Να φύγει εδώ και τώρα ο απαράδεκτος και άκυρος «διαπραγματευτής» Nimetz

0
63

Ο Nimetz, υπή­κο­ος των ΗΠΑ, δηλα­δή της χώρας που πήρε ανοι­χτά θέση υπέρ της άλλης πλευ­ράς (της FYROM) …είναι άκυ­ρος ως δια­πραγ­μα­τευ­τής …είναι απλά απα­ρά­δε­κτος. Και ο ίδιος ως προ­σω­πι­κή στά­ση και ως υπή­κο­ος χώρας που δεν κρά­τη­σε ουδέ­τε­ρη στά­ση, δεν εκφρά­ζει παρά τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­κυ­ρί­αρ­χων. Πόσο μάλ­λον όταν συν­δέ­ε­ται και με τον Soros.

Αυτό το θέμα το είχα θέσει σε συνέ­δριο της Παμ­μα­κε­δο­νι­κής το 2013 στη Φλώ­ρι­να …και τους είχε φανεί ασή­μα­ντο θέμα προς συζή­τη­ση …ενώ θα έπρε­πε από παλιά να είναι στα­θε­ρή απαί­τη­ση της Ελλη­νι­κής πλευ­ράς η απο­πο­μπή του.

Στον πιο ασή­μα­ντο αγώ­να ποδο­σφαί­ρου …γίνε­ται προ­σε­κτι­κή επι­λο­γή του Διαι­τη­τή για να μην υπάρ­ξει η παρα­μι­κρή υπό­νοια αδι­κί­ας.

Κι η Ελλά­δα πάει στη δια­πραγ­μά­τευ­ση για ένα σοβα­ρό εθνι­κό θέμα …με κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙ­ΖΑ-Soros, τα Σκό­πια με κυβέρ­νη­ση Zaev-Soros και με δια­πραγ­μα­τευ­τή …τον περιού­σιο «Αμε­ρι­κα­νό» Nimetz-Soros.

Από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο κόσμος έστει­λε το μήνυ­μά του παρά τις προ­σπά­θειες κου­κου­λώ­μα­τος από τα ΜΜΕ …και τώρα έχουν σκυ­λιά­σει να απα­ξιώ­σουν την επι­τυ­χία του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου λέγο­ντας ότι το οργά­νω­σε η Χρυ­σή Αυγή κι η ΝΔ, ώστε οι συμ­με­τέ­χο­ντες να αισθαν­θούν εξα­πα­τη­μέ­νοι από ιδιο­τε­λή κομ­μα­τό­σκυ­λα, που χρη­σι­μο­ποιούν το Μακε­δο­νι­κό για ψηφα­λά­κια και προ­σω­πι­κό πλου­τι­σμό. Και ποιοι τα λένε αυτά; …Οι Οικο­λό­γοι Πρά­σι­νοι-Soros …κι άλλοι «δια­φω­τι­σμέ­νοι», που χρειά­ζο­νται 20 άτο­μα προ­σω­πι­κή φρου­ρά για να τους προ­στα­τεύ­ουν από τους «θαυ­μα­στές» τους …τους κατε­στραμ­μέ­νους πολί­τες.

Αυτοί οι αδί­στα­κτοι πρά­κτο­ρες του ΝΑΤΟ και των τοκο­γλύ­φων μας υπο­χρέ­ω­σαν να αγω­νιού­με για να απο­δεί­ξου­με τα αυτο­νό­η­τα.

Να φωνά­ζου­με ότι «Η Μακε­δο­νία είναι Ελλη­νι­κή».

Φαντα­στεί­τε δηλα­δή τους Αιγύ­πτιους να δια­δη­λώ­νουν φωνά­ζο­ντας: «Οι Πυρα­μί­δες είναι Αιγυ­πτια­κές!» ή οι Αθη­ναί­οι να δια­δη­λώ­νουν με σύν­θη­μα: «Η Ακρό­πο­λη είναι Ελλη­νι­κή».

Κι όλη αυτή η σχι­ζο­φρέ­νεια …για να υπη­ρε­τή­σουν τα ξένα αφε­ντι­κά τους, ώστε να παρα­μεί­νουν στις καρέ­κλες και στην κου­τά­λα όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρο.

Άλλω­στε ξέρου­με πλέ­ον τι συμ­βαί­νει στους πολι­τι­κούς και στις χώρες που πραγ­μα­τι­κά αντι­στέ­κο­νται στους τοκο­γλύ­φους και στο ΝΑΤΟ.

Η ηρε­μία που υπάρ­χει στην Ελλά­δα …είναι η καλύ­τε­ρη από­δει­ξη του πόσο που­λη­μέ­να είναι όλα τα τομά­ρια της Βου­λής.

Λατρε­μέ­νος ο «αντιε­ξου­σια­στής» Τσί­πρας.

Πηγή: iefimerida.gr

Πηγή: athensvoice.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας