Μητσοτάκης: «Ο Τσίπρας υπέγραψε την απόσχιση της Τσαμουριάς χωρίς πόλεμο!»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
25

Ακο­λου­θεί αλβα­νι­κό δημο­σί­ευ­μα που θα συζη­τη­θεί και φέρ­νει τα πάνω κάτω στην εγχώ­ρια πολι­τι­κή σκα­κιέ­ρα. Το θέμα της Τσα­μου­ριάς και του «εχθρού της Ελλά­δας» Φεστίμ Λατό συζη­τή­θη­καν στη Βου­λή με απο­τέ­λε­σμα ο Μητσο­τά­κης να αφή­νει να εννοη­θεί ότι ο Πρω­θυ­πουρ­γός σαμπο­τά­ρει την Ελλά­δα και προ­χω­ρά σε πρά­ξη εσχά­της προ­δο­σί­ας.

Πηγή: shqiptari.eu

 

«Η ελλη­νι­κή εφη­με­ρί­δα Καθη­με­ρι­νή, σήμε­ρα, στις 22 Ιου­νί­ου 2017, δημο­σιο­ποί­η­σε συζη­τή­σεις που έλα­βαν χώρα, την Τετάρ­τη, στην έκτα­τη συνε­δρί­α­ση της Κυβέρ­νη­σης την οποία κάλε­σε ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός στις 21 Ιου­νί­ου.

Κύριο θέμα της συνά­ντη­σης ήταν «οι νέες οικο­νο­μι­κές πολι­τι­κές για την προ­σέλ­κυ­ση ξένων επεν­δυ­τών». Αλλά, συζη­τή­θη­καν και άλλα θέμα­τα που δεν ήταν στην ατζέ­ντα της ημέ­ρας», γρά­φει το αλβα­νι­κό δημο­σί­ευ­μα και συνε­χί­ζει:

Όπως ήταν, η επί­σκε­ψη του Βενια­μίν Νετα­νιά­χου στην Ελλά­δα στις 15 Ιου­νί­ου και η συνά­ντη­σή του με τον Τσί­πρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

(Η προ­σκεί­με­νη στη Χρυ­σή Αυγή, Ελεύ­θε­ρη Ώρα, κατη­γό­ρη­σε τον Τσί­πρα ότι η επί­σκε­ψη του Βενια­μίν Νετα­νιά­χου αυτήν την εβδο­μά­δα στην Ελλά­δα έγι­νε για να αγο­ρά­σει τη Τσα­μου­ριά)- [ η παρέν­θε­ση από το δημο­σί­ευ­μα].

Ο πρώ­τος που έσπα­σε τη σιω­πή του, ήταν ο Έλλη­νας υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Νικό­λα­ος Κοτζιάς, που μίλη­σε για λίγα λεπτά, καθώς ο ίδιος απο­κά­λε­σε τον «Φεστίμ Λατό» [Festim Lato] ως εχθρό για την Ελλά­δα».

Ανα­φέρ­θη­κε σε επι­σκέ­ψεις του Φεστίμ Λατό που έγι­ναν στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, καθώς και τη συμ­με­το­χή της Λατό ως προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας της Τσα­μου­ριάς στο Εδιμ­βούρ­γο της Σκω­τί­ας, σε μια σύνο­δο κορυ­φής που διορ­γα­νώ­θη­κε από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και O.M.P.E.O.

Ορι­σμέ­νοι από τους υπουρ­γούς έμει­ναν έκπλη­κτοι και απαί­τη­σαν να μάθουν ποιος είναι αυτός ο άνθρω­πος, ανα­φέ­ρει το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Reuters το οποίο επι­κα­λεί­ται η Καθη­με­ρι­νή (γρά­φει το αλβα­νι­κό δημο­σί­ευ­μα).

Κατό­πιν ο Κοτζιάς μίλη­σε για τη συμ­με­το­χή της ισραη­λι­νής υπη­ρε­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών –Mossad- και της αμε­ρι­κα­νι­κής CIA, λέγο­ντας ότι αυτός ο άνθρω­πος, ο Φεστίμ Λατό, είναι παρά­γο­ντας και έχει επι­φορ­τι­σθεί να δια­λύ­σει την Ελλά­δα.

Ρωτή­θη­κε, μετά από αυτά, για­τί το ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών δεν έχει απο­στεί­λει σημεί­ω­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Τελ Αβίβ και στην κυβέρ­νη­ση της Ουά­σιγ­κτον για το θέμα αυτό;

Απα­ντή­θη­κε ότι είχαν έρθει σε επα­φή και ζήτη­σαν πλη­ρο­φο­ρί­ες, αλλά δεν είχαν λάβει απά­ντη­ση.

Ο Πάνος Καμ­μέ­νος, Υπουρ­γός Άμυ­νας της Ελλά­δας, βάσει στοι­χεί­ων της Στρα­τιω­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας Πλη­ρο­φο­ριών, ανέ­φε­ρε ότι ο Φεστίμ Λατό συμ­με­τεί­χε στον πόλε­μο του Κοσ­συ­φο­πε­δί­ου το 1999 και στα Σκό­πια το 2001, όπου έπαι­ξε σημα­ντι­κό ρόλο και στους δύο πολέ­μους και είναι πολύ επι­κίν­δυ­νος και μπο­ρεί να οργα­νώ­σει μια σει­ρά από «ανταρ­τι­κές ομά­δες», όπως ο ίδιος απο­κα­λεί τον Απε­λευ­θε­ρω­τι­κό Στρα­τό της Τσα­μου­ριάς (Ushtrinë Çlirimtare të Çamërisë.)

Ο Πάνος Καμ­μέ­νος ζήτη­σε από τον Πρω­θυ­πουρ­γό, «άδεια» για να αυξή­σει τη στρα­τιω­τι­κή παρου­σία στα αλβα­νι­κά σύνο­ρα. Αλλά, η άδεια δεν εγκρί­θη­κε, προ­κα­λώ­ντας αντι­δρά­σεις μετα­ξύ των υπουρ­γών.

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κυβερ­νη­τι­κής σύσκε­ψης, ο ηγέ­της της συντη­ρη­τι­κής παρά­τα­ξης, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, με δημό­σια ανα­φο­ρά του απαί­τη­σε τη δημιουρ­γία μιας επι­τρο­πής για να προ­βεί σε διε­ρεύ­νη­ση των κυβερ­νη­τι­κών θέσε­ων στο θέμα των Αλβα­νο­τσά­μη­δων.

Είπε ότι οι Έλλη­νες έχουν το δικαί­ω­μα να ενη­με­ρω­θούν και άφη­σε να εννοη­θεί ότι ο Τσί­πρας σαμπο­τά­ρει την Ελλά­δα και έχει υπο­γρά­ψει την από­σχι­ση της Τσα­μου­ριάς από την Ελλά­δα χωρίς πόλε­μο.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας