Μαζί με τους Ισραηλινούς άσκηση και στο Πολεμικό Ναυτικό

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
34

Μετά τις πτή­σεις Ισραη­λι­νών πάνω από την Ακρό­πο­λη και νέα κοι­νή άσκη­ση του Ελλη­νι­κού Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού με τους Ισραη­λι­νούς και τους Αμε­ρι­κα­νούς. Θα μας χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν σε ενδε­χό­με­νη επέμ­βα­ση στη Συρία όπως μας χρη­σι­μο­ποί­η­σαν ενα­ντί­ον του Καντά­φι.

Πηγή: newsbomb.gr

Στο πλαί­σιο των πολυ­με­ρών συνερ­γα­σιών με τις χώρες της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου και τις ΗΠΑ, με σκο­πό την ενί­σχυ­ση της περι­φε­ρεια­κής στα­θε­ρό­τη­τας και ασφά­λειας στην περιο­χή, το ΠΝ συμ­με­τεί­χε, από 22 Μαρ­τί­ου έως 6 Απρι­λί­ου 2017, στην τριε­θνή άσκη­ση με την επω­νυ­μία “NOBLE DINA 2017”.

Η άσκη­ση συν­διορ­γα­νώ­νε­ται ετη­σί­ως από το ΠΝ με το USN και το Ναυ­τι­κό του Ισρα­ήλ, ενώ συμ­με­τεί­χε και το Ναυ­τι­κό της Κύπρου, υπό καθε­στώς παρα­τη­ρη­τή.

Η άσκη­ση διε­ξή­χθη στην ευρύ­τε­ρη θαλάσ­σια περιο­χή του Κρη­τι­κού Πελά­γους και της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου, ενώ περιε­λάμ­βα­νε και εν όρμω δρα­στη­ριό­τη­τες στις εγκα­τα­στά­σεις του Κέντρου Εκπαί­δευ­σης Ναυ­τι­κής Απο­τρο­πής – ΚΕΝΑΠ (NATO Maritime Interdiction Operational Training Centre – NMIOTC) στην Κρή­τη και στο Ναύ­σταθ­μο στη Χάι­φα.

Τα κύρια αντι­κεί­με­να εστιά­στη­καν στη συνεκ­παί­δευ­ση των τριών Ναυ­τι­κών στον τομέα της Θαλάσ­σιας Ασφά­λειας και στην αντι­με­τώ­πι­ση σύγ­χρο­νων προ­κλή­σε­ων και απει­λών στο θαλάσ­σιο περι­βάλ­λον, με σκο­πό την προ­α­γω­γή της αμοι­βαί­ας κατα­νό­η­σης και του επι­πέ­δου της συνερ­γα­σί­ας των συμ­με­τε­χό­ντων σε πολυ­ε­θνι­κό επι­χει­ρη­σια­κό και τακτικό/τεχνικό επί­πε­δο. Επι­πρό­σθε­τα, η συνεκ­παί­δευ­ση συνέ­βα­λε στην ενί­σχυ­ση της επι­χει­ρη­σια­κής και μαχη­τι­κής ικα­νό­τη­τας και ετοι­μό­τη­τας των συμ­με­τε­χό­ντων.

Στην άσκη­ση συμ­με­τεί­χαν οι ακό­λου­θες δυνά­μεις:

Ελλά­δα: Μία Φρε­γά­τα με το οργα­νι­κό της ελι­κό­πτε­ρο, ένα Ταχύ Περι­πο­λι­κό Κατευ­θυ­νο­μέ­νων Βλη­μά­των (πυραυ­λά­κα­τος), ένα Υπο­βρύ­χιο και δύο Αξιω­μα­τι­κοί εξει­δί­κευ­σης Τακτι­κού Συντο­νι­στή (Tactical Coordinator – TACCO) που συμ­με­τεί­χαν ως ιπτά­με­νοι παρα­τη­ρη­τές (Rider), σε πτή­σεις με Αερο­σκά­φος Ναυ­τι­κής Συνερ­γα­σί­ας (ΑΦΝΣ) των ΗΠΑ.

ΗΠΑ: Ένα Αντι­τορ­πι­λι­κό, ένα Πετρε­λαιο­φό­ρο και ένα Αερο­σκά­φος Ναυ­τι­κής Συνερ­γα­σί­ας (ΑΦΝΣ).

Ισρα­ήλ: Τρεις Κορ­βέ­τες εκ των οποί­ων η μία με το οργα­νι­κό της ελι­κό­πτε­ρο, δύο Υπο­βρύ­χια, ένα Μετα­γω­γι­κό Αερο­σκά­φος, έξι Τακτι­κά Μετα­γω­γι­κά Ελι­κό­πτε­ρα και ένα ζεύ­γος μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών.

Κύπρος: Ένας Αξιω­μα­τι­κός ως παρα­τη­ρη­τής.

ΠΗΓΗ: Veteranos.gr

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας