Να τους διώξουμε με τις «κλωτσιές» …πριν είναι αργά!

0
31

Οι υπη­ρέ­τριες των Rothschild κάνουν τα πάντα για να φύγουν οι Έλλη­νες από την Ελλά­δα… Αν δεν τους διώ­ξου­με με τις «κλω­τσιές» …οι λέξεις «Ελλά­δα» κι «Έλλη­νας» …θα χάσουν το νόη­μά τους και θα χαθούν μαζί με τις περιου­σί­ες και τις ζωές μας τις ίδιες.

Δεν χρειά­ζε­ται να τους ανε­χό­μα­στε να μας ληστεύ­ουν, να μας κατά­σχουν σπί­τια που πλη­ρώ­θη­καν με αίμα, να ξεπου­λά­νε τη Δημό­σια περιου­σία που επί­σης απο­κτή­θη­κε με αίμα, να πλη­ρώ­νου­με τα εικο­νι­κά δάνεια που πήραν στο όνο­μά μας και τα θαλασ­σο­δά­νεια που μοί­ρα­σαν στους δικούς τους. Να στε­ρού­με το ψωμί, την Υγεία και την Παι­δεία ακό­μα και τη θέρ­μαν­ση από μωρά παι­διά …για να πλη­ρώ­νο­νται τα υπο­βρύ­χια που δεν πήρα­με, οι Ολυ­μπια­κές απά­τες και τα κόλ­πα του Χρη­μα­τι­στη­ρί­ου κι από πάνω να μας συκο­φα­ντούν και να μας απει­λούν.

Την Κυρια­κή ας ψάξουν για ελι­κό­πτε­ρα… Κι αυτοί που η δου­λειά τους είναι να πετούν τα ελι­κό­πτε­ρα ή να φρου­ρούν τους αδί­στα­κτους προ­δό­τες της Βου­λής …και­ρός να πρά­ξουν το καθή­κον τους …όχι για εμάς κι όλους τους άλλους …αλλά για τα δικά τους παι­διά και μόνο.

Κι όχι για να φύγουν οι μεν και να έρθει ο «αυτο­δη­μιούρ­γη­τος» γόνος της Οικο­γέ­νειας Μητσο­τά­κη …ώστε να ξεπε­ρά­σουν τα 170 χρό­νια παρου­σί­ας των Μητσο­τα­κέ­ων στην Πολι­τι­κή της χώρας …αλλά για να φύγουν όλοι μαζί πακέ­το …και οι 300.

Πηγή: capital.gr

Πηγή: skai.gr

Πηγή: news.in.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας