ΜΜΕ: Προβάλουν συνεχώς εκείνους που θέλουν να ψηφίσουμε

| upd 20 Δεκεμβρίου 2017 19:50
0
65

Ο αρι­στε­ρο­δε­ξιός θία­σος που μας κυβερ­νά… βασί­ζε­ται απο­κλει­στι­κά στην τηλε­ο­πτι­κή προ­βο­λή προ­κει­μέ­νου να κερ­δί­σει την ψήφο μας.

Αν σκε­φτεί κανείς το πως μπή­καν στη ζωή μας ανύ­παρ­κτα κι ανορ­γά­νω­τα κόμ­μα­τα όπως οι Οικο­λό­γοι Πρά­σι­νοι, η Χρυ­σή Αυγή κι ο Λεβέ­ντης θα κατα­νο­ή­σει το πως στή­νε­ται η απά­τη.
Τα παρα­πά­νω ασή­μα­ντα κόμ­μα­τα, που δεν είχαν ούτε τοπι­κές οργα­νώ­σεις κι αρχι­κά καμία προ­βο­λή από τα ΜΜΕ, κόμ­μα­τα που κανέ­νας δεν ήξε­ρε ούτε που είναι η έδρα τους, ούτε ποια τα στε­λέ­χη τους, ούτε οι πολι­τι­κές τους θέσεις …εμφα­νί­στη­καν ξαφ­νι­κά με υψη­λά ποσο­στά στις στη­μέ­νες δημο­σκο­πή­σεις. Δηλα­δή το ίδιο το Σύστη­μα σε καθη­με­ρι­νή βάση έλε­γε στους Έλλη­νες… ότι δήθεν …πολ­λοί άλλοι Έλλη­νες απο­φά­σι­σαν να ψηφί­σουν και μάλι­στα μαζι­κά… κόμ­μα­τα που πρα­κτι­κά δεν υπήρ­χαν…!

Κόμ­μα­τα που μας τα εμφά­νι­ζαν με ποσο­στά άνω του 5% ενώ δεν μπο­ρού­σαν να συμπλη­ρώ­σουν ούτε τα ψηφο­δέλ­τιά τους.

Ούτε τα μεγά­λα κόμ­μα­τα πλέ­ον δεν μπο­ρούν να βρουν υπο­ψη­φί­ους …φαντα­στεί­τε πως μπο­ρεί να τα κατά­φε­ραν κόμ­μα­τα-σφρα­γί­δες που είχαν πανελ­λα­δι­κά μόλις 7–8 ενερ­γά στε­λέ­χη …κι ένα μικρό γρα­φείο για όλη την Ελλά­δα σε κάποιον όρο­φο πολυ­κα­τοι­κί­ας.
Κόμ­μα­τα που τύπω­ναν στα μου­λω­χτά κόλ­λες Α4 σε φωτο­τυ­πι­κό μηχά­νη­μα κάποιας δημό­σιας υπη­ρε­σί­ας, για­τί κανέ­νας δεν έβα­ζε το χέρι στην τσέ­πη …μπή­καν ξαφ­νι­κά στη συνεί­δη­ση των ψηφο­φό­ρων …ως σοβα­ρά οργα­νω­μέ­νες δομές, ως κέντρα σχε­δια­σμού πολι­τι­κής και λήψης απο­φά­σε­ων.

Κόμ­μα­τα που έκα­ναν συγκε­ντρώ­σεις σ’ ένα εξα­θέ­σιο τρα­πέ­ζι κουλ­του­ριά­ρι­κης καφε­τε­ρί­ας… μας τα παρου­σί­α­ζαν ως πολι­τι­κές δυνά­μεις …με ξεκά­θα­ρη προ­ο­πτι­κή εισό­δου στη Βου­λή.
Κόμ­μα­τα που ήταν στο 0,01% …μπή­καν στις ψεύ­τι­κες δημο­σκο­πή­σεις με 5%! Μόνο που μία τέτοια αύξη­ση των ποσο­στών της «πελα­τεί­ας» για να επι­τευ­χθεί στην πρά­ξη …χρειά­ζε­ται να ξοδέ­ψει κανείς πολ­λά εκα­τομ­μύ­ρια σε προ­βο­λή. Δεν αλλά­ζουν έτσι εύκο­λα κόμ­μα­τα οι περισ­σό­τε­ροι ψηφο­φό­ροι.

Όμως με αφορ­μή τις ψεύ­τι­κες δημο­σκο­πή­σεις οι κανα­λάρ­χες έδω­σαν ΔΩΡΕΑΝ απε­ριό­ρι­στο τηλε­ο­πτι­κό χρό­νο στα ανύ­παρ­κτα κόμ­μα­τα προ­κει­μέ­νου να απο­κτή­σουν υπό­στα­ση. Ο τηλε­ο­πτι­κός χρό­νος που που­λιέ­ται για χρυ­σά­φι στην αγο­ρά …δια­τέ­θη­κε με γεν­ναιο­δω­ρία προ­ε­κλο­γι­κά σε «εθνο­σω­τή­ρες» όπως ο Λεβέ­ντης.

Έτσι εκτός από τις ψεύ­τι­κες δημο­σκο­πή­σεις που πάλευαν να δώσουν πραγ­μα­τι­κά ποσο­στά στα ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ κομ­μα­τί­δια …οι «αυθόρ­μη­τοι» δημο­σιο­γρά­φοι καλού­σαν καθη­με­ρι­νά τους εκπρο­σώ­πους αυτών των κομ­μά­των, ώστε να τους μάθει ο κόσμος και να τους ψηφί­σει και να επα­λη­θεύ­σει τις «προ­φη­τεί­ες» των δημο­σκο­πή­σε­ων.

Άφρα­γκοι και γρα­φι­κοί κομ­μα­τάρ­χες …προ­βλή­θη­καν με επι­μο­νή σε σοβα­ρο­φα­νείς εκπο­μπές με προ­σχε­δια­σμέ­νες ερω­τή­σεις-απα­ντή­σεις και πήραν την ψήφο των πολι­τών με σκο­πό να την χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν ενα­ντί­ον τους.

Επει­δή το Σύστη­μα γνω­ρί­ζει τι λαμό­γιο είναι ο μέσος ψηφο­φό­ρος …ξέρουν ότι αυτός θα τρέ­ξει να δώσει γνω­ρι­μία και να παρα­στή­σει τον οπα­δό σε όποιο κόμ­μα φαί­νε­ται ότι θα μπει στη Βου­λή για να απο­κτή­σει πρό­σβα­ση στην εξου­σία και να αρχί­σει να ζητά­ει τα ρου­σφέ­τια του.

Τέτοιοι τύποι έτρε­χαν στις συγκε­ντρώ­σεις των ανύ­παρ­κτων κομ­μά­των …και τα κανά­λια μετέ­δι­δαν αυτές τις εικό­νες για να πεί­σουν τους τηλε­θε­α­τές …ότι αυτά τα ανύ­παρ­κτα κόμ­μα­τα έχουν ήδη φανα­τι­κούς οπα­δούς. Για να μην μιλή­σου­με για τους μετα­φε­ρό­με­νους με λεω­φο­ρεία έμμι­σθους σημαιά­κη­δες και παλα­μά­κη­δες, αλλο­δα­πούς και μη …που δίνουν παλ­μό σε όλες τις πολι­τι­κές συγκε­ντρώ­σεις.

Διά­βα­σε ποτέ κανείς μέσος ψηφο­φό­ρος της Χρυ­σής Αυγής …μισή σελί­δα από το περιο­δι­κό της Χρυ­σής Αυγής και μαγεύ­τη­κε; Διά­βα­σε ποτέ κανέ­νας μέσος ψηφο­φό­ρος του Λεβέ­ντη …το πρό­γραμ­μα του Λεβέ­ντη για τη διά­σω­ση της χώρας κι ενθου­σιά­στη­κε; Αστείο και να το σκε­φτεί κανείς.

Έτσι δου­λεύ­ει το κόλ­πο. Μόλις απο­φα­σι­στεί η «συντα­γή» της επό­με­νης βου­λής …οι ψηφο­φό­ροι ενη­με­ρώ­νο­νται για τα κόμ­μα­τα που θα τα «κατα­φέ­ρουν», δέχο­νται καται­γί­δα προ­βο­λής αυτών των κομ­μά­των και τελι­κά ρίχνουν στην κάλ­πη… μία εντε­λώς προ­βλέ­ψι­μη ψήφο με τον ίδιο τρό­πο που αγο­ρά­ζουν προ­βλέ­ψι­μα όποιο προ­ϊ­όν δια­φη­μί­σει η τηλε­ό­ρα­ση.
Αν δεν δου­λέ­ψει καλά η προ­πα­γάν­δα …οι «θανά­σι­μοι εχθροί» της Βου­λής κάνουν την καρ­διά τους πέτρα και συνερ­γά­ζο­νται αρμο­νι­κά σε οικου­με­νι­κές κυβερ­νή­σεις υπό την επί­βλε­ψη των τοκο­γλύ­φων (Ζολώ­τας, Παπα­δή­μος).

Δεν υπάρ­χει δηλα­δή κόμ­μα που να κατά­φε­ρε να μαζέ­ψει πέντε ψήφους χωρίς να προ­βλη­θεί από μεγά­λα ΜΜΕ.

Τη Χρυ­σή Αυγή …πριν απο­φα­σί­σουν να την κόψουν από τα ΜΜΕ …την προ­έ­βα­λαν συνε­χώς …της έδι­ναν βήμα να ανα­πτύ­ξει τα «επι­χει­ρή­μα­τά» της και να «μαντρώ­σει» όσους ψηφο­φό­ρους μπο­ρού­σε να αγγί­ξει.

Έτσι μπή­κε στις συνει­δή­σεις των πολι­τών …κι όχι επει­δή κάποια στε­λέ­χη της μοί­ρα­σαν κάποια φυλ­λά­δια στην επαρ­χία με 5 συν­θή­μα­τα …ή επει­δή έγρα­ψαν σε 5 τοί­χους «Αίμα, τιμή Χρυ­σή Αυγή» κι άλλα τέτοια κλεμ­μέ­να σλό­γκαν.

Το ότι μπο­ρεί πλέ­ον να μην τους εξυ­πη­ρε­τεί για­τί πέρα­σαν τους νόμους που ήθε­λαν με πρό­σχη­μα την ρητο­ρεία της Χρυ­σής Αυγής …δεν την καθι­στά αντι­συ­στη­μι­κό κόμ­μα. Μια χαρά την προ­ω­θού­σαν όταν έπρε­πε.

Ομοί­ως η προ­ώ­θη­ση του ΣΥΡΙΖΑ από τον πάτο στην κορυ­φή …βοή­θη­σε στο να περά­σουν όλα αυτά τα παρά­ξε­να νομο­θε­τή­μα­τα που θα απέρ­ρι­πτε το 99% των ψηφο­φό­ρων.

Για να κάνουν τον ΣΥΡΙΖΑ …κόμ­μα εξου­σί­ας …που από το 3% τον πήγαν στο 33% …έκρυ­ψαν μεθο­δι­κά από τους ψηφο­φό­ρους τις γελοί­ες θέσεις που είχε ως περι­θω­ρια­κό κόμ­μα του Soros.

Κανείς δεν έδει­ξε στην τηλε­ό­ρα­ση προ­ε­κλο­γι­κά τις θέσεις του για το Μακε­δο­νι­κό, για τον gay γάμο, για τα ναρ­κω­τι­κά κ.λπ. Ποτέ δεν έδω­σαν δια­στά­σεις σ’ αυτά …ενώ φυσι­κά φρό­ντι­σαν να μάθει κι ο τελευ­ταί­ος Έλλη­νας …ότι ο Τσί­πρας σίγου­ρα …σχί­ζει το Μνη­μό­νιο, νομο­θε­τεί αφο­ρο­λό­γη­το, αυξά­νει το βασι­κό μισθό, μειώ­νει τους φόρους, βάζει φυλα­κή τους Τρα­πε­ζί­τες, δια­γρά­φει το Δημό­σιο Χρέ­ος κ.λπ. — κ.λπ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ που γνώ­ρι­σε ο πολύς κόσμος από την τηλε­ό­ρα­ση προ­ε­κλο­γι­κά …ήταν προ­ϊ­όν φαντα­σί­ας με σκο­πό την εξα­πά­τη­ση των ψηφο­φό­ρων. Οι εκπρό­σω­ποί του δεν εννο­ού­σαν ούτε την τελευ­ταία συλ­λα­βή που έβγαι­νε από το στό­μα τους. Υπο­κρί­θη­καν συνει­δη­τά από το πρώ­το δευ­τε­ρό­λε­πτο …για­τί τα λεφτά είναι …πάρα πολ­λά και απί­στευ­τα εύκο­λα για έναν αδί­στα­κτο πολι­τι­κά­ντη.

Και για να πεί­σει αυτή η παρά­στα­ση …θα πρέ­πει ακό­μα κι ο αντί­λο­γος να είναι στη­μέ­νος και προ­σχε­δια­σμέ­νος μέχρι οξεί­ας.

Αυτοί λοι­πόν οι «ανε­ξάρ­τη­τοι» δημο­σιο­γρά­φοι που θα μας «απο­κά­λυ­πταν» τη «βρω­μιά» της πολι­τι­κής …βολεύ­τη­καν όλοι σε καρέ­κλες του Δημο­σί­ου… κι αντα­μεί­φθη­καν πλου­σιο­πά­ρο­χα για τις υπο­κρι­τι­κές τους ικα­νό­τη­τες.

Για τους βολε­μέ­νους του ΣΥΡΙΖΑ ετοί­μα­σε άρθρο η ομά­δα κρού­σης της NΔ.

Για τους βολε­μέ­νους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ …υπάρ­χει υλι­κό από παλιά… Δυστυ­χώς όμως πολύς κόσμος ξεχνά­ει και ακό­μα περισ­σό­τε­ρος κόσμος κάνει πως ξεχνά­ει για­τί έτσι τον βολεύ­ει για να εξα­σφα­λί­σει τις εξυ­πη­ρε­τή­σεις του.

Πρώ­τα λοι­πόν …εμφα­νί­ζο­νται στις Δημο­σκο­πή­σεις …μετά «αυτο­νό­η­τα» ως κόμ­μα­τα της επό­με­νης Βου­λής εμφα­νί­ζο­νται συνε­χώς στα πάνελ της τηλε­ό­ρα­σης …και μετά τους μαθαί­νει ο κόσμος και τους ψηφί­ζει, ώστε να επα­λη­θευ­τούν οι ψεύ­τι­κες δημο­σκο­πή­σεις.

Μία δια­δι­κα­σία που μας τη σερ­βί­ρουν με αντί­στρο­φο τρό­πο, ώστε να πιστέ­ψου­με ότι πρώ­τα δήθεν απο­φα­σί­σα­με τι θα ψηφί­σου­με, μετά το είδαν δήθεν οι δημο­σκο­πή­σεις και μετά οι κανα­λάρ­χες δήθεν ανα­γκά­στη­καν να προ­βάλ­λουν αυτούς που υπο­τί­θε­ται εμείς ήδη επι­λέ­ξα­με.

Πηγή: ΟΜΑΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Πηγή: iefimerida

Πηγή: taxalia.blogspot.com
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας