Μέχρι το 2021 η Τουρκία θα κατασκευάζει δικό της αυτοκίνητο

0
290

Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν απο­κά­λυ­ψε τα σχέ­διά του σχε­τι­κά με την κυκλο­φο­ρία ενός αυτο­κι­νή­του που θα κατα­σκευα­στεί εξ ολο­κλή­ρου στην Τουρ­κία έως το 2021, κάνο­ντας λόγο για ένα όνει­ρο των Τούρ­κων πολι­τών, ενώ υπο­σχέ­θη­κε ότι θα είναι ο πρώ­τος στη σει­ρά που θα αγο­ρά­σει ένα από τα νέα οχή­μα­τα.

Η Τουρ­κία είναι από τους μεγα­λύ­τε­ρους εξα­γω­γείς αυτο­κι­νή­των στην Ευρώ­πη. Τα οχή­μα­τα κατα­σκευά­ζο­νται από διε­θνείς αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες, συνή­θως μέσω κοι­νο­πρα­ξιών με τοπι­κούς εταί­ρους.

Εδώ και και­ρό το κυβερ­νών κόμ­μα του Τούρ­κου προ­έ­δρου, το Κόμ­μα Δικαιο­σύ­νης και Ανά­πτυ­ξης (AKP), συμπε­ρι­λαμ­βά­νει στους στό­χους του την παρα­γω­γή ενός εγχώ­ριου αυτο­κι­νή­του, μια από­δει­ξη, όπως κρί­νε­ται, της ανά­πτυ­ξης της τουρ­κι­κής οικο­νο­μί­ας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν επι­σή­μα­νε ότι μια κοι­νο­πρα­ξία πέντε εται­ρειών –μετα­ξύ αυτών η εται­ρεία κινη­τής τηλε­φω­νί­ας Turkcell και η μητρι­κή εται­ρεία του ομί­λου Vestel, η Zorlu Holding – έχει επι­λε­γεί προ­κει­μέ­νου να ανα­λά­βει την παρα­γω­γή του αυτο­κι­νή­του. Ο ίδιος μίλη­σε για «πέντε θαρ­ρα­λέ­ους συντρό­φους».

«Δεν θέλου­με να υπάρ­ξει καμία καθυ­στέ­ρη­ση σε αυτό το σχέ­διο και δεν θα ανε­χθού­με οποια­δή­πο­τε απώ­λεια χρό­νου» υπο­γράμ­μι­σε ο Ερντο­γάν, προ­σθέ­το­ντας ότι το πρω­τό­τυ­πο θα ολο­κλη­ρω­θεί έως το 2019 το αργό­τε­ρο.

«Θα είμαι ο πρώ­τος που θα αγο­ρά­σει το νέο αυτό αυτο­κί­νη­το, υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση να το πλη­ρώ­σω» σημεί­ω­σε ο επι­κε­φα­λής του τουρ­κι­κού κρά­τους.

Ανα­λυ­τές, εντού­τοις, εμφα­νί­ζο­νται λιγό­τε­ρο ενθου­σιώ­δεις επι­ση­μαί­νο­ντας ζητή­μα­τα όπως ο αντα­γω­νι­σμός της βιο­μη­χα­νί­ας και η σχε­τι­κή έλλει­ψη εμπει­ρί­ας ορι­σμέ­νων εκ των μελών της κοι­νο­πρα­ξί­ας.

«Είναι ένας καλός στό­χος ωστό­σο πρέ­πει να δια­νύ­σου­με πολύ δρό­μο» δήλω­σε ο Τζε­μάλ Ντε­μιρ­τάς, επι­κε­φα­λής ερευ­νών στο Ata Invest. «Η ομά­δα αυτή δεν είναι μια ομά­δα που δια­θέ­τει εμπει­ρία στην αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία. Μπο­ρεί να προ­χω­ρή­σει στην παρα­γω­γή του; Με ποιο τρό­πο θα συνερ­γα­στούν; Ο αντα­γω­νι­σμός είναι σκλη­ρός στον τομέα και στο εξω­τε­ρι­κό».

Εκτός της Turkcell και της Zorlu Holding, στην κοι­νο­πρα­ξία συμ­με­τέ­χουν η Anadolu Holding, η Kiraca Holding και ο όμι­λος BMC, μια σύμπρα­ξη Τουρ­κί­ας- Κατάρ, σύμ­φω­να με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας