Οι μυστικοί δείπνοι των κερδοσκόπων με μενού την Ελλάδα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
17

Για να στη­θεί το μεγά­λο κόλ­πο στην Ελλά­δα, για να μην χάσουν ούτε τσα­κι­στό Ευρώ οι κερ­δο­σκό­ποι και να μετα­φερ­θούν ζημί­ες δεκά­δων δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων στις πλά­τες των Ελλή­νων απο­κλει­στι­κά και των Ευρω­παί­ων ακο­λού­θως και για να κατα­στρα­φούν οικο­νο­μι­κά με την υπερ­φο­ρο­λό­γη­ση εκα­τομ­μύ­ρια πολί­τες χαμη­λών εισο­δη­μά­των και να απα­ξιω­θούν περιου­σί­ες αξί­ας εκα­το­ντά­δων δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων… τρεις φιλάν­θρω­ποι, χορη­γοί των «επα­να­στα­τών» και των «ακτι­βι­στών» για τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα… χρειά­στη­καν τρεις φορές να δει­πνή­σουν μαζί…

Και στα τρία αυτά δεί­πνα… το μενού περιεί­χε …κρέ­ας …δηλα­δή τις σάρ­κες μας …από τις οποί­ες κέρα­σαν ένα μέρος σε πολ­λούς ελλη­νό­φω­νους πολι­τι­κούς και δημο­σιο­γρά­φους, για να βάλουν πλά­τη… Ξέρε­τε… «Όλοι μαζί τα φάγα­με», «Τα μνη­μό­νια είναι ευλο­γία» κ.λπ. κ.λπ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας