Μαζί με τη Μακεδονία θα τους δώσουμε και τεχνογνωσία για την οποία ματώσαμε!

| upd 21 Δεκεμβρίου 2017 17:57
0
76

Soros από ‘δω …Soros από ‘κει …κι όλα δου­λεύ­ουν ρολόι. Μαζί με τη Μακε­δο­νία …θα τους δώσου­με και τεχνο­γνω­σία την οποία απο­κτή­σα­με …πλη­ρώ­νο­ντας πολ­λά ματω­μέ­να δισε­κα­τομ­μύ­ρια.

Πηγή: tanea.gr

Εκπαι­δεύ­σεις σε σχο­λεία επι­χει­ρή­σε­ων υπο­στή­ρι­ξης ειρη­νευ­τι­κών απο­στο­λών και φυσιο­λο­γί­ας πτή­σε­ων περι­λαμ­βά­νει, μετα­ξύ άλλων, το πρό­γραμ­μα στρα­τιω­τι­κής συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ Ελλά­δας και ΠΓΔΜ για το 2018, το οποίο υπε­γρά­φη στα Σκό­πια.

Το πρό­γραμ­μα υπέ­γρα­ψαν ο διευ­θυ­ντής της Διεύ­θυν­σης Διε­θνών Σχέ­σε­ων του ΓΕΕΘΑ, ταξί­αρ­χος Μιλ­τιά­δης Γρυλ­λά­κης και ο διευ­θυ­ντής του Τμή­μα­τος Διε­θνούς Συνερ­γα­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας της γεί­το­νος, συνταγ­μα­τάρ­χης Marjan Jachevski

Πηγή: iefimerida.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας