Λάσπη στον ανεμιστήρα από το Πρώτο Θέμα κατά Σαββίδη

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
8

Κι επει­δή είπα­με ότι κάθε τι που έχει σχέ­ση με τον Πού­τιν απο­τε­λεί στό­χο… το Πρώ­το Θέμα… ρίχνει τη λάσπη του, μ’ ένα μικρό ερω­τη­μα­τι­κό στο τέλος για νομι­κούς λόγους δηλα­δή για να απο­φύ­γει τη μήνυ­ση για συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μι­ση, με τελι­κό σκο­πό να εμφα­νί­σει τον Σαβ­βί­δη ως λαθρέ­μπο­ρο τσι­γά­ρων.

  • Το ότι τελι­κά δεν αφο­ρά τον Σαβ­βί­δη το λαθρε­μπό­ριο… θα το μάθουν πολύ λιγό­τε­ροι…
  • Η λάσπη όμως έμει­νε κι αυτό ήταν το ζητού­με­νο…
  • Έτσι δου­λεύ­ουν τα δημο­σιο­γρα­φι­κά συμ­βό­λαια θανά­του.
Πηγή: protothema.gr
Πηγή: tovima.gr

Το τελευ­ταίο διά­στη­μα ο SKAI και φυσι­κά ο Κυριά­κος Θωμα­ΐ­δης έχουν βαλ­θεί να δημιουρ­γή­σουν εντυ­πώ­σεις κατά του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαβ­βί­δη.

Όποιος βλέ­πει κατα­λα­βαί­νει την αγω­νία που βγά­ζει ο σταθ­μός για να βρει κάτι ενα­ντί­ον του ΠΑΟΚ και του προ­έ­δρου του.

Προ­χθές και πάλι ο Θωμα­ΐ­δης ανα­φέρ­θη­κε στο θέμα του πλοί­ου με τα εκα­τομ­μύ­ρια τσι­γά­ρα και χωρίς κανέ­να στοι­χείο… ανα­ρω­τιό­νταν αν πίσω από το φορ­τίο κρύ­βε­ται η ΣΕΚΑΠ του Σαβ­βί­δη. Το κόλ­πο με την λάσπη στον ανε­μι­στή­ρα είναι γνω­στό σε αυτούς.

Όπως και το Πρώ­το Θέμα, έτσι και ο SKAI χωρίς στοι­χεία, απλά ανα­ρω­τιέ­ται…

Από­δει­ξη της ένο­χης προ­σπά­θειάς τους είναι το ότι δεν διά­βα­σαν την ανα­κοί­νω­ση της ΣΕΚΑΠ! Και πάλι για να μην χαλά­σουν τις εντυ­πώ­σεις που δημιούρ­γη­σαν. (Το πιο πιθα­νό στο τέλος είναι να ζητά­νε και πάλι συγνώ­μη από τον Ιβάν Σαβ­βί­δη).

Η ΣΕΚΑΠ ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­σή της που έχει «κρυ­φτεί» από όλους: «Με έκπλη­ξη δια­βά­σα­με το άρθρο που προ­σπα­θεί να συν­δέ­σει την ΣΕΚΑΠ με μια υπό­θε­ση 7 μηνών, για την οποία ουδέ­πο­τε έχου­με ενη­με­ρω­θεί από τις Αρχές.

Η εται­ρία μας δεν έχει την παρα­μι­κρή σχέ­ση με την υπό­θε­ση, κάτι που απο­δει­κνύ­ε­ται από το γεγο­νός ότι δεν μας έχει ζητη­θεί αρμο­δί­ως να παρά­σχου­με πλη­ρο­φο­ρί­ες, όπως συμ­βαί­νει πάντα σε τέτοιες περι­πτώ­σεις.

Αντι­θέ­τως, αυτο­βού­λως κατα­θέ­σα­με αίτη­μα στις αρμό­διες αρχές για να λάβου­με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες της υπό­θε­σης και θα ερευ­νή­σου­με ενδε­λε­χώς πώς το όνο­μα της ΣΕΚΑΠ εμπλέ­κε­ται σε τέτοιου είδους δημο­σιεύ­μα­τα, επι­φυ­λασ­σό­με­νοι για κάθε νόμι­μο δικαί­ω­μά μας για την προ­στα­σία των συμ­φε­ρό­ντων της εται­ρί­ας».

Πηγή: paokmania.gr

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας