Νέες αλλαγές στα φορο — πρόστιμα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Να μην χάσει κανείς το απο­ψι­νό Survivor… Πρό­στι­μο για τη ΜΗ χρή­ση κάρ­τας ακό­μα κι αν το κρά­τος δεν χάνει ούτε μισό λεπτό του Ευρώ.…από την «επα­να­στα­τι­κή αντι­νε­ο­τα­ξι­κή» κυβέρ­νη­ση των ρου­φιά­νων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Πηγή: naftemporiki.gr

Του Γιώρ­γου Κού­ρου

Νέα πρό­στι­μα, από 100 έως και 1.000 ευρώ, για τη μη έκδο­ση ή λήψη παρα­στα­τι­κών (απο­δεί­ξεις ή τιμο­λό­για) από επι­χει­ρή­σεις και ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες για πρά­ξεις που δεν επι­βα­ρύ­νο­νται με ΦΠΑ, αλλά και για τη μη έκδο­ση στοι­χεί­ων δια­κί­νη­σης, θεσπί­ζο­νται με νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών «Προ­σαρ­μο­γή της ελλη­νι­κής νομο­θε­σί­ας στις δια­τά­ξεις της Οδη­γί­ας (EE) 2015/2376 και άλλες δια­τά­ξεις», το οποίο κατα­τέ­θη­κε χθες στη Βου­λή και περι­λαμ­βά­νει σημα­ντι­κές αλλα­γές στον ΕΝΦΙΑ, στο ΦΠΑ, αλλά και στην υπο­χρε­ω­τι­κή αυτό­μα­τη ανταλ­λα­γή πλη­ρο­φο­ριών στον τομέα της φορο­λο­γί­ας.
Στο πλαί­σιο εξάλ­λου περιο­ρι­σμού της χρή­σης μετρη­τών, με στό­χο την πάτα­ξη της φορο­δια­φυ­γής και την ενί­σχυ­ση των ηλε­κτρο­νι­κών συναλ­λα­γών, επι­βάλ­λε­ται πρό­στι­μο 100 ευρώ για τη μη εξό­φλη­ση από τον λήπτη των αγα­θών ή των υπη­ρε­σιών φορο­λο­γι­κών στοι­χεί­ων συνο­λι­κής αξί­ας 500 ευρώ και άνω, με τη χρή­ση κάρ­τας ή άλλων ηλε­κτρο­νι­κών μέσων πλη­ρω­μής.
Με το νομο­σχέ­διο, υλο­ποιεί­ται μέρος των 25 προ­α­πα­του­μέ­νων που απο­μέ­νουν από τη λίστα των 140 εκκρε­μο­τή­των, προ­κει­μέ­νου να κλεί­σει η δεύ­τε­ρη αξιο­λό­γη­ση. Τα υπό­λοι­πα προ­α­παι­τού­με­να απαι­τούν υπουρ­γι­κές απο­φά­σεις.
Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, με το άρθρο 12 του εν λόγω νομο­σχε­δί­ου τρο­πο­ποιού­νται δια­τά­ξεις του Κώδι­κα Φορο­λο­γι­κής Δια­δι­κα­σί­ας, καθώς στην παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 προ­στί­θε­νται περι­πτώ­σεις ιε, ιστ και ιζ και έτσι αυτό δια­μορ­φώ­νε­ται ως εξής:
«Για καθε­μία από τις παρα­κά­τω παρα­βά­σεις επι­βάλ­λε­ται πρό­στι­μο στον φορο­λο­γού­με­νο ή οποιο­δή­πο­τε πρό­σω­πο, εφό­σον υπέ­χει αντί­στοι­χη υπο­χρέ­ω­ση από τον Κώδι­κα ή τη φορο­λο­γι­κή νομο­θε­σία που ανα­φέ­ρε­ται στο πεδίο εφαρ­μο­γής του:
ιε) δεν εκδί­δει λογι­στι­κά αρχεία ή εκδί­δει ή λαμ­βά­νει ανα­κρι­βή λογι­στι­κά αρχεία (παρα­στα­τι­κά), για πρά­ξεις που δεν επι­βα­ρύ­νο­νται με ΦΠΑ,
ιστ) δια­κι­νεί αγα­θά χωρίς την ύπαρ­ξη παρα­στα­τι­κών στοι­χεί­ων δια­κί­νη­σης,
ιζ) δεν συμ­μορ­φώ­νε­ται με τις υπο­χρε­ώ­σεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010.
Τα πρό­στι­μα μάλι­στα για τις παρα­βά­σεις που ανα­φέ­ρο­νται στην ανω­τέ­ρω παρά­γρα­φο (1) καθο­ρί­ζο­νται ως εξής:
η) πεντα­κό­σια (500) ευρώ, ανά φορο­λο­γι­κό έλεγ­χο, σε περί­πτω­ση που ο φορο­λο­γού­με­νος είναι υπό­χρε­ος τήρη­σης απλο­γρα­φι­κού λογι­στι­κού συστή­μα­τος, και χίλια (1.000) ευρώ, ανά φορο­λο­γι­κό έλεγ­χο, αν ο φορο­λο­γού­με­νος είναι υπό­χρε­ος τήρη­σης διπλο­γρα­φι­κού φορο­λο­γι­κού συστή­μα­τος στις περι­πτώ­σεις ιε και ιστ της παρ. 1.
θ) εκα­τό (100) ευρώ, για κάθε παρά­βα­ση της περί­πτω­σης ιζ της παρ. 1».
Με βάση τις ανω­τέ­ρω δια­τά­ξεις στο εξής θα επι­βάλ­λε­ται αυτο­τε­λές πρό­στι­μο σε κάθε επι­χει­ρη­μα­τία ή ελεύ­θε­ρο επαγ­γελ­μα­τία ο οποί­ος εντο­πί­ζε­ται κατά τη διάρ­κεια φορο­λο­γι­κού ελέγ­χου να μην έχει εκδώ­σει απο­δεί­ξεις ή τιμο­λό­για ή άλλα φορο­λο­γι­κά στοι­χεία ή να έχει εκδώ­σει ανα­κρι­βή φορο­λο­γι­κά στοι­χεία και για πρά­ξεις που δεν επι­βα­ρύ­νο­νται με ΦΠΑ.
Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι τα ανω­τέ­ρω νέα μέτρα «στο­χεύ­ουν» κυρί­ως τα ιδιω­τι­κά εκπαι­δευ­τή­ρια και τους για­τρούς, που δεν υπό­κει­νται στο καθε­στώς του ΦΠΑ.

ΕΝΦΙΑ σε αγροτεμάχια

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι με άλλες δια­τά­ξεις του νομο­σχε­δί­ου παρα­τεί­νε­ται για δύο έτη (2017 και 2018) η ανα­στο­λή επι­βο­λής συμπλη­ρω­μα­τι­κού φόρου για τα αγρο­τε­μά­χια, τα βοσκο­τό­πια και τις λοι­πές εδα­φι­κές εκτά­σεις εκτός σχε­δί­ων πόλε­ων των αγρο­τών.
Η διά­τα­ξη κρί­θη­κε απα­ραί­τη­τη, δεδο­μέ­νου ότι τα αγρο­τε­μά­χια των φυσι­κών προ­σώ­πων δεν έχουν υπα­χθεί μέχρι σήμε­ρα σε συμπλη­ρω­μα­τι­κό φόρο, προ­κει­μέ­νου να δοθεί ο απα­ραί­τη­τος χρό­νος στους φορο­λο­γου­μέ­νους να ελέγ­ξουν και τους δασι­κούς χάρ­τες και να προ­βούν, όπου απαι­τεί­ται, στις απα­ραί­τη­τες διορ­θώ­σεις.
Επι­ση­μαί­νε­ται ότι όπως ορί­ζε­ται συγκε­κρι­μέ­να στην εν λόγω διά­τα­ξη «Ειδι­κά για τα έτη 2016, 2017 και 2018 στη συνο­λι­κή αξία του πρώ­του εδα­φί­ου δεν συνυ­πο­λο­γί­ζε­ται και η αξία των δικαιω­μά­των επί γηπέ­δων εκτός σχε­δί­ου πόλης ή οικι­σμού».
Επο­μέ­νως, η αξία των ανω­τέ­ρω δικαιω­μά­των δεν συνυ­πο­λο­γί­ζε­ται στη συνο­λι­κή αξία των υπό­χρε­ων που λαμ­βά­νε­ται υπ’ όψιν για να δια­πι­στω­θεί εάν αυτή υπερ­βαί­νει τις 200.000 ευρώ, όριο πάνω από το οποίο επι­βάλ­λε­ται συμπλη­ρω­μα­τι­κός φόρος.
Παράλ­λη­λα, σε άλλη διά­τα­ξη του νομο­σχε­δί­ου προ­βλέ­πε­ται ότι κατά τη χορή­γη­ση πιστο­ποι­η­τι­κού για ακί­νη­το, το οποίο ανή­κει σε πτω­χό, καταρ­γεί­ται η υπο­χρέ­ω­ση ρύθ­μι­σης τυχόν οφει­λών ΕΝΦΙΑ ή ΦΑΠ, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θεί η στα­δια­κή εκποί­η­ση της πτω­χευ­τι­κής περιου­σί­ας.
Δια­τη­ρεί­ται όμως η υπο­χρέ­ω­ση εξό­φλη­σης του επι­με­ρι­στι­κά ανα­λο­γού­ντος φόρου πριν από την εκποί­η­ση του ακι­νή­του, αφού σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση επι­βα­ρύ­νε­ται ο τελευ­ταί­ος κάτο­χος του ακι­νή­του.
Επί­σης κατά τη σύντα­ξη συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κής πρά­ξης απο­δο­χής κλη­ρο­νο­μιάς, για τα έτη κατά τα οποία υπό­χρε­ος ήταν ο κλη­ρο­νο­μού­με­νος, το πιστο­ποι­η­τι­κό χορη­γεί­ται εφό­σον έχει κατα­βλη­θεί ο φόρος που ανα­λο­γεί στο ποσο­στό — δικαί­ω­μα επί του ακι­νή­του που κλη­ρο­νο­μεί­ται ή εφό­σον ο κλη­ρο­νο­μού­με­νος έχει νόμι­μα απαλ­λα­γεί από τον φόρο γι’ αυτό.
Και αυτό ισχύ­ει πλέ­ον για την απο­σα­φή­νι­ση της δια­δι­κα­σί­ας χορή­γη­σης πιστο­ποι­η­τι­κού ΕΝΦΙΑ σε περί­πτω­ση θανά­του του υπό­χρε­ου, ιδί­ως σε περι­πτώ­σεις που η κλη­ρο­νο­μιά επά­γε­ται σε περισ­σό­τε­ρους κλη­ρο­νό­μους, και καθί­στα­ται σαφές ότι σε αυτές τις περι­πτώ­σεις για τη χορή­γη­ση του πιστο­ποι­η­τι­κού πρέ­πει να έχει κατα­βλη­θεί ο φόρος που ανα­λο­γεί στο ποσο­στό ή στο δικαί­ω­μα που κλη­ρο­νο­μεί­ται από τον κλη­ρο­νό­μο, χωρίς να απαι­τεί­ται ρύθ­μι­ση του φόρου για τα υπό­λοι­πα ποσο­στά ή ακί­νη­τα του κλη­ρο­νο­μού­με­νου.
Θα πρέ­πει επί­σης να ανα­φερ­θεί ότι για τη διευ­κό­λυν­ση των συναλ­λα­γών και την είσπρα­ξη των οφει­λό­με­νων χρε­ών προ­βλέ­πε­ται ότι σε περί­πτω­ση μετα­βί­βα­σης με αντάλ­λαγ­μα το σύνο­λο της ακί­νη­της περιου­σί­ας φυσι­κού ή νομι­κού προ­σώ­που, εφό­σον το συνο­λι­κά οφει­λό­με­νο ποσό κύριων και πρό­σθε­των φόρων και προ­σαυ­ξή­σε­ων απο­δί­δε­ται, επί ποι­νή ακυ­ρό­τη­τας του συμ­βο­λαί­ου, από τον συμ­βο­λαιο­γρά­φο μέσα στην προ­θε­σμία των τριών εργα­σί­μων ημε­ρών, χορη­γεί­ται ένα ενιαίο πιστο­ποι­η­τι­κό ΕΝΦΙΑ, χωρίς να απαι­τεί­ται να έχει προη­γη­θεί ρύθ­μι­ση των ληξι­πρό­θε­σμων οφει­λών από ΕΝΦΙΑ ή και ΦΑΠ.

«Αυτοπροσώπως» στην ΑΑΔΕ

Με το νέο σχέ­διο νόμου διευ­ρύ­νο­νται ακό­μη περισ­σό­τε­ρο οι αρμο­διό­τη­τες του διοι­κη­τή της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων, καθώς στη «μάχη» για τον περιο­ρι­σμό της φορο­δια­φυ­γής και την αύξη­ση των εισπρά­ξε­ων του Δημο­σί­ου, του παρέ­χε­ται η δυνα­τό­τη­τα να μπο­ρεί να ορί­ζει με από­φα­σή του κατη­γο­ρί­ες φορο­λο­γου­μέ­νων οι οποί­οι υπο­χρε­ού­νται να παρέ­χουν στην ΑΑΔΕ, χωρίς άλλη διοι­κη­τι­κή ενέρ­γεια, πλη­ρο­φο­ρί­ες για την επι­χει­ρη­μα­τι­κή τους δρα­στη­ριό­τη­τα, οι οποί­ες θα αξιο­ποι­η­θούν στην ελεγ­κτι­κή δια­δι­κα­σία.
Στο εξής εξάλ­λου η ΑΑΔΕ θα μπο­ρεί να συλ­λέ­γει πλη­ρο­φο­ρί­ες από τρί­τα πρό­σω­πα που δεσμεύ­ο­νται από το επαγ­γελ­μα­τι­κό απόρ­ρη­το αφού, όπως ορί­ζε­ται στο νομο­σχέ­διο, τα πρό­σω­πα που δεσμεύ­ο­νται από το επαγ­γελ­μα­τι­κό απόρ­ρη­το υπο­χρε­ού­νται να παρέ­χουν στην ΑΑΔΕ πλη­ρο­φο­ρί­ες όχι μόνο για οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές τους με τους φορο­λο­γού­με­νους αλλά και για οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές των φορο­λο­γού­με­νων που διε­ξά­γο­νται μέσω αυτών.

Προστασία φορολογουμένων

«Οι ερμη­νευ­τι­κές εγκύ­κλιοι είναι δεσμευ­τι­κές για τη Φορο­λο­γι­κή Διοί­κη­ση, έως ότου ανα­κλη­θούν ρητά ή έως ότου τρο­πο­ποι­η­θεί η νομο­θε­σία την οποία ερμη­νεύ­ουν.
Η τυχόν μετα­βο­λή της ερμη­νευ­τι­κής θέσης της Φορο­λο­γι­κής Διοί­κη­σης δεν ισχύ­ει ανα­δρο­μι­κά σε περί­πτω­ση που συνε­πά­γε­ται τη χει­ρο­τέ­ρευ­ση της θέσης των φορο­λο­γου­μέ­νων» ορί­ζουν οι δια­τά­ξεις του άρθρου 12 που περι­λαμ­βά­νουν αλλα­γές στον Κώδι­κα Φορο­λο­γι­κής Δια­δι­κα­σί­ας.
Επι­ση­μαί­νε­ται ότι η συγκε­κρι­μέ­νη διά­τα­ξη προ­τά­θη­κε για την αντι­με­τώ­πι­ση των περι­πτώ­σε­ων που μετα­γε­νέ­στε­ρη μετα­βο­λή της ερμη­νευ­τι­κής θέσης της Διοί­κη­σης έχει ως συνέ­πεια την ανα­δρο­μι­κή χει­ρο­τέ­ρευ­ση της θέσης του φορο­λο­γου­μέ­νου. Έτσι, προ­βλέ­πε­ται ότι η τυχόν μετα­βο­λή της ερμη­νευ­τι­κής θέσης της Φορο­λο­γι­κής Διοί­κη­σης δεν ισχύ­ει ανα­δρο­μι­κά σε περί­πτω­ση που συνε­πά­γε­ται ανα­δρο­μι­κή φορο­λο­γι­κή επι­βά­ρυν­ση του φορο­λο­γου­μέ­νου.

Νομοσχέδιο με αρκετά προαπαιτούμενα

Το σχέ­διο νόμου που κατα­τέ­θη­κε χθες από την κυβέρ­νη­ση στη Βου­λή περι­λαμ­βά­νει αρκε­τά από τα 25 προ­α­παι­τού­με­να που υπο­λεί­πο­νται για την ολο­κλή­ρω­ση του σχε­τι­κού «πακέ­του» της δεύ­τε­ρης αξιο­λό­γη­σης.
Το οικο­νο­μι­κό επι­τε­λείο σπεύ­δει για την υλο­ποί­η­ση όλων των δεσμεύ­σε­ων που έχουν ανα­λη­φθεί, προ­κει­μέ­νου να είναι έτοι­μο για τη μεγά­λη και σκλη­ρή «μάχη» στο Eurogroup της 15ης Ιου­νί­ου, όπου ανα­μέ­νε­ται να κρι­θεί και η «τύχη» του χρέ­ους.
Στο πλαί­σιο εξάλ­λου αυτό ρυθ­μί­ζο­νται και φορο­λο­γι­κά θέμα­τα της «Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Συμ­με­το­χών και Περιου­σί­ας Α.Ε.» και των άμε­σων θυγα­τρι­κών της, Ταμείο Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Στα­θε­ρό­τη­τας (ΤΧΣ), Ταμείο Αξιο­ποί­η­σης της Ιδιω­τι­κής Περιου­σί­ας του Δημο­σί­ου (ΤΑΙΠΕΔ), Εται­ρεία Ακι­νή­των Δημο­σί­ου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) και Εται­ρεία Δημό­σιων Συμ­με­το­χών Α.Ε. (ΕΔΗΣ Α.Ε.).
Με το σχέ­διο νόμου πάντως, εκτός των ανω­τέ­ρω αλλα­γών στα πρό­στι­μα, στον ΕΝΦΙΑ κ.λπ., ενσω­μα­τώ­νο­νται στην εσω­τε­ρι­κή νομο­θε­σία οι δια­τά­ξεις της Οδη­γί­ας (EE) 2015/2376 του Συμ­βου­λί­ου της 8ης Δεκεμ­βρί­ου 2015 για την τρο­πο­ποί­η­ση της Οδη­γί­ας 2011/16/ΕΕ, όσον αφο­ρά την υπο­χρε­ω­τι­κή αυτό­μα­τη ανταλ­λα­γή πλη­ρο­φο­ριών στον τομέα της φορο­λο­γί­ας.
Επί­σης, τρο­πο­ποιεί­ται το άρθρο 7 του Κώδι­κα ΦΠΑ ως προς τις πρά­ξεις που θεω­ρού­νται ως παρά­δο­ση αγα­θών και προ­στί­θε­νται στα δώρα που εξαι­ρού­νται, στο πλαί­σιο της ανθρω­πι­στι­κής κρί­σης, τα είδη σίτι­σης που παρα­δί­δο­νται στο υπουρ­γείο Παι­δεί­ας Έρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των και το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας, Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, προ­κει­μέ­νου να δια­νε­μη­θούν περαι­τέ­ρω άνευ ανταλ­λάγ­μα­τος για την κάλυ­ψη των ανα­γκών σίτι­σης των μαθη­τών πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας δημό­σιας εκπαί­δευ­σης.
Ακό­μη ανα­μορ­φώ­νε­ται το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο δια­χεί­ρι­σης των κατα­σχε­μέ­νων χερ­σαί­ων, ενα­έ­ριων και πλω­τών μετα­φο­ρι­κών μέσων εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων, μηχα­νη­μά­των έργου κ.λπ. λόγω διά­πρα­ξης οποιου­δή­πο­τε ποι­νι­κού αδι­κή­μα­τος.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας