Μαρινάκης — Καμμένος: Κάποτε είχαν έρθει και στα χέρια

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
37

Ο Βαγ­γέ­λης Μαρι­νά­κης και ο Πάνος Καμ­μέ­νος είχαν έρθει σχε­δόν στα χέρια πριν από 9 χρό­νια στο παρα­λια­κό μαγα­ζί «Island». Το περι­στα­τι­κό έγι­νε το 2008… αλλά η καφρί­λα είναι… δια­χρο­νι­κή. 

Το βίντεο από το 2008 που δημο­σί­ευ­σε το Liberal και ο Θανά­σης Μαυ­ρί­δης δεί­χνει τον τότε υφυ­πουρ­γό Nαυ­τι­λί­ας Πάνο Καμ­μέ­νο να εμπλέ­κε­ται σε «αψι­μα­χί­ες» στην είσο­δο του παρα­λια­κού μαγα­ζιού «Island», όπου διορ­γά­νω­νε το πάρ­τι του για τα «Ποσει­δώ­νια» ο εφο­πλι­στής Βαγ­γέ­λης Μαρι­νά­κης.

Κάποια στιγ­μή, μάλι­στα, βλέ­που­με τους δύο άνδρες να έρχο­νται πολύ «κοντά». Να έχουν άρα­γε ξεκι­νή­σει όλα εκεί­νη τη βρα­διά;

Στο ερα­σι­τε­χνι­κό βίντεο φαί­νε­ται ότι ο οικο­δε­σπό­της Βαγ­γέ­λης Μαρι­νά­κης κρα­τά­ει για πολύ ώρα έξω από τη δική του ιδιω­τι­κή εκδή­λω­ση τον υφυ­πουρ­γό Πάνο Καμ­μέ­νο, ο οποί­ος προ­φα­νώς δεν ήταν καλε­σμέ­νος.

Κάποια στιγ­μή οι δύο άνδρες έρχο­νται πολύ κοντά και σπρώ­χνο­νται. Ενας άνδρας της ασφά­λειας του εφο­πλι­στή φωνά­ζει «τον κύριο Μαρι­νά­κη δεν τον σπρώ­χνει κανείς».

Όλα φαί­νε­ται πως ξεκί­νη­σαν καθό­σον ο Καμ­μέ­νος πλα­κώ­θη­κε με ανθρώ­πους της ασφά­λειας του Μαρι­νά­κη και έπει­τα έρχο­νται στα χέρια οι δυο τους. Ακού­γε­ται να ρωτά­ει άνθρω­πος του Μαρι­νά­κη “Ποιος ακού­μπη­σε τον κ. Μαρι­νά­κη;” και ο Καμ­μέ­νος να απα­ντά “Ο Υπουρ­γός”! Αμέ­σως παίρ­νει την απά­ντη­ση “Ποτέ τον κ. Μαρι­νά­κη, Αρχί­δι… είναι το αφε­ντι­κό μου”…

Δεί­τε το βίντεο (οι αψι­μα­χί­ες μετά το 1:20):

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας