Μακεδονία: Με εντολή των τοκογλύφων έγιναν φίλοι οι οχτροί κι οι φίλοι γίνανε οχτροί

0
70
Ριζοσπάστης, Δευτέρα 23 Μαρτίου 1931: "Δεν θα πάψουμε την πάλη μας για την ανεξαρτησία του Μακεδονικού Λαού"

Αυτό που γίνε­ται τώρα με τη Μακε­δο­νία μου θυμί­ζει ένα ντο­κι­μα­ντέρ για τη Γιου­γκο­σλα­βία που γυρί­στη­κε αρκε­τά χρό­νια μετά τον πόλε­μο. Ένας πόλε­μος που ήταν φυσι­κά τεχνη­τός εμφύ­λιος και που ποτέ δεν τον απο­κα­λούν έτσι. Η OTPOR-CANVAS, η βιο­μη­χα­νία των ΝΑΤΟϊ­κών επα­να­στά­σε­ων …τελειο­ποι­ή­θη­κε εκεί… στις πλά­τες των άμοι­ρων Γιου­γκο­σλά­βων.

Ανα­ρω­τιό­ντου­σαν λοι­πόν οι κατε­στραμ­μέ­νοι οικο­νο­μι­κά Γιου­γκο­σλά­βοι …για ποιον λόγο ακρι­βώς αλλη­λο­σκο­τώ­θη­καν. Εφό­σον οι μεγά­λες δυνά­μεις είχαν σκο­πό να τους βάλουν στην Ευρώ­πη καταρ­γώ­ντας τα σύνο­ρα… Για ποιον λόγο τους έβα­λαν να αλλη­λο­σφα­χτούν για να χαρά­ξουν σύνο­ρα στην ήδη ενιαία Γιου­γκο­σλα­βία, εκεί που αυτά δεν υπήρ­χαν εδώ και δεκα­ε­τί­ες εφό­σον θα τα ξανα­κα­ταρ­γού­σαν;

Κάπως έτσι τώρα οι πρά­κτο­ρες των ίδιων ξένων αφε­ντι­κών μας ειρω­νεύ­ο­νται για την εμμο­νή στην Ελλη­νι­κό­τη­τα της Μακε­δο­νί­ας… Πριν 200 χρό­νια έβα­λαν τους Μακε­δό­νες να σφα­χτούν με τους Τούρ­κους για να απε­λευ­θε­ρώ­σουν την Ελλη­νι­κή Μακε­δο­νία, πριν 100 χρό­νια τα ίδια κέντρα εξου­σί­ας έβα­λαν τους Μακε­δό­νες να σφα­χτούν με τους Βούλ­γα­ρους, αλλά και με τους συγ­γε­νείς τους ακό­μα, για να μην βάλουν ποτέ πόδι στο Αιγαίο οι Βούλ­γα­ροι, καθώς …«η Μακε­δο­νία ήταν και θα’ναι Ελλη­νι­κή».

Ενώ πριν μόλις 70 χρό­νια έβα­λαν και πάλι τους Μακε­δό­νες, κομ­μου­νι­στές και τακτι­κό στρα­τό, να αλλη­λο­σκο­τω­θούν για να ΜΗΝ απο­κτή­σει επιρ­ροή στην Ελλά­δα η Ρωσία.

Να μην ξεχνά­με, ότι για πολ­λές δεκα­ε­τί­ες με εντο­λή των Δυτι­κών οι ΝΑΤΟϊ­κές κυβερ­νή­σεις της Ελλά­δας κυνη­γού­σαν άγρια όσους Μακε­δό­νες τολ­μού­σαν να μιλή­σουν στις τοπι­κές δια­λέ­κτους (σλα­βι­κή, βλά­χι­κη κι αρβα­νί­τι­κη) για­τί η Μακε­δο­νία, όσο υπήρ­χε το Κομ­μου­νι­στι­κό Τόξο, …«ήταν και θα’ ναι Ελλη­νι­κή». Υπο­χρε­ω­τι­κό το εμβα­τή­ριο σε όλα τα σχο­λεία της ΝΑΤΟϊ­κής ψωρο­κώ­σται­νας.

Μακε­δό­νες έχα­σαν την Ελλη­νι­κή ιθα­γέ­νεια και τις περιου­σί­ες τους, απλά για­τί ως αντάρ­τες παρέ­μει­ναν στα Σκό­πια, αντί να φύγουν για το Ουζ­μπε­κι­στάν.

Με το που διέ­λυ­σαν το Σοβιε­τι­κό Μπλοκ οι δολο­φό­νοι του ΝΑΤΟ, μας ειρω­νεύ­ο­νται που αρνού­μα­στε να αλλά­ξου­με «σύν­θη­μα».

Τώρα για το ΝΑΤΟ …η «Μακε­δο­νία» μπο­ρεί να μετα­κο­μί­σει 250 χιλιό­με­τρα βορειό­τε­ρα της Μακε­δο­νί­ας, να πάψει να είναι Ελλη­νι­κή …και να ονο­μά­ζε­ται Μακε­δο­νι­κή …απο­κλει­στι­κά μία Βουλ­γα­ρι­κή διά­λε­κτος.

Και ποιοι ανέ­λα­βαν να υλο­ποι­ή­σουν αυτόν τον παρα­λο­γι­σμό για λογα­ρια­σμό του ΝΑΤΟ;

Αυτοί που δήθεν είναι οι από­γο­νοι και οι ιδε­ο­λο­γι­κοί κλη­ρο­νό­μοι των κυνη­γη­μέ­νων κι εξο­ρι­σμέ­νων από το ΝΑΤΟ …Ελλή­νων αρι­στε­ρών.

Κι έγι­ναν φίλοι οι οχτροί κι οι φίλοι γίνα­νε οχτροί …όπως μόνο οι τοκο­γλύ­φοι ξέρουν να επι­βάλ­λουν …απο­κλει­στι­κά και μόνο σύμ­φω­να με τα συμ­φέ­ρο­ντά τους.

Για­τί οι τοκο­γλύ­φοι έχουν τη λύση για όλα …το χρή­μα.

Δώσε χρή­μα σε προ­δό­τη, να τον κάνεις «πατριώ­τη» …δώσε χρή­μα σε κομ­μου­νι­στή, να τον κάνεις καπι­τα­λι­στή.

Η σημαία των Ολυ­μπί­ων στην εξέ­γερ­ση του 1807 που έμελ­λε να απο­τε­λέ­σει τη βάση της επί­ση­μης Ελλη­νι­κής σημαί­ας

Η επα­να­στα­τι­κή σημαία της Νάου­σας

Η σημαία των Χαλ­κι­δι­κιω­τών κατά την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση του 1821

Η σημαία των επα­να­στα­τών της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας το 1822

Το Λάβα­ρο των Μακε­δό­νων στη Μάχη της Ρεντί­νας το 1821

Το επα­να­στα­τι­κό λάβα­ρο της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας το 1878

Ριζο­σπά­στης, Δευ­τέ­ρα 23 Μαρ­τί­ου 1931: “Δεν θα πάψου­με την πάλη μας για την ανε­ξαρ­τη­σία του Μακε­δο­νι­κού Λαού”

Πηγή: rizospastis.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας