ΜΟΝΟΝ από τη NOVARTIS έπαιρναν δωράκια οι γιατροί;

0
40

Από τους χιλιά­δες προ­μη­θευ­τές του Δημο­σί­ου …δήθεν ΜΟΝΟΝ από τη Siemens απαι­τού­σαν μίζες οι πολι­τι­κοί για να υπερ­τι­μο­λο­γούν τις αγο­ρές ώστε να βγαί­νουν κερ­δι­σμέ­νοι όλοι …εκτός από εμάς που πλη­ρώ­να­με το τρι­πλά­σιο από το κανο­νι­κό κόστος.

Από τις δεκά­δες φαρ­μα­κευ­τι­κές …δήθεν ΜΟΝΟΝ από τη NOVARTIS έπαιρ­ναν δώρα οι για­τροί. Όλες οι άλλες φαρ­μα­κευ­τι­κές …(αμε­ρι­κα­νι­κές, αγγλι­κές κ.λπ.) …πεντα­κά­θα­ρες.

Οι δημο­σιο­γρά­φοι …ξέρουν πως να κρα­τούν εκτός κάδρου …τους χορη­γούς τους …και να στο­χο­ποιούν μόνο αυτούς που τους υπο­δει­κνύ­ουν οι Πρε­σβεί­ες για να παί­ξουν το παι­χνί­δι των μεγά­λων αφε­ντι­κών τους.

Για τα εμβό­λια που είχε αγο­ρά­σει ο Αβρα­μό­που­λος …δού­λε­ψαν δεκά­δες δημο­σιο­γρά­φοι-απα­τε­ώ­νες που καθη­με­ρι­νά τρο­μο­κρα­τού­σαν τους τηλε­θε­α­τές με δελ­τία θανά­του από γρί­πη. Οι δημο­σιο­γρά­φοι κι αν τσέ­πω­σαν μίζες για να μπο­ρέ­σουν οι πολι­τι­κοί να δικαιο­λο­γή­σουν την αγο­ρά των εμβο­λί­ων …που δεν ξέρου­με καν αν όντως παρα­λή­φθη­καν ποτέ. Άλλω­στε εδώ ολό­κλη­ρα υπο­βρύ­χια ξοφλή­σα­με χωρίς να τα παρα­λά­βου­με …στα εμβό­λια θα κολ­λού­σα­με;

Με την ευκαι­ρία…
Μπο­ρού­με να φαντα­στού­με άρα­γε τι σημαί­νει να αμεί­βε­ται έξτρα ένας …ψυχί­α­τρος για παρά­δειγ­μα προ­κει­μέ­νου να αυξή­σει τις πωλή­σεις συγκε­κρι­μέ­νων φαρ­μά­κων;
Μπο­ρού­με να φαντα­στού­με πόσες ψυχές κατα­στρά­φη­καν ανε­πι­στρε­πτί για να εξα­σφα­λί­σουν κάποιοι ταξί­δια, ηλε­κτρι­κές συσκευ­ές κι άλλα δώρα;

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας