Μας προσφέρουν έμμισθες «λουλούδες» για να μη βλέπουμε τα εγκλήματά τους

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
88

Να επι­δει­κνύ­εις το πέος σου μπρο­στά σε χιλιά­δες κόσμου ακό­μα και σε μωρά παι­διά στο κέντρο μίας μεγα­λού­πο­λης είναι ΟΚ. Εγκρί­νει ο Soros.

 

Να καθα­ρί­ζεις το παχύ σου έντε­ρο με το μεγά­λο σου δάχτυ­λο στο κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας είναι επί­σης ΟΚ. Εγκρί­νει ο Soros.

Μην τολ­μή­σεις όμως κι ακου­μπή­σεις το πέος σου …σε κάποια ασή­μα­ντη παρα­λία οπου­δή­πο­τε στην Ελλά­δα. Δεν σε σώζει τίπο­τα. Σ’ έχουν τσου­βα­λιά­σει στο λεπτό.

Μόνο για τους ανώ­μα­λους πρά­κτο­ρες του Soros παύ­ει να ισχύ­ει ο νόμος.

Οι οργα­νω­μέ­νοι επι­δει­ξί­ες του Soros είναι αξιο­θαύ­μα­στοι ακτι­βι­στές …ενώ οι άλλοι …οι ανορ­γά­νω­τοι …είναι απλά ανώ­μα­λοι.

To απί­στευ­το είναι ότι κανείς δεν παρε­ξε­νεύ­ε­ται που αυτή η «επα­νά­στα­ση» στη­ρί­ζε­ται και επι­βάλ­λε­ται από το ίδιο το σύστη­μα εξου­σί­ας που απε­χθά­νε­ται τις επα­να­στά­σεις. Από όλους αυτούς που έχουν κατα­στρέ­ψει ολό­κλη­ρες χώρες κι ολό­κλη­ρους λαούς και που ευχα­ρί­στως στη­ρί­ζουν δικτά­το­ρες παντού στον πλα­νή­τη, όταν δεν μπο­ρούν να επι­βάλ­λουν μία στη­μέ­νη «δημο­κρα­τία».

Στην Υεμέ­νη αυτή τη στιγ­μή η πεφω­τι­σμέ­νη κι ανοι­χτό­μυα­λη και δημο­κρα­τι­κή Δύση βομ­βαρ­δί­ζει ανε­λέ­η­τα τους επα­να­στά­τες… Παι­διά πεθαί­νουν από πεί­να κι από χολέ­ρα… αλλά δεί­χνο­ντας μερι­κούς κώλους να τρί­βο­νται πάνω στις σέλες ποδη­λά­των και μερι­κούς έμμι­σθους καρ­νά­βα­λους …παρω­δί­ες ομο­φυ­λο­φί­λων …κανέ­νας δεν θα ενδια­φερ­θεί για τα εγκλή­μα­τα που συνυ­πο­γρά­φει η Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση.

 Πηγή: iefimerida.gr
 Πηγή: iefimerida.gr
 Πηγή: koutipandoras.gr
 Πηγή: aljazeera.com
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας