Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια στην Ελλάδα

Τηλεγράφημα στον Σκουρλέτη

0
14

Ο υπουρ­γός Εκτά­κτων Ανα­γκών Βλα­ντί­μιρ Που­τσκόφ εξέ­φρα­σε τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στην ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση για τα θύμα­τα της θεο­μη­νί­ας. 

Ο υπουρ­γός Εκτά­κτων Ανα­γκών Βλα­ντί­μιρ Που­τσκόφ έστει­λε στο Έλλη­να Υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών Πανα­γιώ­τη Σκουρ­λέ­τη τηλε­γρά­φη­μα, μέσω του οποί­ου εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ρια του για τα θύμα­τα της θεο­μη­νί­ας και δηλώ­νει ότι το υπουρ­γείο του είναι έτοι­μο να παρά­σχει κάθε δυνα­τή βοή­θεια που θα συμ­βάλ­λει στην εξά­λει­ψη των συνε­πειών που προ­κά­λε­σαν οι πλημ­μύ­ρες στην Ελλά­δα.

«Εξ ονό­μα­τος του Υπουρ­γεί­ου Εκτά­κτων Ανα­γκών, Σας εκφρά­ζω τα συλ­λυ­πη­τή­ρια μου. Ενη­με­ρώ­στε μας, για το αν οι δυνά­μεις και τα μέσα που δια­θέ­τει το υπουρ­γείο Εκτά­κτων Ανα­γκών της Ρωσί­ας μπο­ρούν να φανούν χρή­σι­μα στην Ελλη­νι­κή Δημο­κρα­τία στην προ­σπά­θεια που κατα­βάλ­λει για να αντι­με­τω­πί­σει τα στοι­χεία της φύσης», ανα­φέ­ρει το τηλε­γρά­φη­μα που κοι­νο­ποί­η­σε το γρα­φείο τύπου του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εκτά­κτων Ανα­γκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ­/RIa Novosti

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας