Εξάδελφος του Καντάφι προειδοποιεί: 10–50 άτομα ανάμεσα σε κάθε 1000 λαθρομετανάστες είναι τρομοκράτες!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:17
0
15
Συνέ­ντευ­ξη στην βρε­τα­νι­κή Mail Online παρα­χώ­ρη­σε ο εξά­δελ­φος του πρώ­ην ηγέ­τη της Λιβύ­ης, συνταγ­μα­τάρ­χη Καντά­φι, στην οποία προει­δο­ποί­η­σε για μία «11η Σεπτεμ­βρί­ου» στην Ευρώ­πη μέσα σε διά­στη­μα δύο χρό­νων, καθώς φανα­τι­κοί ισλα­μι­στές τρο­μο­κρά­τες εισβάλ­λουν στην Ευρώ­πη, κρυ­πτό­με­νοι ανά­με­σα στους λαθρο­με­τα­νά­στες.

 

Του Αντί­ο­χου

«Υπάρ­χουν πολ­λοί τρο­μο­κρά­τες ανά­με­σά τους, μετα­ξύ 10 και 50 ανά χίλια άτο­μα. Όλοι πηγαί­νουν στην Ευρώ­πη. Μέσα σε έναν χρό­νο, δύο χρό­νια, θα έχε­τε ακό­μη μία 11η Σεπτεμ­βρί­ου».
Και την ίδια ώρα στην Ελλά­δα, η θλι­βε­ρή μνη­μο­νια­κή συγκυ­βέρ­νη­ση των Τσι­προ­καμ­μέ­νων συνε­χί­ζει και επαυ­ξά­νει την πολι­τι­κή των Σαμα­ρο­βε­νι­ζέ­λων, κάνο­ντας ότι μπο­ρεί για να προ­σελ­κύ­σει  τους λαθρο­με­τα­νά­στες, άρα και τους τρο­μο­κρά­τες που κρύ­βο­νται ανά­με­σά τους, βάζο­ντας σε θανά­σι­μο κίν­δυ­νο τον ελλη­νι­κό λαό! Τυχαίο; Δε νομί­ζω!

Πηγές: Εθνικισμός/xryshaygh

Για το ίδιο θέμα ανα­φέ­ρει το “Star

Ξάδερφος Καντάφι: «Η Ευρώπη θα ζήσει μία 11η Σεπτεμβρίου σε δύο χρόνια»!

Μια τρο­μα­κτι­κή πρό­βλε­ψη έκα­νε ο ξάδερ­φος του Μουα­μάρ Καντά­φι, Αχμέντ Καντά­φι αλ-Νταμ στην βρε­τα­νι­κή Daily Mail, για την ασφά­λεια της Ευρώ­πης. 
Ο Αχμέντ Καντά­φι αλ-Νταμ, ένας από τους πιο έμπι­στους συμ­βού­λους του Μουα­μάρ Καντά­φι κατά την περί­ο­δο που ήταν ηγέ­της της Λιβύ­ης προ­έ­βλε­ψε ότι η Ευρώ­πη θα ζήσει μία δική της 11η Σεπτεμ­βρί­ου μέσα σε δύο χρό­νια, καθώς οι τζι­χα­ντι­στές του Ισλα­μι­κού Κρά­τους ενώ­νο­νται με τους χιλιά­δες πρό­σφυ­γες που προ­σπα­θούν να φτά­σουν στη «γηραιά» ήπει­ρο.
Ο ίδιος εκτί­μη­σε ότι του­λά­χι­στον 500.000 πρό­σφυ­γες θα περά­σουν από τη Λιβύη στην Ευρώ­πη το 2015, καθώς το Ισλα­μι­κό Κρά­τος ισχυ­ρο­ποιεί την παρου­σία του. «Υπάρ­χουν πολ­λοί τρο­μο­κρά­τες ανά­με­σά τους, περί­που 10–50 για κάθε 1.000», δήλω­σε ο Αχμέντ Καντά­φι αλ-Νταμ.
«Πηγαί­νουν σε όλη την Ευρώ­πη. Μέσα σε 1–2 χρό­νια, θα έχου­με μία νέα 11η Σεπτεμ­βρί­ου», πρό­σθε­σε.
Μάλι­στα, ο ίδιος ανέ­φε­ρε ότι είναι πιθα­νό οι μαχη­τές του Ισλα­μι­κού Κρά­τους να έχουν στην κατο­χή τους περισ­σό­τε­ρα από 6.000 βαρέ­λια με ουρά­νιο που ήταν κάπο­τε στον έλεγ­χο του στρα­τού της Λιβύ­ης, επει­δή ήδη έχουν κατα­λά­βει τη συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή.
«Δεν είναι χαζοί πια. Ξέρουν πώς να βγά­ζουν χρή­μα­τα. Θα προ­σπα­θή­σουν να το που­λή­σουν» πρό­σθε­σε.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας