Μαρξιστική-Ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση εργάζεται με τις ΗΠΑ για την πτώση του Ιράν με έδρα την Αλβανία

| upd 6 Ιανουαρίου 2018 00:54
1
29
Maryam Rajavi

Εν μέσω των τελευ­ταί­ων ταρα­χών στο Ιράν, ο Ιρα­νός πρό­ε­δρος Χασάν Ρου­χα­νί τηλε­φώ­νη­σε την Τρί­τη στον Γάλ­λο πρό­ε­δρο Εμα­νου­έλ Μακρόν καλώ­ντας τον να κάνει άμε­σες ενέρ­γειες για τον περιο­ρι­σμό μιας εξό­ρι­στης Ιρα­νι­κής τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης με παρα­κλά­δι στο Παρί­σι η οποία όπως υπο­στή­ρι­ξε υπο­κι­νεί τις βίαιες δια­δη­λώ­σεις στη χώρα.

Του Χρή­στου Μελί­δη

Η είδη­ση αυτή δεν θα δει το φως της δημο­σιό­τη­τας στην Ελλά­δα, είναι όμως εξαι­ρε­τι­κής προ­τε­ραιό­τη­τας για την κατα­νό­η­ση των τελευ­ταί­ων γεγο­νό­των στο Ιράν, καθώς απο­κα­λύ­πτε­ται ένα τερά­στιο δίκτυο χρη­μα­τι­σμού και τρο­μο­κρα­τί­ας που προ­στα­τεύ­ε­ται από Αμε­ρι­κα­νούς, Ευρω­παί­ους και Σαου­δά­ρα­βες αξιω­μα­τού­χους με στό­χο την πτώ­ση του Ιρα­νι­κού καθε­στώ­τος.

Η Μαρ­ξι­στι­κή-Ισλα­μι­κή τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση Mujahadin-e Khalq (ΜΕΚ ή ΜΚΟ), γνω­στή και ως People’s Mojahedin Organization of Iran, ευθύ­νε­ται για μια σει­ρά δολο­φο­νιών και βομ­βι­στι­κών επι­θέ­σε­ων στο Ιράν με χιλιά­δες θύμα­τα από τη δεκα­ε­τία του ’70, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της βομ­βι­στι­κής επί­θε­σης στα γρα­φεία του κόμ­μα­τος του Χομεϊ­νί το 1981 που σκό­τω­σε συνο­λι­κά 72 άτο­μα. Στη λίστα θυμά­των πριν την Ισλα­μι­κή Επα­νά­στα­ση το 1979 περι­λαμ­βά­νο­νται και Αμε­ρι­κα­νοί πολί­τες ή αξιω­μα­τού­χοι, ενώ μετά το 1979 η οργά­νω­ση αφο­σιώ­θη­κε στην πτώ­ση του Ιρα­νι­κού καθε­στώ­τος.

Η σημαία της ΜΕΚ

Στον οκτα­ε­τή πόλε­μο Ιράν-Ιράκ στη δεκα­ε­τία του ’80 η ΜΕΚ τάχθη­κε με το πλευ­ρό του Ιράκ λαμ­βά­νο­ντας βαρύ οπλι­σμό από τον Σαντάμ Χου­σε­ΐν και πραγ­μα­το­ποιώ­ντας επι­θέ­σεις από τα σύνο­ρα ενα­ντί­ον του Ιράν, κάτι που την κατέ­στη­σε ακό­μα πιο απε­χθή στους μέσους Ιρα­νούς.

Τα μέλη της ΜΕΚ παρέ­με­ναν στο Στρα­τό­πε­δο Ashraf και Liberty στο Ιράκ αλλά το 2011–2013 εκκε­νώ­θη­καν κατό­πιν συμ­φω­νί­ας και του­λά­χι­στον 3.000 μέλη της ΜΕΚ επα­νε­γκα­τα­στά­θη­καν στην Αλβα­νία.

Ο πρώ­ην αρχη­γός της ΜΕΚ, Masoud Rajavi, με τον Σαντάμ Χου­σείν το 1986

Τον Φεβρουά­ριο του 2017 απο­δεί­χθη­κε ότι μια σει­ρά Αμε­ρι­κα­νών πολι­τι­κών και αξιω­μα­τού­χων και από τα δύο κόμ­μα­τα, χρη­μα­τί­στη­καν από την ΜΕΚ προ­κει­μέ­νου να την υπο­στη­ρί­ξουν καλώ­ντας για ”αλλα­γή καθε­στώ­τος” και ”δημο­κρα­τία” στο Ιράν. Ανά­με­σά τους η Elaine Chao, γραμ­μα­τέ­ας Μετα­φο­ρών της διοί­κη­σης Τραμπ, η οποία έλα­βε 50.000 δολά­ρια για μια ομι­λία στο ”Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Αντί­στα­σης του Ιράν” (National Council of Resistance of Iran), το πολι­τι­κό σκέ­λος της οργά­νω­σης, στο Παρί­σι. Η Chao έλα­βε άλλα 17.500 δολά­ρια για μια άλλη ομι­λία στην Ιρα­νο-Αμε­ρι­κα­νι­κή Πολι­τι­στι­κή Ένω­ση του Μιζού­ρι η οποία συν­δέ­ε­ται με την ΜΕΚ.

Ο πρώ­ην δήμαρ­χος της Νέας Υόρ­κης Rudy Guiliani ήταν επί­σης ένας από τους πολι­τι­κούς που παρα­δέ­χθη­καν ότι χρη­μα­τί­στη­καν, χωρίς όμως να είναι γνω­στό το ποσό που έλα­βε. Μπρο­στά σε ένα πλή­θος υπο­στη­ρι­κτών της ΜΕΚ στο Παρί­σι το 2015 ο Guiliani δήλω­νε: ”Ο Aγια­το­λάχ πρέ­πει να φύγει! Να φύγει! Όχι άλλο! Δεν θα υπο­στη­ρί­ξω κανέ­ναν για πρό­ε­δρο των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών που δεν είναι σαφής σε αυτό το σύν­θη­μα πίσω μου. Τι λέει; Λέει αλλα­γή καθε­στώ­τος!”.

Ο πρώ­ην δήμαρ­χος της Νέας Υόρ­κης Rudy Guiliani μιλώ­ντας σε εκδή­λω­ση της ΜΕΚ

Αυτά βέβαια, είναι μόνο η κορυ­φή του παγό­βου­νου.

Είχε προη­γη­θεί μια τερά­στια εκστρα­τεία εκα­τομ­μυ­ρί­ων ώστε η ΜΕΚ να βγει από την λίστα τρο­μο­κρα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων των ΗΠΑ στην οποία φιγου­ρά­ρι­ζε από το 1997 μαζί με οργα­νώ­σεις όπως η Αλ Κάι­ντα και η Χεζ­μπο­λάχ. Η ΜΕΚ βγή­κε τελι­κά από την Αμε­ρι­κα­νι­κή τρο­μο­κρα­τι­κή λίστα το 2012, ενώ είχε αφαι­ρε­θεί από την ανά­λο­γη λίστα της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης το 2009.

Η αφαί­ρε­ση της ΜΕΚ από την λίστα τρο­μο­κρα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων των ΗΠΑ ήταν απο­τέ­λε­σμα μεγά­λης πίε­σης υψη­λό­βαθ­μων αξιω­μα­τού­χων, ανά­με­σα στους οποί­ους ο Στρα­τη­γός Anthony Zinni, πρώ­ην διοι­κη­τής της CENTCOM, ο Στρα­τη­γός Wesley Clark, πρώ­ην ανώ­τα­τος διοι­κη­τής του ΝΑΤΟ, οι James Woolsey, Porter Goss και Michael Hayden, πρώ­ην διευ­θυ­ντές της CIA, και ο Louis Freeh, πρώ­ην διευ­θυ­ντής του FBI.

H Χίλα­ρυ Κλί­ντον με μέλη της ΜΕΚ των οποί­ων τα μπλου­ζά­κια γρά­φουν ”Βγάλ­τε από τη λίστα τη ΜΕΚ”

Η Guardian σε άρθρο της το 2012 ανα­φέ­ρει ότι ”Αρκε­τοί εξέ­χο­ντες πρώ­ην αξιω­μα­τού­χοι ανα­γνώ­ρι­σαν ότι πλη­ρώ­θη­καν σημα­ντι­κά ποσά για να μιλή­σουν για τη MEK. Ο πρώ­ην κυβερ­νή­της της Πεν­συλ­βά­νια, Ed Rendell, δέχτη­κε πάνω από 150.000 δολά­ρια σε αμοι­βές για ομι­λί­ες σε εκδη­λώ­σεις για την υπο­στή­ρι­ξη της κατάρ­γη­σης απα­γό­ρευ­σης της MEK.

Στις 14 Απρι­λί­ου 2017 μια γνώ­ρι­μη φιγού­ρα της Αμε­ρι­κα­νι­κής εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής συνα­ντή­θη­κε στα Τίρα­να, την πρω­τεύ­ου­σα της Αλβα­νί­ας, με την λεγό­με­νη ”εκλεγ­μέ­νη πρό­ε­δρο” της ΜΕΚ, την Maryam Rajavi.

Δεν ήταν άλλος από τον γερου­σια­στή Τζον Μακ­κέιν, τον άνθρω­πο πίσω από την ”Αρα­βι­κή άνοι­ξη” του οποί­ου η φωτο­γρα­φία με μέλη της ISIS στη Συρία είχε κάνει πάτα­γο όταν κυκλο­φό­ρη­σε.

Ο Τζον Μακ­κέιν με μέλη της ISIS σε μυστι­κή συνά­ντη­ση στη Συρία το 2011

Ο Μακ­Κέιν στη συνά­ντη­ση αυτή εξύ­μνη­σε την ΜΕΚ και φυσι­κά κάλε­σε για ”αλλα­γή καθε­στώ­τος”, λέγο­ντας: ”Έχε­τε στα­θεί, αγω­νι­στεί και θυσια­στεί για την ελευ­θε­ρία, για το δικαί­ω­μα να ζεί­τε ελεύ­θε­ροι, για το δικαί­ω­μα να καθο­ρί­σε­τε το μέλ­λον σας, για το δικαί­ω­μα που δίνει ο Θεός. Σας ευχα­ρι­στώ που είστε παρά­δειγ­μα… Κάποια μέρα το Ιράν θα είναι ελεύ­θε­ρο και κάποια μέρα θα συγκε­ντρω­θού­με στην πλα­τεία ελευ­θε­ρί­ας στην Τεχε­ρά­νη”.

Ο Τζον Μακ­κέιν με την Maryam Rajavi στα Τίρα­να, 14 Απρι­λί­ου 2017

Λίγο αργό­τε­ρα στις 1 Ιου­λί­ου δύο ακό­μη Αμε­ρι­κα­νοί αξιω­μα­τού­χοι, ο Newt Gingrich και ο John Bolton, πρώ­ην Αμε­ρι­κα­νός πρέ­σβης στον ΟΗΕ, παρε­βρέ­θη­καν και μίλη­σαν σε εκδή­λω­ση της ΜΕΚ στο Παρί­σι, όπου συμ­με­τεί­χαν και Ευρω­παί­οι αξιω­μα­τού­χοι καθώς και ο Turki al-Faisal, πρώ­ην διοι­κη­τής της Σαου­δα­ρα­βι­κής Υπη­ρε­σί­ας Πλη­ρο­φο­ριών. Τους τελευ­ταί­ους μήνες, η Σαου­δι­κή Αρα­βία έχει δεί­ξει όλο και περισ­σό­τε­ρο την υπο­στή­ρι­ξή της στο MEK καθώς αντι­με­τω­πί­ζει το Ιράν σε πολέ­μους στη Συρία και την Υεμέ­νη. Τα κρα­τι­κά τηλε­ο­πτι­κά κανά­λια του βασι­λεί­ου παρου­σί­α­σαν εκδη­λώ­σεις και σχό­λια του MEK.

Θέλω κι εγώ να ανα­τρέ­ψω το καθε­στώς”, είπε ο πρί­γκι­πας Turki al-Faisal στην εκδή­λω­ση στο Παρί­σι.

Στις 12 Αυγού­στου μια ακό­μη αντι­προ­σω­πεία Αμε­ρι­κα­νών Γερου­σια­στών συνα­ντή­θη­καν με την Maryam Rajavi στα Τίρα­να.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι ενδιά­με­σα στις συνα­ντή­σεις Απρι­λί­ου και Ιου­λί­ου, μια διπλή τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση στις 7 Ιου­νί­ου συγκλό­νι­σε την Τεχε­ρά­νη αφή­νο­ντας πίσω της 17 νεκρούς. Πιο πίσω τον Ιανουά­ριο, οι δυνά­μεις ασφα­λεί­ας του Ιράν συνέλ­λα­βαν στέ­λε­χος της ΜΕΚ στην πόλη Ισφα­χάν. Κατά σύμ­πτω­ση, μερι­κές από τις πιο βίαιες δια­δη­λώ­σεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών έγι­ναν στην Ισφα­χάν.

Ταυ­τό­χρο­να εχθές ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι στις ταρα­χές του Ιράν συνελ­λή­φθη ένας Ευρω­παί­ος πολί­της ο οποί­ος σύμ­φω­να με τον Χαμι­ντρέ­ζα Αμπολ­χα­σα­νί, επι­κε­φα­λής των δικα­στι­κών υπη­ρε­σιών της επαρ­χί­ας Μπο­ρου­ζέρντ, ”εκπαι­δεύ­τη­κε από τις ευρω­παϊ­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες και ηγεί­το των ταρα­ξιών”. Η εθνι­κό­τη­τα του Ευρω­παί­ου πολί­τη δεν έγι­νε γνω­στή, αλλά υπο­θέ­του­με ότι δεν θα ήταν καθό­λου περί­ερ­γο εάν διέ­με­νε στην Αλβα­νία.

Το διπλό πρό­σω­πο της Maryam Rajavi: Το πολι­τι­κό και το στρα­τιω­τι­κό σκέ­λος

Ο Ray McGovern, πρώ­ην πρά­κτο­ρας της CIA, είχε δηλώ­σει σχε­τι­κά με τη MEK: “Οι ΗΠΑ συνερ­γά­ζο­νται με οργα­νώ­σεις όπως οι Μου­τζα­χε­ντίν, νομί­ζω, επει­δή είναι τοπι­κές και επει­δή είναι έτοι­μες να εργα­στούν για μας. Προη­γου­μέ­νως τους θεω­ρού­σα­με τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση. Και αυτό ακρι­βώς είναι. Αλλά τώρα είναι οι δικοί μας τρο­μο­κρά­τες και τώρα δεν διστά­ζου­με να τους στεί­λου­με στο Ιράν …για τις συνή­θεις δρα­στη­ριό­τη­τες μυστι­κών υπη­ρε­σιών: επί­θε­ση σε αισθη­τή­ρες, για να επι­βλέ­πουν το πυρη­νι­κό πρό­γραμ­μα του Ιράν, να σημα­δεύ­ουν στό­χους για αερο­πο­ρι­κές επι­θέ­σεις, και ίσως να εγκα­θι­δρύ­ουν μυστι­κά στρα­τό­πε­δα για τον έλεγ­χο στρα­τιω­τι­κών τοπο­θε­σιών στο Ιράν. Και επί­σης λίγο σαμπο­τάζ”.

Η Karen Kwiatkowski από το Αμε­ρι­κα­νι­κό Υπουρ­γείο Άμυ­νας είχε πει επί­σης: “Η MEK είναι έτοι­μη να κάνει πράγ­μα­τα για τα οποία εμείς θα ντρε­πό­μα­σταν και τα οποία προ­σπα­θού­με να κρα­τή­σου­με κρυ­φά. Αλλά για τέτοιους σκο­πούς θα τους χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με”.

Πριν τον απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμό της ΜΕΚ από τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση, το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ την είχε χαρα­κτη­ρί­σει ως ”αίρε­ση”. Η Elizabeth Rubin από τους New York Times είχε επι­σκε­φθεί το Στρα­τό­πε­δο Ashraf στο Ιράκ το 2003 και είχε γρά­ψει στο άρθρο της με τίτλο ‘‘Μια Ιρα­νι­κή αίρε­ση και οι Αμε­ρι­κα­νοί φίλοι της”:

”ένας φαντα­στι­κός κόσμος γυναι­κών εργα­τριών μελισ­σών … κοι­τά­ζο­ντας μπρο­στά σαν να εργά­ζο­νταν σε ένα εργο­στά­σιο στη Μαοϊ­κή Κίνα … Φιλί­ες και όλες οι συναι­σθη­μα­τι­κές σχέ­σεις απα­γο­ρεύ­ο­νται. Από τη στιγ­μή που είναι παι­διά, τα αγό­ρια και τα κορί­τσια δεν επι­τρέ­πε­ται να μιλούν μετα­ξύ τους. Κάθε μέρα στο στρα­τό­πε­δο Ashraf έπρε­πε να ανα­φέ­ρεις τα όνει­ρα και τις σκέ­ψεις σου … Μετά την επί­σκε­ψή μου, συνα­ντή­θη­κα και μίλη­σα σε άντρες και γυναί­κες που είχαν ξεφύ­γει από τα συμπλέγ­μα­τα της ομά­δας. Πολ­λοί έπρε­πε να επα­να­προ­γραμ­μα­τι­στούν. Αφη­γή­θη­καν πώς οι άνθρω­ποι ήταν κλει­δω­μέ­νοι εάν δια­φω­νού­σαν με την ηγε­σία ή προ­σπα­θού­σαν να ξεφύ­γουν. Κάποιοι σκο­τώ­νο­νταν κιό­λας”.

Γυναί­κες στρα­τιώ­τες της ΜΕΚ στο στρα­τό­πε­δο Ashraf στο Ιράκ το 2003

Η MEK ανά­γκα­ζε επί­σης τα μέλη της να χωρί­σουν τους συντρό­φους τους και χώρι­ζε τους γονείς από τα παι­διά τους, ενώ υπα­γο­ρεύ­ει πόσο θα κοι­μού­νται, δίνο­ντάς τους καθή­κο­ντα και ελέγ­χο­ντας τι ειδή­σεις κατα­να­λώ­νουν, σύμ­φω­να με τον οργα­νι­σμό RAND και τον Ervand Abrahamian, καθη­γη­τή στο Πανε­πι­στή­μιο της Νέας Υόρ­κης, ο οποί­ος έγρα­ψε ένα βιβλίο για τη MEK.

Το 2003 η γαλ­λι­κή αστυ­νο­μία συνέ­λα­βε τη Maryam Rajavi στο πλαί­σιο μιας έρευ­νας τρο­μο­κρα­τί­ας. Τότε, τα μέλη της MEK αντα­πο­κρί­θη­καν πυρ­πο­λώ­ντας τον εαυ­τό τους στο Παρί­σι και σε άλλες ευρω­παϊ­κές πόλεις. Στην έρευ­να η αστυ­νο­μία βρή­κε 1,3 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, κυρί­ως σε λογα­ρια­σμούς αξί­ας 100 δολα­ρί­ων, σε ιδιο­κτη­σί­ες συν­δε­δε­μέ­νες με τη ΜΕΚ.

Ταυ­τό­χρο­να μια έρευ­να του FBI δια­πί­στω­σε ότι τα μέλη της MEK παρέ­συ­ραν σε απά­τη τους ταξι­διώ­τες που έφτα­ναν στο Διε­θνές Αερο­δρό­μιο του Λος Άντζε­λες, ζητώ­ντας τους δωρε­ές για παι­διά. Τα χρή­μα­τα πήγαι­ναν στις τρά­πε­ζες του Βελ­γί­ου, της Γαλ­λί­ας, της Ιορ­δα­νί­ας, της Τουρ­κί­ας και των Ηνω­μέ­νων Αρα­βι­κών Εμι­ρά­των για να “στη­ρί­ξουν τις επι­χει­ρή­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες της ΜΕΚ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων τρο­μο­κρα­τι­κών ενερ­γειών”, δήλω­σε το κατη­γο­ρη­τή­ριο ενα­ντί­ον επτά μελών το 2007.

Αντί­στοι­χα στη Βρε­τα­νία οι αρχές διέ­λυ­σαν μια φιλαν­θρω­πι­κή οργά­νω­ση το 2001 που φέρε­ται ότι συν­δέ­θη­κε με τη MEK και είχε βγά­λει περί­που 5 εκα­τομ­μύ­ρια λίρες ετη­σί­ως.

Παρά όλα τα παρα­πά­νω, και παρά το γεγο­νός ότι έχει δολο­φο­νή­σει και Αμε­ρι­κα­νούς πολί­τες, οι σημε­ρι­νοί Αμε­ρι­κα­νοί πολι­τι­κοί αλλά και η CIA δεν έχουν κανέ­να πρό­βλη­μα να συνερ­γα­στούν με την ΜΕΚ ξανα­βα­φτί­ζο­ντάς την ως ”αντί­στα­ση”, την ίδια ώρα που οι τσέ­πες τους γεμί­ζουν. Αλλά και η ίδια η ΜΕΚ βέβαια, δεν έχει κανέ­να πρό­βλη­μα να ”ξεχά­σει” για λίγο την ”αντι-αμε­ρι­κα­νι­κή” της στά­ση.

Θα μπο­ρού­σα­με να πού­με ότι το Ιράν έχει το δικό του ”δίκτυο Γκιου­λέν”, μιας και σε εκεί­νη την περί­πτω­ση συμ­βαί­νει κάτι ανά­λο­γο και οι ”χει­ρι­στές” του είναι οι ίδιες αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες.

Εντε­λώς συμ­πτω­μα­τι­κά στις 16 Δεκεμ­βρί­ου 2017, δύο περί­που εβδο­μά­δες πριν ξεκι­νή­σουν οι ταρα­χές στο Ιράν, η ΜΕΚ είχε οργα­νώ­σει συνέ­δριο στο Παρί­σι με τίτλο ”Το καθε­στώς του Μου­λά σε κρί­ση”, όπου η πρό­ε­δρος Maryam Rajavi ζητού­σε από τις δυτι­κές κυβερ­νή­σεις να ανα­γνω­ρί­σουν την ΜΕΚ ως την μόνη εναλ­λα­κτι­κή δημο­κρα­τι­κή λύση απέ­να­ντι στο τωρι­νό καθε­στώς του Ιράν.

Όπως λοι­πόν γίνε­ται φανε­ρό και στοι­χειο­θε­τεί­ται στο παρόν άρθρο, η ΜΕΚ είναι μια πάρα πολύ επι­κίν­δυ­νη οργά­νω­ση. Και μιας και η Αλβα­νία είναι γει­το­νι­κή χώρα, η Ελλά­δα θα πρέ­πει να είναι σε εγρή­γορ­ση για κάθε ενδε­χό­με­νο διείσ­δυ­σης σε ελλη­νι­κά εδά­φη.

Η επι­χεί­ρη­ση Gladio B βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας