Μήνυμα της «Μοσάντ» στους ΑΝΕΛ …να ρίξουν τους τόνους

| upd 2 Φεβρουαρίου 2018 17:38
0
110

Η Μοσάντ στέλ­νει «προ­σω­πι­κό μήνυ­μα» στους ΑΝΕΛ …να ρίξουν τους τόνους …ώστε να κλεί­σει το θέμα του ονό­μα­τος άρον-άρον. Το ΝΑΤΟ στην Ελλά­δα …φορά­ει πλέ­ον κόκ­κι­να, στην Ουκρα­νία μαύ­ρα και στη Συρία μπούρ­κα.

Επί­θε­ση στο πολι­τι­κό γρα­φείο του Α΄ Επι­λα­χό­ντος Βου­λευ­τή των ΑΝ.ΕΛ. στην Αχα­ΐα κ. Γιάν­νη Λαϊ­νιώ­τη σημειώ­θη­κε σήμε­ρα νωρίς το από­γευ­μα από αγνώ­στους οι οποί­οι πέτα­ξαν μπο­γιά στην πόρ­τα, έγρα­ψαν συν­θή­μα­τα στους τοί­χους, ενώ έσπα­σαν την πόρ­τα του γρα­φεί­ου με βαρύ αντι­κεί­με­νο.

Στον χώρο βρέ­θη­καν αστυ­νο­μι­κοί της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Πατρών οι οποί­οι και διε­νερ­γούν τις απαι­τού­με­νες έρευ­νες.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σε ό,τι αφο­ρά στο συμ­βάν:

Πηγή: skaipatras.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας