Μετά την Google και την Apple τώρα και η Amazon θα καταβάλλει 100 εκατ. φόρους στο ιταλικό Δημόσιο

Λόγω ελλιπούς φορολογικής δήλωσης

| upd 16 Δεκεμβρίου 2017 14:25
0
27

Κι ενώ οι διε­θνείς κολοσ­σοί του δια­δι­κτύ­ου κατα­βά­λουν ο ένας μετά τον άλλο τερά­στια ποσά στο ιτα­λι­κό Δημό­σιο, στην Ελλά­δα των πρα­κτό­ρων και απα­τε­ώ­νων ολκής της Βου­λής, οι μόνοι που καλού­νται να βάλουν συνε­χώς το χέρι στη τσέ­πη …είμα­στε εμείς, οι ηλί­θιοι που τους ψηφί­ζου­με!

Πηγή: Το ΒΗΜΑ

Φόρους 100 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ θα κατα­βάλ­λει στο ιτα­λι­κό Δημό­σιο η εται­ρία δια­δι­κτυα­κού εμπο­ρί­ου Amazon, μετά από συμ­φω­νία με το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών της Ρώμης.

Πρό­κει­ται για το ίδιο ποσό που της είχε ζητη­θεί από την ιτα­λι­κή υπη­ρε­σία φοροει­σπρά­ξε­ων, η οποία είχε βγά­λει το συμπέ­ρα­σμα ότι η Amazon προ­χώ­ρη­σε σε ελλι­πή φορο­λο­γι­κή δήλω­ση και είχε ζητή­σει να της κατα­βλη­θούν, ακρι­βώς, 100 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Όπως ανα­φέ­ρει η ιτα­λι­κή εφη­με­ρί­δα La Repubblica, με τον τρό­πο αυτό ανα­γνω­ρί­ζε­ται, ουσια­στι­κά, ότι η εται­ρία δια­θέ­τει μια μόνι­μη οργα­νω­τι­κή δομή στην Ιτα­λία, αλλά ότι, στο παρελ­θόν, μετέ­θε­σε τα κέρ­δη της στο Λου­ξεμ­βούρ­γο, όπου η φορο­λο­γία είναι χαμη­λό­τε­ρη.

Τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης προ­σθέ­τουν ότι στο παρελ­θόν και η εται­ρία Apple συμ­φώ­νη­σε να κατα­βά­λει στην ιτα­λι­κή υπη­ρε­σία φοροει­σπρά­ξε­ων 318 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για φορο­λο­γι­κές οφει­λές από το 2008 μέχρι το 2013.

Η Google, τέλος, κατέ­βα­λε 306 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ στο ιτα­λι­κό δημό­σιο, για την φορο­λο­γι­κή περί­ο­δο από το 2002 μέχρι το 2015.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας