Μητροπολίτης Παύλος: Απόπειρα να μπει στην Εκκλησία «Άνθρωπος της ΠΓΔΜ»

0
31


Δεχό­μα­στε κι έχου­με δεχθεί ακό­μη κι απει­λές κι έχου­με και τις προει­δο­ποι­ή­σεις από επί­ση­μες πλευ­ρές, ότι πρέ­πει να προ­σέ­χου­με, ανέ­φε­ρε.

Στην καταγ­γε­λία ενός σοβα­ρού περι­στα­τι­κού προ­χώ­ρη­σε ο Μητρο­πο­λί­της Σισα­νί­ου και Σια­τί­στης, Παύ­λος, κάνο­ντας λόγο για από­πει­ρα «ανθρώ­που των Σκο­πί­ων» να μπει στην Ιεραρ­χία της Εκκλη­σί­ας.

Μιλώ­ντας στην εκπο­μπή Focus Press του Atlas TV Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, ο Μητρο­πο­λί­της Σισα­νί­ου και Σια­τί­στης τόνι­σε μάλι­στα ότι έχουν υπάρ­ξει και απει­λές.

«Δεχό­μα­στε κι έχου­με δεχθεί ακό­μη κι απει­λές κι έχου­με και τις προει­δο­ποι­ή­σεις από επί­ση­μες πλευ­ρές, ότι πρέ­πει να προ­σέ­χου­με», δήλω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά.

«Εδώ στην περιο­χή μας είχα­με μία ιστο­ρία. Η Εκκλη­σία μου ανέ­θε­σε να κάνω μία έρευ­να, πάνω σε συγκε­κρι­μέ­νο θέμα. Τελι­κά απε­δεί­χθη ότι πρό­κει­ται για μία ‘μακε­δο­νι­κή’ ιστο­ρία και είναι ένα πολύ σημα­ντι­κό και ουσια­στι­κό θέμα, για­τί η από­πει­ρα ήταν να μπει στην Ιεραρ­χία της Εκκλη­σί­ας, άνθρω­πος των Σκο­πί­ων. Πρω­τα­γω­νί­στη­σαν κάποιοι άνθρω­ποι εδώ στην περιο­χή, που έκα­ναν μάλι­στα αδυ­σώ­πη­το πόλε­μο σε συγκε­κρι­μέ­νο επί­σκο­πο, για­τί εκεί­νος είχε το νου του και πρό­σε­χε, κι έβλε­πε προς τα πού πηγαί­νει η συγκε­κρι­μέ­νη ιστο­ρία. Κι όταν κάποιοι ανα­γκά­στη­καν να αλλά­ξουν ρότα, μας είπαν ότι εδώ μέσα πρό­κει­ται για σκο­πια­νή ‘ιστο­ρία’. Και οι αρμό­διοι μας είπαν ότι πρέ­πει να προ­σέ­χου­με», ανέ­φε­ρε.

Στην ερώ­τη­ση αν ανά­με­σα στους ανθρώ­πους αυτούς, στους οποί­ους ανα­φέρ­θη­κε ο Μητρο­πο­λί­της, βρί­σκο­νται και άνθρω­ποι με θεσμι­κή θέση, ο κ. Παύ­λος απά­ντη­σε θετι­κά.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας