Μήνυση και αγωγή Γεωργιάδη εναντίον Πολάκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

Μήνυ­ση και αγω­γή ενα­ντί­ον του ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού Υγεί­ας, Παύ­λου Πολά­κη, προ­τί­θε­ται να κατα­θέ­σει ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, όπως ο ίδιος προ­α­νήγ­γει­λε, με αιχ­μή τη δικο­γρα­φία για τις προ­σλή­ψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ, που δια­βι­βά­στη­κε στην Βου­λή και αφο­ρά τον αντι­πρό­ε­δρο της ΝΔ.

Όπως είπε ο κ. Γεωρ­γιά­δης, εκτός από την κατά­θε­ση του κ. Πολά­κη ενα­ντί­ον του, στη δικο­γρα­φία όλα τα υπη­ρε­σια­κά έγγρα­φα που περιέ­χο­νται για τις 23 προ­σλή­ψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ τον δικαιώ­νουν, καθώς δεν εμφα­νί­ζουν καμία εμπλο­κή του.

Αν έχε­τε καμία αμφι­βο­λία να κάνε­τε προ­α­να­κρι­τι­κή. Και θα γελά­σει και το παρ­δα­λό κατσί­κι”, τόνι­σε προς τον παρι­στά­με­νο υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης, Σταύ­ρο Κοντο­νή, στον οποίο κατα­λό­γι­σε ότι “για τον φάκε­λο που ήρθε για τον κ. Πολά­κη και αφο­ρά υπό­θε­ση για την οποία έχουν ασκη­θεί διώ­ξεις για κακουρ­γή­μα­τα” δεν έχει επι­δεί­ξει τον ίδιο ζήλο.

Η ανα­φο­ρά προ­κά­λε­σε την οξεία αντί­δρα­ση του κ. Κοντο­νή, ο οποί­ος ανέ­φε­ρε πως δεν υπάρ­χει υπό­θε­ση στο γρα­φείο του, που την έχει ελέγ­ξει και εντός μίας ημέ­ρας να μην έχει απο­στα­λεί στην Βου­λή, είτε αφο­ρά στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης, είτε πρώ­ην στε­λέ­χη ή στε­λέ­χη της αντι­πο­λί­τευ­σης. “Από τη θέση μου, ως υπουρ­γός, υπο­χρε­ού­μαι να παρα­πέμ­ψω αμε­λη­τί τις υπο­θέ­σεις που έρχο­νται στο γρα­φείο μου”, τόνι­σε ο κ. Κοντο­νής, απο­κρού­ο­ντας τους υπαι­νιγ­μούς του κ. Γεωρ­γιά­δη.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας