«Μούφα» το «Άι Σιχτίρ» του Καμμένου;

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
13

Ο Υπουρ­γός Άμυ­νας κ. Καμ­μέ­νος, όχι μόνο δεν είπε «Άι Σιχτίρ» στους Τούρ­κους, όπως διέρ­ρευ­σαν οι ορντι­νάν­τσες των ΜΜΕ, σε μια προ­σπά­θεια «πατριω­τι­κού» ρετου­σα­ρί­σμα­τος του προ­φίλ του πολι­τι­κού άνδρα που το όνο­μά του εμφα­νί­ζε­ται και στα γνω­στά πλέ­ον «Panama Papers», αλλά αντι­θέ­τως έχει αιτη­θεί και συμ­φω­νή­σει να δρουν οι Τούρ­κοι ανε­νό­χλη­τοι στα ελλη­νι­κά χωρι­κά ύδα­τα υπό την σκέ­πη του ΝΑΤΟ.

Σχε­τι­κά στοι­χεία για τις offshore της οικο­γέ­νειας Καμ­μέ­νου στον Πανα­μά μπο­ρεί­τε να βρεί­τε στους ακό­λου­θους συν­δέ­σμους:

Δεν θα πρέ­πει να ξεχνά­με ότι ο κ. Καμ­μέ­νος αιτή­θη­κε και στη συνέ­χεια απο­δέ­χθη­κε συμ­φω­νώ­ντας με το ΝΑΤΟ να δρουν υπό γερ­μα­νι­κή διοί­κη­ση τα τρου­κι­κά πολε­μι­κά πλοία στα ελλη­νι­κά χωρι­κά ύδα­τα. Ήταν μία κίνη­ση στα πλαί­σια της «προ­στα­σί­ας» μας από την αθρόα «μετα­νά­στευ­ση», την δρά­ση των δια­κι­νη­τών λαθρο­με­τα­να­στών και άλλων εγκλη­μα­τι­κών στοι­χεί­ων, που δρουν ανε­νό­χλη­τα στο Αιγαίο «χωρίς σύνο­ρα» που «ανή­κει στα ψάρια του», καθό­τι η «προ­στα­σία» που μας παρέ­χε­τε είναι υψη­λή.

Η πραγματικότητα

Στις 11 Φεβρουα­ρί­ου 2016 υπε­γρά­φη η συμ­φω­νία μετα­ξύ Ελλά­δας και ΝΑΤΟ για την «προ­στα­σία» της χώρας, όπως περι­γρά­φει στο ακό­λου­θο ηχη­τι­κό ντο­κου­μέ­ντο ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑΤΟ. Αν και το ακού­σα­με πολ­λές φορές… δεν ακού­σα­με κανέ­να «άει σιχτίρ» από εκεί­να που μόνο ο δημο­σιο­γρά­φος Βερύ­κιος ακού­ει.

Στο ηχη­τι­κό ντο­κου­μέ­ντο της δήλω­σης του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg της 11 Φεβρουα­ρί­ου 2016, στο 0:40 ακού­γε­ται το επί­μα­χο σημείο που δια­ψεύ­δει τους «τουρ­κο­φά­γους» Καμ­μέ­νο και Βερύ­κιο.

Δηλώ­νει λοι­πόν ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑΤΟ: «Μόλις συμ­φω­νή­σα­με ότι το ΝΑΤΟ θα παρά­σχει υπο­στή­ρι­ξη για να βοη­θή­σει στην κρί­ση των προ­σφύ­γων και των μετα­να­στών. Αυτό βασί­ζε­ται σε κοι­νό αίτη­μα της Γερ­μα­νί­ας, της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας».

Τα σκά­φη του Λιμε­νι­κού της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας δεν θα μπερ­δεύ­ο­νται πλέ­ον με τα …χωρι­κά ύδα­τα, εφό­σον ανα­λαμ­βά­νουν το έργο αυτό τα πολε­μι­κά πλοία της Γερ­μα­νί­ας, της Τουρ­κί­ας και της Ελλά­δας.

Τα εν πλω δωράκια

Και είναι τόσο αγα­στή η συνερ­γα­σία με τους «γεί­το­νές» μας που ανταλ­λάσ­σουν και δωρά­κια τα πλοία του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού της Ελλά­δας με αντί­στοι­χα της Τουρ­κί­ας. Συγκε­κρι­μέ­να το ΤΠΚ Κρυ­σταλ­λί­δης Ρ69 αντάλ­λα­ξε δώρα με το τουρ­κι­κό F-505 TCG Bafra, ενώ έπλε­αν παρε­ού­λα στην Μεσό­γειο, μετά την ανα­χώ­ρη­σή τους από την Βηρυ­τό του Λιβά­νου, όπου συμ­με­τεί­χαν σε απο­στο­λή του Ο.Η.Ε.

Για του λόγου τω αλη­θές δεί­τε το παρα­κά­τω βίντεο. Η ανταλ­λα­γή δώρων για την ελλη­νο­τουρ­κι­κή φιλία στη Μεσό­γειο πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο 02:15:

Το Ρεπορτάζ του «έγκριτου» δημοσιογράφου Βερύκιου

Πηγή: newsit.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας