Μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης οι εννέα Τούρκοι προσαχθέντες

Βρέθηκαν υλικά για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών

0
44
Αστυνομικές πηγές τις οποίες επικαλείται το ΑΜΠΕ αναφέρουν πως η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να σχετίζεται με την παλαιότερη υπόθεση της μεταφοράς οπλισμού με σκάφος που είχε εντοπιστεί στη Χίο, το 2013.

Μέλη της οργά­νω­σης DHKP-C (Επα­να­στα­τι­κό Λαϊ­κό Απε­λευ­θε­ρω­τι­κό Κόμ­μα-Μέτω­πο), που δρα στην Τουρ­κία φέρο­νται να είναι, σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές, οι εννέα προ­σα­χθέ­ντες, (οκτώ άνδρες και μία γυναί­κα), οι οποί­οι κρα­τού­νται στην Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή Υπη­ρε­σία και θα οδη­γη­θούν στον εισαγ­γε­λέα, για κατο­χή εκρη­κτι­κών και άλλα αδι­κή­μα­τα.

Αστυ­νο­μι­κές πηγές τις οποί­ες επι­κα­λεί­ται το ΑΜΠΕ ανα­φέ­ρουν πως η συγκε­κρι­μέ­νη ομά­δα φέρε­ται να σχε­τί­ζε­ται με την παλαιό­τε­ρη υπό­θε­ση της μετα­φο­ράς οπλι­σμού με σκά­φος που είχε εντο­πι­στεί στη Χίο, το 2013.

Η έρευ­να στα τρία δια­με­ρί­σμα­τα στον Νέο Κόσμο και την Καλ­λι­θέα, όπου έγι­νε έφο­δος της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής το πρωί και προ­σή­χθη­σαν οι εννέα -για έναν εκ των οποί­ων υπήρ­χε ένταλ­μα σύλ­λη­ψης από παλαιό­τε­ρη υπό­θε­ση- είναι ακό­μα στην αρχή.

Τα στε­λέ­χη της ΕΛ.ΑΣ εστιά­ζουν το ενδια­φέ­ρον τους στα υλι­κά για κατα­σκευή βομ­βών που έχουν βρε­θεί μέχρι στιγ­μής και ερευ­νά­ται για ποιον σκο­πό τα είχαν στην κατο­χή τους. Παράλ­λη­λα, εξε­τά­ζο­νται οι ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές, τα usb και τα κινη­τά τηλέ­φω­να των προ­σα­χθέ­ντων. Μάλι­στα, αρμό­διοι αξιω­μα­τι­κοί ανα­φέ­ρουν ότι είναι πάρα πολ­λά τα ψηφια­κά στοι­χεία και πρέ­πει να ερευ­νη­θούν με μεγά­λη προ­σο­χή, κάτι που θα πάρει αρκε­τό χρό­νο.

Σε ό,τι αφο­ρά τα υλι­κά για βόμ­βες, πρό­κει­ται για πυρο­κρο­τη­τές, μπα­τα­ρί­ες, ρολό­για δυνα­μί­τη και άλλες ύλες, μέσα σε βάζα, που χρη­σι­μο­ποιού­νται κυρί­ως για κατα­σκευή απλών εκρη­κτι­κών μηχα­νι­σμών.

Όπως ανέ­φε­ρε στο ΑΜΠΕ ανώ­τα­τος αξιω­μα­τι­κός, οι Τούρ­κοι είχαν εντο­πι­στεί το τελευ­ταίο διά­στη­μα από την Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή Υπη­ρε­σία, η οποία χει­ρί­στη­κε με από­λυ­τη μυστι­κό­τη­τα την έρευ­να, και μετά τη συλ­λο­γή στοι­χεί­ων προ­χώ­ρη­σε στη σημε­ρι­νή επι­χεί­ρη­ση.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας