Οι ΛΟΑΤ ανεμίζουν την βεντάλια μέσα από τον Λευκό Οίκο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
1
11

Η δυτι­κή προ­πα­γάν­δα υπέρ των «δικαιω­μά­των των ΛΟΑΤ» έχει ξεπε­ρά­σει κάθε όριο. Όλοι ήμα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να σεβα­στού­με τα δικαιώ­μα­τα των «κου­νι­στών» συναν­θρώ­πων μας… ενώ τα δικά μας δικαιώ­μα­τα ποσώς ενδια­φέ­ρουν τους διά­φο­ρους κλό­ουν του παγκό­σμιου πολι­τι­κού στε­ρε­ώ­μα­τος.

Παρού­σα και η Μελά­νια — Η φωτο­γρα­φία του Νίκου Γιαν­νό­που­λου με το προ­ε­δρι­κό ζεύ­γος των ΗΠΑ έχει γίνει viral

Είναι ο δάσκα­λος της χρο­νιάς του Λονγκ Άιλαντ στις ΗΠΑ και είναι ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Νίκος Γιαν­νό­που­λος.

Όμως δεν είναι αυτό το επί­τευγ­μά του που τον έκα­νε διά­ση­μο στο δια­δί­κτυο, αλλά η γεν­ναία του στά­ση, όπως την χαρα­κτή­ρι­σαν οι περισ­σό­τε­ροι, μπρο­στά στον αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο Ντό­ναλντ Τραμπ και την Μελά­νια. Όταν ο Γιαν­νό­που­λος έγι­νε δεκτός στον Λευ­κό Οίκο ως τιμή για την διά­κρι­σή του στην πολι­τεία του, επέ­λε­ξε να δηλώ­σει στον πρό­ε­δρο την ταυ­τό­τη­τά του, ως μέλος της κοι­νό­τη­τας ΛΟΑΤ. Φόρε­σε μια κον­κάρ­δα με το ουρά­νιο τόξο, σύμ­βο­λο της κοι­νό­τη­τας αυτής και πήρε μαζί του μια βεντά­λια.

Η συνά­ντη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 30 Απρι­λί­ου και τότε ο Νίκος Γιαν­νό­που­λος είχε ανε­βά­σει στο προ­φίλ του στο facebook μια ομα­δι­κή φωτο­γρα­φία όλων όσοι είχαν πάει τότε στον Λευ­κό Οίκο, αλλά και μια προ­σω­πι­κή του, απέ­ξω.

Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα όμως δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν οι επί­ση­μες φωτο­γρα­φί­ες του Λευ­κού Οίκου, που απει­κο­νί­ζουν τους βρα­βευ­μέ­νους δασκά­λους, έναν — έναν με το προ­ε­δρι­κό ζεύ­γος. Αυτή η φωτο­γρα­φία του Νίκου Γιαν­νό­που­λου με τους Τραμπ είναι που έχει γίνει viral. Ο δάσκα­λος του Λονγκ Άιλαντ επέ­λε­ξε με την στά­ση του να απο­τυ­πώ­σει όλα όσα πιστεύ­ει: Άνοι­ξε την βεντά­λια του και χαμο­γέ­λα­σε στο φακό.

Στην πρώ­τη του ανάρ­τη­ση , ο Νίκος Γιάν­νο­που­λος είχε δηλώ­σει ότι φόρε­σε την καρ­φί­τσα για να εκφρά­σει την ευγνω­μο­σύ­νη του για την κοι­νό­τη­τα LGBTQ που τον διδά­σκει να είναι υπε­ρή­φα­νος, τολ­μη­ρός και υπε­ρή­φα­νος για την ταυ­τό­τη­τά του — ακό­μα και όταν οι συν­θή­κες το κάνουν τόσο δύσκο­λο. Και έφε­ρε μαζί του τη βεντά­λια για να γιορ­τά­σει τη χαρά και την ελευ­θε­ρία της μη συμ­μόρ­φω­σης με το φύλο.

«Όταν συνα­ντή­θη­κα με τον πρό­ε­δρο ως καθη­γη­τής της χρο­νιάς του Ρόουντ Άιλαντ, δεν ήξε­ρα τι να περι­μέ­νω», έγρα­ψε στο Facebook. «Μετά από μια μακρά δια­δι­κα­σία ελέγ­χων ασφα­λεί­ας, φτά­σα­με στην αίθου­σα Roosevelt όπου συνα­ντη­θή­κα­με με τη γραμ­μα­τέα εκπαί­δευ­σης Betsy DeVos. Λίγο αργό­τε­ρα, μπή­κα­με στο Οβάλ Γρα­φείο. Ο άνδρας που καθό­ταν στο γρα­φείο διά­βα­ζε προ­ε­τοι­μα­σμέ­να σχό­λια σε ένα φύλ­λο χαρ­τιού και έκα­νε κάποιες παρα­τη­ρή­σεις σχε­τι­κά με τους διευ­θύ­νο­ντες συμ­βού­λους και ποιες δηλώ­σεις «αγά­πη­σε» με βάση τις εκλο­γές που είχε κερ­δί­σει. Δεν σηκώ­θη­κε από το κάθι­σμά του για να παρα­δώ­σει στον εθνι­κό δάσκα­λο της χρο­νιάς το πολύ­τι­μο βρα­βείο του, ούτε του επέ­τρε­ψε να μιλή­σει».

Ο Γιάν­νο­που­λος ήθε­λε να πει στον Τραμπ ότι «οι πολι­τι­κές κατά της κοι­νό­τη­τας LGBTQ έχουν κόστος». Θέλη­σε επί­σης να πει στον πρό­ε­δρο πώς «η LGBTQ κοι­νό­τη­τα τραυ­μα­τί­ζε­ται από «πολι­τι­κούς που επι­τί­θε­νται στο δικαί­ω­μά μας στην αγά­πη ή απλά στο να υπάρ­χου­με» τόνι­σε ο Γιαν­νό­που­λος.

Από την άλλη, απο­κά­λυ­ψε στο NPR ότι ο Τραμπ το δια­σκέ­δα­σε όταν ο Γιαν­νό­που­λος άνοι­ξε τη βεντά­λια του για την επί­ση­μη φωτο­γρα­φία. «Κάντο οπωσ­δή­πο­τε» τον ενθάρ­ρυ­νε ο πρό­ε­δρος. Μάλι­στα ο Τραμπ του είπε ότι ήταν “πολύ κομ­ψός” με τη βεντά­λια του.

Ο Γιαν­νό­που­λος πρό­σθε­σε όταν κάθε φορά που θα σκέ­φτε­ται την ημέ­ρα που συνα­ντή­θη­κε με τον πρό­ε­δρο της ημε­ρι­κής, «δεν θα θυμά­ται το άτο­μο που καθό­ταν στο γρα­φείο». Θα θυμά­ται τους μαθη­τές που έχει διδά­ξει και τους άλλους δασκά­λους που ήταν μαζί του εκεί­νη την ημέ­ρα.

Πηγή: protothema.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Αυτή είναι η Σκα­τό Εβραϊ­κοί προ­πα­γάν­δα που θέλουν να επι­βά­λουν οι μια­σμα­τι­κοί παν­σκα­το ποι­η­τές του πλανήτη.Ο Γιαν­νό­που­λος με την βεντά­λια είναι ένας Πεο εξαρ­τη­μέ­νος πρω­κτό ακτι­βι­στής του κόλου και όχι Ελλη­νας..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας