Οι μεγάλες κομπίνες στήνονται με τους κατάλληλους μαφιόζους στις κατάλληλες κυβερνητικές θέσεις

0
64

Άλλος ένας μηχα­νι­σμός του Soros-Rothschild στή­θη­κε για να πεί­σει τους Βρε­τα­νούς να γυρί­σουν στην αγκα­λιά της ΕΕ …400.000 ευρώ …δήθεν έδω­σε ο «φιλάν­θρω­πος» Soros… Στή­θη­κε μία ιστο­σε­λί­δα (για το καλό της Αγγλί­ας) και φυσι­κά… επει­δή χωρίς χρή­μα …δεν υπάρ­χουν «αυθόρ­μη­τοι» ακτι­βι­στές… και η σελί­δα μας ζητά­ει να βάλου­με το χέρι στην τσέ­πη για να ξανα­δυ­να­μώ­σει η ΕΕ.

Ο Soros …αγα­πά­ει την Αγγλία …γι’ αυτό και το 1992 έστη­σε μία τερά­στια κομπί­να ενά­ντια στην Αγγλι­κή Λίρα προ­κει­μέ­νου να βγά­λει ο ίδιος πάνω από ενά­μι­ση δισε­κα­τομ­μύ­ριο Λίρες σε μία μέρα και να προ­κα­λέ­σει ανυ­πο­λό­γι­στη ζημιά στην οικο­νο­μία της χώρας. Για να λει­τουρ­γή­σει σωστά μία κομπί­να απαι­τεί­ται να υπάρ­χουν οι κατάλ­λη­λοι άνθρω­ποι και στις δύο πλευ­ρές. Και τη στιγ­μή που ο Soros «σορ­τά­ρι­ζε» στην Αγγλι­κή Λίρα… Υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών ήταν ο Norman Lamont …συμ­πτω­μα­τι­κά πάντα άνθρω­πος των Rothschild όπως ήταν κι ο Soros.

Κάπως έτσι έκα­ναν φτε­ρά και κάποια δισε­κα­τομ­μύ­ρια από την Ελλη­νι­κή Οικο­νο­μία όταν διά­φο­ροι «ανώ­νυ­μοι» χρη­μα­τι­στές έκα­ναν αγο­ρα­πω­λη­σί­ες ομο­λό­γων χωρίς λεφτά και χωρίς ρίσκο σε συνεν­νό­η­ση με πρά­κτο­ρες μέσα στην Τρά­πε­ζα της Ελλά­δας …με το περί­φη­μο κόλ­πο Τ3-Τ10.

Κι όπως όλα τα σκάν­δα­λα …ξεχά­στη­κε κι αυτό και κου­κου­λώ­θη­καν τα πάντα κανο­νι­κά …και τα λεφτά των Ελλή­νων …ησυ­χά­ζουν πλέ­ον σε λογα­ρια­σμούς εξω­τι­κών χωρών.

Βλέ­πε: Σφίγ­γει ο κλοιός για CDS, T3-T10 και ΕΛΣΤΑΤ

Mε τον ίδιο τρό­πο στή­θη­κε και η κομπί­να της Lehman Brothers-Goldman-Sachs …όπου ο γλυ­κού­λης Obama που εκλέ­χθη­κε με χορη­γί­ες της Goldman Sachs …διό­ρι­σε στο Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών ανθρώ­πους των τοκο­γλύ­φων κι αυτοί νομο­θέ­τη­σαν ώστε όλα τα κλεμ­μέ­να δισε­κα­τομ­μύ­ρια από τις χρη­μα­τι­στη­ρια­κές απά­τες …να φορ­τω­θούν στους Αμε­ρι­κα­νούς φορο­λο­γού­με­νους.

Έτσι στή­νο­νται οι μεγά­λες κομπί­νες… Με τους κατάλ­λη­λους μαφιό­ζους στις κατάλ­λη­λες κυβερ­νη­τι­κές θέσεις …ώστε οι δικα­στές να βρί­σκουν μπρο­στά τους …πολι­τι­κές απο­φά­σεις (νόμους δηλα­δή) ή σκό­πι­μη ανυ­παρ­ξία σχε­τι­κών νόμων προ­στα­σί­ας του Δημο­σί­ου Συμ­φέ­ρο­ντος.

Πηγή: theguardian.com

Πηγή: newsbomb.gr

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας