Λευκωσία: Δεν τίθεται θέμα ενδιάμεσης συμφωνίας στο Κυπριακό

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Στό­χος της ελλη­νο­κυ­πρια­κής πλευ­ράς «είναι η συνο­λι­κή λύση του Κυπρια­κού προ­βλή­μα­τος» δήλω­σε ο κ. Χρι­στο­δου­λί­δης

«Δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει ενδιά­με­ση συμ­φω­νία για το Κυπρια­κό», δήλω­σε ο Κύπριος κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Νίκος Χρι­στο­δου­λί­δης σε συνέ­ντευ­ξη στο ΑΠΕ, σχο­λιά­ζο­ντας πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι αυτός είναι ο σκο­πός του Ειδι­κού Συμ­βού­λου του ΓΓ του ΟΗΕ, Έσπεν Μπαρθ Έιντε για τη Διά­σκε­ψη του Κραν Μοντά­να, η οποία αρχί­ζει αύριο.

Στό­χος της ελλη­νο­κυ­πρια­κής πλευ­ράς «είναι η συνο­λι­κή λύση του Κυπρια­κού προ­βλή­μα­τος» δήλω­σε ο κ. Χρι­στο­δου­λί­δης. Ανα­φο­ρι­κά με τη δήλω­ση του Αντι­προ­έ­δρου της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης Του­γρούλ Τουρ­κές, ότι η Διά­σκε­ψη γίνε­ται με ««εξα­να­γκα­σμό» του ΟΗΕ, ο Εκπρό­σω­πος ανέ­φε­ρε ότι η ελλη­νο­κυ­πρια­κή πλευ­ρά μετα­βαί­νει στη Διά­σκε­ψη «με τη σαφή πολι­τι­κή βού­λη­ση να δημιουρ­γη­θούν τέτοιες προ­ο­πτι­κές, που να επι­τρέ­πουν αισιο­δο­ξία για ένα θετι­κό απο­τέ­λε­σμα».

Είπε ότι από τη συζή­τη­ση των κεφα­λαί­ων της ασφά­λειας και των εγγυ­ή­σε­ων θα κρι­θεί κατά πόσο η παρού­σα δια­δι­κα­σία θα έχει θετι­κό απο­τέ­λε­σμα. «Αν η Τουρ­κία συνε­χί­σει να έχει στο Κραν Μοντά­να θέσεις, όπως αυτές που ακού­σα­με τις τελευ­ταί­ες μέρες, δεν θα υπάρ­ξει θετι­κή κατά­λη­ξη και αυτό θα είναι από υπαι­τιό­τη­τα της ‘Αγκυ­ρας. Ωστό­σο, η ελλη­νο­κυ­πρια­κή πλευ­ρά με από­λυ­τη σοβα­ρό­τη­τα, όπως πρέ­πει να χαρα­κτη­ρί­ζει την συμπε­ρι­φο­ρά της σε τέτοιες στιγ­μές, προ­σέρ­χε­ται στη διά­σκε­ψη με στό­χο τον τερ­μα­τι­σμό της κατο­χής και την επα­νέ­νω­ση της Κύπρου», δήλω­σε ο κ. Χρι­στο­δου­λί­δης.

Όπως είπε «δεν πρό­κει­ται για πεντα­με­ρή διά­σκε­ψη» και όλες οι ενέρ­γειες για τη Διά­σκε­ψη «είναι απο­τέ­λε­σμα συντο­νι­σμού της ελλη­νι­κής με την κυπρια­κή κυβέρ­νη­ση». Για το κατά πόσον η Συν­θή­κη για εφαρ­μο­γή της λύσης θα αφο­ρά την κατάρ­γη­ση του υφι­στά­με­νου συστή­μα­τος εγγυ­ή­σε­ων ή θα συν­δέ­ε­ται και με ζητή­μα­τα της εσω­τε­ρι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης, σημεί­ω­σε ότι δεν θέλει να υπει­σέλ­θει σε λεπτο­μέ­ρειες ενός εγγρά­φου το οποίο «δεν έχει την όποια υπό­στα­ση και δεν μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως βάση για τις συζη­τή­σεις στο Κραν Μοντά­να.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας