«Μακεδονία του Βαρδάρη» είναι η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για τα Σκόπια

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

Οι πρά­κτο­ρες του ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τα Μνη­μό­νια είχαν εντο­λή να περά­σουν κι όλα τα θέμα­τα που δεν θα μπο­ρού­σαν να περά­σουν οι πρά­κτο­ρες της ΝΔ. Και ο πρά­κτωρ Καμ­μέ­νος που ζητού­σε παραί­τη­ση Μου­ζά­λα επει­δή του ξέφυ­γε κι απο­κά­λε­σε τα Σκό­πια Μακε­δο­νία …προ­τεί­νει τώρα επί­ση­μα να απο­κα­λού­νται Μακε­δο­νία του Βαρ­δά­ρη…

 

Που είναι το σύν­θε­το όνο­μα κι ο γεω­γρα­φι­κός προσ­διο­ρι­σμός;

Ποια θα είναι η ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ που θα ανα­γρά­φε­ται στα δια­βα­τή­ριά τους… παλιά­τσοι της κυβέρ­νη­σης;

 
 Πηγή: newsbeast.gr
 
 Πηγή: protothema.gr

Οι εξε­λί­ξεις στο ζήτη­μα των Σκο­πί­ων είναι ραγδαί­ες και όπως φαί­νε­ται δρο­μο­λο­γεί­ται η λύση στο ζήτη­μα της ονο­μα­σί­ας. Το όνο­μα «Μακε­δο­νία του Βαρ­δά­ρη» ανα­μέ­νε­ται να προ­τεί­νει η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση για την ΠΓΔΜ, σύμ­φω­να με την «Real News», εκτι­μώ­ντας ότι ο γεω­γρα­φι­κός προσ­διο­ρι­σμός απο­κλεί­ει τα λυτρω­τι­κά αιτή­μα­τα της γει­το­νι­κής χώρας.

Ως εναλ­λα­κτι­κή πρό­τα­ση επα­νήλ­θε και το «Δημο­κρα­τία των Σκο­πί­ων», το οποίο η γει­το­νι­κή χώρα έχει απο­κλεί­σει στο παρελ­θόν.

Οι πρώ­τες προ­τά­σεις για τον συμ­βι­βα­σμό του ονό­μα­τος έρχο­νται ενώ επί­κει­ται το ταξί­δι του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών, Νίκου Κοτζιά, στην ΠΓΔΜ στα τέλη Αυγού­στου. Στην πρό­σφα­τη συνά­ντη­ση του Έλλη­να υπουρ­γού με τον Σκο­πια­νό ομό­λο­γό του, Νίκο­λα Ντι­μί­τροφ, δεν συζη­τή­θη­κε, σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα, η συγκε­κρι­με­νο­ποί­η­ση του ονό­μα­τος. Παρ’ όλα αυτά, είναι σε γνώ­ση και της ηγε­σί­ας των Σκο­πί­ων και του ειδι­κού δια­με­σο­λα­βη­τή των Ηνω­μέ­νων Εθνών, Μάθιου Νίμιτς, ο οποί­ος ανα­μέ­νε­ται να επι­σκε­φτεί και τις δύο χώρες.

Όπως ανα­φέ­ρει το άρθρο, αρμό­διες κυβερ­νη­τι­κές πηγές εκτι­μούν ότι το θέμα του ονό­μα­τος θα συζη­τη­θεί μετά τις γερ­μα­νι­κές εκλο­γές, καθώς το Βερο­λί­νο δια­δρα­μα­τί­ζει σημα­ντι­κό ρόλο στην περιο­χή, την στιγ­μή μάλι­στα που ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ απο­σύ­ρει δυνά­μεις για να τις μετα­φέ­ρει στον αρα­βι­κό κόσμο. Εξάλ­λου, το κύριο ζητού­με­νο είναι η στα­θε­ρο­ποί­η­ση της κυβέρ­νη­σης Ζόραν Ζάεφ, την οποία θεω­ρούν οι αντί­πα­λοί του «παρέν­θε­ση».

Ανα­μέ­νου­με τις εξε­λί­ξεις και ποια θα είναι η αντί­δρα­ση της κοι­νής γνώ­μης.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι την προη­γού­με­νη Τετάρ­τη, στην συνά­ντη­ση Κοτζιά-Ντι­μι­τρόφ, ότι για να άρει η Αθή­να το βέτο στην έντα­ξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, θα πρέ­πει να υπάρ­ξει ορι­στι­κή λύση στην ονο­μα­σία. Ανα­μέ­νε­ται το ταξί­δι του Κοτζιά στα Σκό­πια τον Αύγου­στο, αλλά και του Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ εντός του καλο­και­ριού.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με και το άρθρο μας με τις δηλώ­σεις του Κρα­σι­μίρ Ουζού­νοφ, ο οποί­ος είχε δηλώ­σει: «Αν, λέμε, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ελλά­δας, Νίκος Κοτζιάς ή η κυβέρ­νη­ση Τσί­πρα συμ­φω­νή­σει με κάποιο τρό­πο με τα Σκό­πια, ώστε να κλη­θεί υπό την προ­σω­ρι­νή ονο­μα­σία “πρώ­ην γιου­γκο­σλα­βι­κή δημο­κρα­τία της Μακε­δο­νί­ας”, αυτό θα είναι και το τέλος της κυβέρ­νη­σης του Τσί­πρα.

»Από την άλλη πλευ­ρά, πρέ­πει να γνω­ρί­ζου­με ότι εάν η κυβέρ­νη­ση του Ζάεφ, πάει τώρα στον ΟΗΕ με ένα διά­βη­μα για να αλλά­ξει το όνο­μα της χώρας- αυτό θα είναι και το τέλος της κυβέρ­νη­σης Ζάεφ.

»Ο Ζάεφ πριν ανα­χω­ρή­σει για τις Βρυ­ξέλ­λες είπε μασώ­ντας τα λόγια του και κάτι άλλο.

»Το πρό­βλη­μα είναι πολύ σημα­ντι­κό και σε κάθε περί­πτω­ση αλλα­γής της προ­σω­ρι­νής ονο­μα­σί­ας, αυτή θα γίνει με ένα δημο­ψή­φι­σμα.

»Δεν νομί­ζω ότι κάποιος θα μπο­ρού­σε να κερ­δί­σει ένα δημο­ψή­φι­σμα στα Σκό­πια με μια πρό­τα­ση ενός άλλου ονό­μα­τος», δήλω­σε ο Κρα­σι­μίρ Ουζού­νοφ.

Ο ίδιος πρό­σθε­σε ότι είναι πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ότι με την έλευ­ση στην εξου­σία του Ζόραν Ζάεφ στα Σκό­πια η θεσμι­κή κρί­ση έξυ­πνα καθά­ρι­σε, αλλά συγ­χρό­νως έχει ανοί­ξει άλλη μία πόρ­τα- τα δέκα χρό­νια πλη­γών και ανι­κα­νό­τη­τας.

Στυλιανίδης: «Δικαιώθηκε η κυβέρνηση Καραμανλή με το βέτο»

«Δικαιώ­θη­κε η κυβέρ­νη­ση Καρα­μαν­λή με το βέτο στο Βου­κου­ρέ­στι, τον Απρί­λιο του 2008», δηλώ­νει, σε συνέ­ντευ­ξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρώ­ην υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ευρυ­πί­δης Στυ­λια­νί­δης, προ­σθέ­το­ντας ότι «η θέση της Ελλά­δας, όπως δια­μορ­φώ­θη­κε επί κυβέρ­νη­σης Καρα­μαν­λή, υπήρ­ξε γόνι­μη, σαφής και ρεα­λι­στι­κή».

Ανα­φε­ρό­με­νος στο βέτο που πρό­βα­λε η τότε κυβέρ­νη­ση στο Βου­κου­ρέ­στι ο κ. Στυ­λια­νί­δης υπο­γραμ­μί­ζει ότι «η κυβέρ­νη­ση Καρα­μαν­λή τότε ανέ­λα­βε μεγά­λο πολι­τι­κό κόστος διό­τι είχε το ανά­στη­μα να βλέ­πει όχι τις επό­με­νες εκλο­γές αλλά τις επό­με­νες γενιές».

Ακο­λου­θεί η συνέ­ντευ­ξη του Ευρυ­πί­δη Στυ­λια­νί­δη στην Ευτυ­χία Αδη­λί­νη για το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

Ερ. Κύριε Στυ­λια­νί­δη, τις τελευ­ταί­ες μέρες παρα­τη­ρεί­ται μία κινη­τι­κό­τη­τα σχε­τι­κά με την εξεύ­ρε­ση λύσης στο θέμα της ονο­μα­σί­ας της ΠΓΔΜ. Πιστεύ­ε­τε ότι ήλθε πλέ­ον η ώρα για ορι­στι­κή επί­λυ­ση;

Απ. Η θέση της Ελλά­δας, όπως δια­μορ­φώ­θη­κε επί κυβέρ­νη­σης Κώστα Καρα­μαν­λή, υπήρ­ξε γόνι­μη, σαφής και ρεα­λι­στι­κή. Υπο­στη­ρί­ξα­με μια κοι­νώς απο­δε­κτή λύση για όλες τις χρή­σεις (Erga Omnes) με τέτοιο γεω­γρα­φι­κό προσ­διο­ρι­σμό, που δεν θα αμφι­σβη­τεί ιστο­ρι­κά, πολι­τι­στι­κά και εθνο­τι­κά την ελλη­νι­κό­τη­τα της Μακε­δο­νί­ας μας και ξεκα­θα­ρί­σα­με ότι θα στη­ρί­ξου­με ποι­κι­λο­τρό­πως τον ευρω­α­τλα­ντι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό της γεί­το­νος, εφό­σον εγκα­τα­λεί­ψει την προ­κλη­τι­κή εθνι­κι­στι­κή της συμπε­ρι­φο­ρά και ρητο­ρι­κή. Εύχο­μαι και ελπί­ζω η νέα κυβέρ­νη­ση της ΠΓΔΜ με τη στά­ση της να απο­δεί­ξει έμπρα­κτα ότι ενστερ­νί­ζε­ται αυτή την αντί­λη­ψη του αλλη­λο­σε­βα­σμού και της καλής γει­το­νί­ας.

Ερ. Θεω­ρεί­τε ότι η Ελλά­δα θα δικαιω­θεί για το βέτο που πρό­βα­λε στο Βου­κου­ρέ­στι, τον Απρί­λιο του 2008, η κυβέρ­νη­ση Καρα­μαν­λή;

Απ. Η θέση της εκά­στο­τε ελλη­νι­κής ηγε­σί­ας κρί­νε­ται πάντα όχι με όρους εκλο­γι­κούς αλλά με όρους ιστο­ρί­ας. Υπ’ αυτήν την έννοια η θέση Καρα­μαν­λή δεν ανα­φέ­ρο­νταν μόνο στους ψηφο­φό­ρους της επο­χής, αλλά κυρί­ως στους νεκρούς και τους αγέν­νη­τους Έλλη­νες. Η κυβέρ­νη­ση μας τότε ανέ­λα­βε μεγά­λο πολι­τι­κό κόστος, διό­τι η ηγε­σία μας είχε το ανά­στη­μα να βλέ­πει όχι τις επό­με­νες εκλο­γές, αλλά τις επό­με­νες γενιές. Υπ’ αυτή την έννοια έχει ήδη δικαιω­θεί.

Πηγή: pentapostagma.gr

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας