Νέες φωτιές ανάβει το αποτεφρωτήριο

| upd 13 Νοεμβρίου 2017 09:29
0
12
Ο χώρος του Ελαιώνα (φωτ. αρχείου) | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ // EUROKINISSI

Eνα βήμα μπρος, πολ­λές αντι­δρά­σεις που ενδέ­χε­ται να στεί­λουν βήμα­τα πίσω το Κέντρο Απο­τέ­φρω­σης Νεκρών στην Αθή­να. Μπο­ρεί στο χθε­σι­νό δημο­τι­κό συμ­βού­λιο Αθη­ναί­ων να εγκρί­θη­κε με ευρεία πλειο­ψη­φία η χωρο­θέ­τη­ση του Απο­τε­φρω­τη­ρί­ου στον Ελαιώ­να, ωστό­σο κατέ­στη σαφές ότι η κατα­σκευή του θα περά­σει από… μύρια δικα­στι­κά κύμα­τα.

Και αυτό για­τί, μιλώ­ντας στη συνε­δρί­α­ση και κατα­θέ­το­ντας σχε­τι­κό υπό­μνη­μα, πλη­ρε­ξού­σιος δικη­γό­ρος οκτώ εται­ρειών που δρα­στη­ριο­ποιού­νται πέριξ του σημεί­ου της χωρο­θέ­τη­σης προ­α­νήγ­γει­λε προ­σφυ­γές στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας από πλευ­ράς των εκπρο­σώ­πων του για την ακύ­ρω­ση του Κέντρου.

Υπο­στή­ρι­ξε ότι η επι­λο­γή του συγκε­κρι­μέ­νου σημεί­ου δεν είναι σύν­νο­μη, διό­τι απο­τε­λεί κοι­νό­χρη­στο χώρο πρα­σί­νου, καθώς και ότι θίγο­νται τα συμ­φέ­ρο­ντα των ιδιο­κτη­τών λόγω «υπο­βάθ­μι­σης της ακί­νη­της περιου­σί­ας τους».

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι, ανά­με­σα σε άλλα επι­χει­ρή­μα­τα, επι­κα­λέ­στη­κε και τη γειτ­νί­α­ση του Κέντρου με το μου­σουλ­μα­νι­κό τέμε­νος, λέγο­ντας ότι κάτι τέτοιο «η μου­σουλ­μα­νι­κή θρη­σκεία το απα­γο­ρεύ­ει».

Σύμ­φω­να με το υπό­μνη­μα, εκπρο­σω­πεί τις Alpha Bank, Αφοί Σαρα­κά­κης ΑΕΒΜΕ, Εικο­νο­τε­χνι­κή Α.Ε., Εθνι­κή Παν­γαία, Ελλη­νι­κά Χρη­μα­τι­στή­ρια, Κ. Πάστρας Α.Ε., Π. Πετρό­που­λος ΑΕΒΕ, ΤΕΝΟΡΑ Τεχνι­κή.

Δεν έλει­ψαν οι αιχ­μές απέ­να­ντι στην εξέ­λι­ξη αυτή, με πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κή αυτή του αντι­δη­μάρ­χου Ανδ. Βαρε­λά. Χαρα­κτή­ρι­σε τρα­γε­λα­φι­κές τις ενστά­σεις, λέγο­ντας ότι προ­έρ­χο­νται και από «δύο μεγά­λες εται­ρεί­ες που οι εγκα­τα­στά­σεις τους έχουν ελεγ­χθεί από την Περι­φέ­ρεια και ακό­μη δεν έχουν πάρει άδεια».

Η δημο­τι­κή σύμ­βου­λος Μελί­να Δασκα­λά­κη αντέ­κρου­σε τα περί υπο­βάθ­μι­σης της αξί­ας γης. «Αντι­θέ­τως, θα ανα­βαθ­μι­στεί», τόνι­σε.

Με την έναρ­ξη της υψη­λών τόνων –και διάρ­κειας 4 ωρών– συνε­δρί­α­σης ο δήμαρ­χος Γ. Καμί­νης, έχο­ντας υπο­γραμ­μί­σει ότι η περι­βαλ­λο­ντι­κή όχλη­ση από τη λει­τουρ­γία του Κέντρου είναι η ελά­χι­στη δυνα­τή, προ­α­νήγ­γει­λε τη δημιουρ­γία πάρ­κου 60 στρεμ­μά­των, υπερ­το­πι­κού χαρα­κτή­ρα, πέριξ του σημεί­ου της χωρο­θέ­τη­σης.

Παρου­σιά­ζο­ντας το σχέ­διο, ο αρμό­διος αντι­δή­μαρ­χος Γ. Απο­στο­λό­που­λος εξή­γη­σε ότι το έργο, συνο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 4,5 εκατ. ευρώ, περι­λαμ­βά­νει:

  • Παι­δι­κές χαρές
  • Χώρους ήπιας αθλη­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας
  • Πρά­σι­νο στα 40–45 στρέμ­μα­τα (το Απο­τε­φρω­τή­ριο θα κατα­λαμ­βά­νει έκτα­ση μόλις 1 στρέμ­μα­τος)
  • Γήπε­δα ποδο­σφαί­ρου, μπά­σκετ, βόλεϊ
  • Πίστα skateboard
  • Δια­δρο­μές περι­πά­του και ποδη­λά­του.

«Από την κωλότσεπη»

Σύμ­φω­να με τον αντι­δή­μαρ­χο, το master plan θα είναι έτοι­μο στον επό­με­νο μήνα. Τέλη του 2017 θα είναι εφι­κτό να ξεκι­νή­σει η δια­γω­νι­στι­κή δια­δι­κα­σία και καλο­καί­ρι του 2018 να ξεκι­νή­σουν οι εργα­σί­ες.

Με την κοι­νή παρα­δο­χή ανά­με­σα στις τάξεις της αντι­πο­λί­τευ­σης ότι η περιο­χή του Ελαιώ­να είναι εγκα­τα­λειμ­μέ­νη από τον δήμο, ασκή­θη­κε κρι­τι­κή στη δημο­τι­κή αρχή για υπο­σχε­σιο­λο­γία με πολ­λά «θα».

«Καθρε­φτά­κια για ιθα­γε­νείς» χαρα­κτή­ρι­σε τις εξαγ­γε­λί­ες ο Ρ. Αξε­λός, επι­κε­φα­λής της «Ανοι­χτής Πόλης», ενώ ο Π. Κων­στα­ντί­νου από την «Ανταρ­σία στις γει­το­νιές της Αθή­νας» έκα­νε λόγο για σχέ­διο που «βγή­κε από την κωλό­τσε­πη του Απο­στο­λό­που­λου». Αντι­κρού­ο­ντας τα παρα­πά­νω, ο αντι­δή­μαρ­χος είπε ότι οι σχε­τι­κές προ­βλέ­ψεις περι­λαμ­βά­νο­νται τόσο στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό όσο και στο πρό­γραμ­μα τεχνι­κών έργων.

Οι δημο­κρα­τι­κές δυνά­μεις της αντι­πο­λί­τευ­σης τάχθη­καν υπέρ της δυνα­τό­τη­τας καύ­σης νεκρών και υπερ­ψή­φι­σαν τη χωρο­θέ­τη­ση. Κατα­ψή­φι­σαν μόνο οι σύμ­βου­λοι της νεο­να­ζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής.

Απεί­χαν Θ. Πλεύ­ρης και Ν. Αβρα­μί­δης (Πανα­θη­ναϊ­κό Κίνη­μα). Εκτός αίθου­σας βρι­σκό­ταν την ώρα της ψηφο­φο­ρί­ας η σύμ­βου­λος της πλειο­ψη­φί­ας Πηνε­λό­πη Γκού­μα, ενώ σε ευθεία αντι­πα­ρά­θε­ση με την παρά­τα­ξή του ήρθε ο Γ. Μωραϊ­τά­κης, πρό­ε­δρος του τοπι­κού συμ­βου­λί­ου του 3ου Δια­με­ρί­σμα­τος.

Το συγκε­κρι­μέ­νο συμ­βού­λιο έχει ταχθεί ομό­φω­να κατά του Απο­τε­φρω­τη­ρί­ου, αν και, όπως είπε νωρί­τε­ρα η αντι­δή­μαρ­χος Νέλ­λη Παπα­χε­λά, «δεν έχει αρμο­διό­τη­τα, ωστό­σο ζητή­θη­κε η γνώ­μη του στο πλαί­σιο της δια­βού­λευ­σης».

«Κατα­νοώ τους προ­βλη­μα­τι­σμούς», είπε πριν από την ψηφο­φο­ρία η αντι­δή­μαρ­χος και ειση­γή­τρια του θέμα­τος, «αλλά δεν δικαιο­λο­γώ σύμπλευ­ση με σκο­τει­νούς κύκλους ακό­μα και από μέλη της παρά­τα­ξής μου», σημεί­ω­σε με νόη­μα.

Η μελέ­τη για το Απο­τε­φρω­τή­ριο είναι έτοι­μη. Το Κέντρο, όπως ειπώ­θη­κε από τη δημο­τι­κή αρχή, θα λει­τουρ­γή­σει με τη μορ­φή ΣΔΙΤ.

Και για αυτή την πτυ­χή ασκή­θη­κε κρι­τι­κή από τις παρα­τά­ξεις της Αρι­στε­ράς, θυμί­ζο­ντας ότι στην Πάτρα η δημο­τι­κή αρχή έχει απο­φα­σί­σει να κατα­σκευά­σει Απο­τε­φρω­τή­ριο με ίδια μέσα.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας