε έπρε­πε να συμ­με­τέ­χει στην κλή­ρω­ση σύμ­φω­να με την κεί­με­νη νομο­θε­σία.

Το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Έρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των, διέ­τα­ξε προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση για το τι συνέ­βη και το απο­τέ­λε­σμα της κλή­ρω­σης δεν έγι­νε σεβα­στό στο 6ο δημο­τι­κό σχο­λείο Δάφ­νης. Δύο ημέ­ρες μετά, η Διδα­σκα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ελλά­δας εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση, σχε­τι­κά με όσα ανα­λη­θή και συκο­φα­ντι­κά έχουν δει το φως της δημο­σιό­τη­τας θεω­ρώ­ντας πως η στά­ση του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας είναι απα­ρά­δε­κτη, επι­κίν­δυ­νη και γι’ αυτό την κατα­δι­κά­ζει. Όμως ο μικρός Αμίρ δεν θα έπρε­πε να συμ­με­τέ­χει στην κλή­ρω­ση, σύμ­φω­να με την ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία.

Τι έχει συμβεί με την κλήρωση του μικρού Αμίρ;

Τα περισ­σό­τε­ρα δημο­σιεύ­μα­τα ανα­φέ­ρουν πως ο Αμίρ πηγαί­νει στην Ε’ τάξη. Αν ήταν μαθη­τής της Ε’ δεν θα έπρε­πε να συμ­με­τά­σχει στην κλή­ρω­ση, για­τί έτσι ορί­ζει ο νόμος, καθώς σε αυτή συμ­με­τέ­χουν οι μαθη­τές της ΣΤ’ τάξης.

Τονί­ζε­ται όμως, στο σημείο αυτό, πως ο πρό­ε­δρος της Διδα­σκα­λι­κής Ομο­σπον­δί­ας Ελλά­δας, Θανά­ση Κικι­νής, μας δια­βε­βαί­ω­σε πως το παι­δί είναι μαθη­τής της ΣΤ’ δημο­τι­κού.

Η Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση Φ.10/ΦΜ/151306/Δ1 καθο­ρί­ζει τον τρό­πο επι­λο­γής σημαιο­φό­ρων, παρα­στα­τών, υπευ­θύ­νων κατά­θε­σης στε­φά­νων, και γίνε­ται σύμ­φω­να και με την Υ.Α. Γ1/219/16–3-2001 που αφο­ρά τη συμ­με­το­χή των αλλο­δα­πών μαθη­τών στη δια­δι­κα­σία της επι­λο­γής.

Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση Επι­λο­γή Σημαιο­φό­ρων by aznews.site on Scribd

Σύμ­φω­να με την Υ.Α. Γ1/219/13–3-2001/ΥΠΕΠΘ ο μικρός Αμίρ δεν θα έπρε­πε να μπει στην κλή­ρω­ση για­τί: «Στη δια­δι­κα­σία επι­λο­γής σημαιο­φό­ρων, παρα­στα­τών και υπευ­θύ­νων για την κατά­θε­ση στε­φά­νου μπο­ρούν να συμ­με­τέ­χουν και αλλο­δα­ποί μαθη­τές, οι οποί­οι φοι­τούν του­λά­χι­στο δύο (2) χρό­νια σε ελλη­νι­κό σχο­λείο

Σύμ­φω­να με την συνέ­ντευ­ξη που έδω­σε η μητέ­ρα στη Lifo, ο Αμίρ είναι μαθη­τής στο δημο­τι­κό σχο­λείο Δάφ­νης εδώ και 7 μήνες, αφού πρώ­τα πέρα­σε ένα ολό­κλη­ρο χρό­νο στο camp της Λέσβου. [Πηγή]

 

Σύμ­φω­να με τον αντι­πρό­ε­δρο της Διδα­σκα­λι­κής Ομο­σπον­δί­ας Ελλά­δας, ο Αμίρ έφτα­σε την άνοι­ξη στη χώρα μας. Πιθα­νό­τα­τα εννο­εί στη Δάφ­νη, αφού έχει περά­σει ένα χρό­νο στο camp στη Λέσβο. [Πηγή]

 

Έτσι σύμ­φω­να με την ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία ο μικρός Αμίρ δεν θα έπρε­πε να συμ­με­τέ­χει στην κλή­ρω­ση για­τί δεν έχει φοι­τή­σει τα δύο χρό­νια που χρειά­ζο­νται. Βεβαί­ως το μικρό παι­δί δεν φταί­ει σε τίπο­τε για όλη αυτήν την απί­στευ­τη περι­πέ­τεια, και πολύ περισ­σό­τε­ρο κάθε είδους ρατσι­στι­κή και φυσι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον του, ή της οικο­γέ­νειάς του που δεν είναι δυνα­τόν να είναι ανε­κτή σε μια ευνο­μού­με­νη κοι­νω­νία.

_________________________________

Ανα­φο­ρι­κά με την αλλα­γή στά­σης από το σχο­λείο που τελι­κά δεν έδω­σε τη σημαία στον Αμίρ, έστω και μετά από την παρά­τυ­πη συμ­με­το­χή του στην κλή­ρω­ση, υπάρ­χουν δυο αντι­κρουό­με­νες εκδο­χές: Η μία περι­γρά­φε­ται στην ανα­κοί­νω­ση του αντι­προ­έ­δρου της ΔΟΕ λέγο­ντας ότι «Ο κοι­νω­νι­κός λει­τουρ­γός ενη­μέ­ρω­σε το σχο­λείο ότι το παι­δί δεν θα κρα­τή­σει τη σημαία» και η άλλη είναι η συνέ­ντευ­ξη της μητέ­ρας στη Lifo (20/10/2017 ) όπου είχε δηλώ­σει: «Χαρή­κα­με πολύ που κλη­ρώ­θη­κε ο Αμίρ, έγι­νε κλή­ρω­ση χωρίς να το γνω­ρί­ζου­με αλλά είναι ωραίο, για­τί κάνει περή­φα­νους όλους τους Αφγα­νούς. Συμ­βο­λι­κά είναι ο εκπρό­σω­πος όλων όσοι ζουν εδώ. Και θα πάει και στην εκκλη­σία να εκκλη­σια­στεί με τη σημαία, παρό­λο που είμα­στε μου­σουλ­μά­νοι. Φυσι­κά και θα πάμε στην εκκλη­σία μαζί του, δεν έχου­με κανέ­να πρό­βλη­μα».

Απά­ντη­ση στα εύλο­γα ερω­τή­μα­τα που δημιουρ­γού­νται από τα παρα­πά­νω, ανα­μέ­νε­ται να δώσει η προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση που διέ­τα­ξε το Υπουρ­γείο.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας