Λαϊκοί ήρωες και ουρανοκατέβατοι εγκάθετοι «ηγέτες»

| upd 24 Νοεμβρίου 2017 16:35
0
84

Για να βρε­θεί ο Μλά­ντιτς στη Χάγη …η ίδια του η χώρα τον παρέ­δω­σε σε ξένο δικα­στή­ριο για να δικα­στεί. Η ίδια του η χώρα, που την κυβερ­νούν πρά­κτο­ρες των ξένων, υπέ­γρα­ψε ειδι­κές συμ­φω­νί­ες, ώστε να παρα­δί­δει τους πολί­τες της στη δικαιο­δο­σία ξένων θεσμών, ξένων δικα­στη­ρί­ων που γνω­ρί­ζου­με όλοι ποιους υπη­ρε­τούν.

Κι ενώ στην πατρί­δα του θεω­ρεί­ται ήρω­ας από τους πολί­τες …οι δήθεν εκπρό­σω­ποι των πολι­τών τον παρέ­δω­σαν στα χέρια των εχθρών της Σερ­βί­ας. Και στην Ελλά­δα φυσι­κά συμ­βαίνει το ίδιο. Την κυβερ­νούν εχθροί της Ελλά­δας που την κατα­κλέ­βουν και την υπο­δου­λώ­νουν με κάθε ευκαι­ρία.

Είναι και­ρός να ανα­ρω­τη­θού­με πως γίνε­ται οι Σέρ­βοι να εκλέ­γουν πολι­τι­κούς που δεν υπη­ρε­τούν τα Σερ­βι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, πως γίνε­ται οι Μακε­δό­νες να εκλέ­γουν έναν ουρα­νο­κα­τέ­βα­το Μπου­τά­ρη που απο­κα­λεί τα Σκό­πια Μακε­δο­νία, πως γίνε­ται οι Αθη­ναί­οι να εκλέ­γουν έναν ουρα­νο­κα­τέ­βα­το Καμί­νη, πως γίνε­ται στην Ελλά­δα να κυβερ­νούν ουρα­νο­κα­τέ­βα­τοι Υπουρ­γοί, που υπο­γρά­φουν νόμους δεσμευ­τι­κούς για τον λαό, που θα ισχύ­ουν δεκα­ε­τί­ες μετά, ενώ οι ίδιοι είναι μόνι­μοι κάτοι­κοι του εξω­τε­ρι­κού, που δεν ξέρουν να μιλούν ούτε σωστά Ελλη­νι­κά.

Σημειώ­στε ότι τον Καμί­νη που δεν ξέρου­με πως εκλέ­χτη­κε τον στή­ρι­ξαν …κόμ­μα­τα που δεν πιά­νουν ούτε το 1% κι όλα συσχε­τί­ζο­νται με τον George Soros. Οικο­λό­γοι Πρά­σι­νοι με υπο­τρο­φία από Soros, Φιλε­λεύ­θε­ρη Συμ­μα­χία Βαλ­λια­νά­του με χρη­μα­το­δό­τη­ση Soros και Δρά­ση με Βερέ­μη-ΕΛΙΑ­ΜΕΠ-Soros… Καθό­λου τυχαία το σχή­μα ονο­μά­στη­κε …“Πορ­το­κα­λί” …όπως οι Πορ­το­κα­λί Επα­να­στά­σεις του Soros, που ανέ­τρε­ψαν φιλο­ρω­σι­κές κυβερ­νή­σεις, για να πάρουν τη θέση τους που­λη­μέ­νοι πρά­κτο­ρες του ΝΑΤΟ, της CIA και της Μοσάντ.

Πηγή: capital.gr

Πηγή: Wikipedia / Γεώρ­γιος Καμί­νης

Πηγή: ΕΛΙΑΜΕΠ / Θάνος Βερέ­μης

Πηγή: naftemporiki.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας