Νέοι όροι λειτουργίας για Λαϊκές Αγορές και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
8

Δημο­σιεύ­θη­κε σε ΦΕΚ η από­φα­ση του υπουρ­γού Υγεί­ας, Ανδρέα Ξαν­θού, για τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις λει­τουρ­γί­ας Λαϊ­κών Αγο­ρών και γενι­κώς κατα­στη­μά­των υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος.

Ειδικά για τα θέματα Λαϊκών Αγορών αναφέρονται τα εξής:

Λαϊ­κή Αγο­ρά είναι ο χώρος άσκη­σης υπαί­θριας οργα­νω­μέ­νης αγο­ράς, σε συγκε­κρι­μέ­νο και καθο­ρι­σμέ­νο δημό­σιο ή ιδιω­τι­κό χώρο όπου οι αδειού­χοι δια­θέ­τουν τα προ­ϊ­ό­ντα που προσ­διο­ρί­ζο­νται με την εκά­στο­τε ισχύ­ου­σα σχε­τι­κή νομο­θε­σία του Υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης.

Η χωρο­θέ­τη­ση, δια­γράμ­μι­ση και ο ακρι­βής τόπος λει­τουρ­γί­ας των λαϊ­κών αγο­ρών καθώς επί­σης και οι θέσεις των επαγ­γελ­μα­τιών πωλη­τών ή παρα­γω­γών πωλη­τών, γίνε­ται σύμ­φω­να με την σχε­τι­κή ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία.

Οι ανω­τέ­ρω χώροι πρέ­πει να πλη­ρούν τους ακό­λου­θους υγειο­νο­μι­κούς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις:

 • Να είναι ανοι­χτοί και ικα­νής έκτα­σης απα­ραί­τη­τα ασφαλ­το­στρω­μέ­νοι ή τσι­με­ντο­στρω­μέ­νοι με ελα­φρά κλί­ση για την απο­μά­κρυν­ση των νερών της βρο­χής και της έκπλυ­σης του χώρου μετά το πέρας της λει­τουρ­γί­ας τους.
 • Να υπάρ­χουν σημεία υδρο­λη­ψί­ας από το σύστη­μα υδρεύ­σε­ως και φρε­ά­τιο υπο­νό­μων.
 • Να δια­θέ­τουν χημι­κά -βιο­λο­γι­κά απο­χω­ρη­τή­ρια, που θα πλη­ρούν τις απαι­τή­σεις της εκά­στο­τε ισχύ­ου­σας νομο­θε­σί­ας.
 • Ο χώρος της λαϊ­κής να χωρί­ζε­ται νοη­τά σε δύο τμή­μα­τα, ένα για την πώλη­ση των τρο­φί­μων και άλλο για την πώλη­ση ειδών άσχε­τα με τα τρό­φι­μα.
 • Να δια­τη­ρεί­ται καθα­ρός ο χρη­σι­μο­ποιού­με­νος χώρος κατά τη διάρ­κεια λει­τουρ­γί­ας του.
 • Μετά τη λήξη της λει­τουρ­γί­ας της λαϊ­κής αγο­ράς, ο χώρος να καθα­ρί­ζε­ται και να πλέ­νε­ται επι­με­λώς από το συνερ­γείο καθα­ριό­τη­τας της δημο­τι­κής αρχής, το οποίο θα απο­κο­μί­ζει και κάθε είδους απορ­ρίμ­μα­τα, που προ­ήλ­θαν από αυτήν.
 • Οι παρα­γω­γοί-πωλη­τές και οι πωλη­τές πρέ­πει να τηρούν τις εθνι­κές και κοι­νο­τι­κές δια­τά­ξεις για την ασφα­λή διά­θε­ση των προ­ϊ­ό­ντων τους. Ειδι­κό­τε­ρα:
 • Τα προς πώλη­ση είδη τρο­φί­μων θα εκθέ­το­νται πάνω σε ειδι­κούς πάγκους κάτω από κατάλ­λη­λες τέντες ή σε ειδι­κά οχή­μα­τα.
 • Τα τρό­φι­μα προ­κει­μέ­νου να δια­τε­θούν (χύμα ή συσκευα­σμέ­να) τοπο­θε­τού­νται σε κατάλ­λη­λους χώρους και προ­θή­κες και σε ανά­λο­γες θερ­μο­κρα­σί­ες ανα­φο­ρι­κά με τη φύση του κάθε προ­ϊ­ό­ντος.
 • Η συντή­ρη­ση των ευαλ­λοί­ω­των τρο­φί­μων να γίνε­ται σε ψυγεία επαρ­κούς χωρη­τι­κό­τη­τας και υπό την απα­ραί­τη­τη, ανά­λο­γα με το είδος του τρο­φί­μου και τον επι­θυ­μη­τό χρό­νο συντη­ρή­σε­ως του, στα­θε­ρή ψύξη που θα ελέγ­χε­ται με ειδι­κά θερ­μό­με­τρα, σύμ­φω­να με τον Κώδι­κα Τρο­φί­μων και Ποτών και την εκά­στο­τε ισχύ­ου­σα Ενω­σια­κή και Εθνι­κή νομο­θε­σί­ας για την ασφά­λεια των τρο­φί­μων (κατε­ψυγ­μέ­να ψάρια, τυρο­κο­μι­κά).
 • Απα­γο­ρεύ­ε­ται η δια­τή­ρη­ση ευαλ­λοί­ω­των τρο­φί­μων εκτός ψυγεί­ων.
 • Απα­γο­ρεύ­ε­ται η τοπο­θέ­τη­ση στα ψυγεία κάθε είδους αντι­κει­μέ­νων τα οποία είναι δυνα­τόν να ρυπά­νουν τα ψυγεία και τα συντη­ρού­με­να σε αυτό τρό­φι­μα.
 • Τα ψυγεία να δια­τη­ρού­νται πάντα καθα­ρά.
 • Τα τρό­φι­μα που κατα­να­λώ­νο­νται χωρίς προη­γου­μέ­νως να πλυ­θούν, να απο­φλοιω­θούν ή ψηθούν ή βρα­στούν, να προ­στα­τεύ­ο­νται από τα έντο­μα, τη σκό­νη και κάθε είδους άλλες ρυπάν­σεις, να τοπο­θε­τού­νται σε κατάλ­λη­λες προ­θή­κες με προ­στα­τευ­τι­κό κάλυμ­μα, ανά­λο­γα με τη φύση του τρο­φί­μου.
 • Τα οχή­μα­τα (ρυμουλ­κού­με­να ή αυτο­κι­νού­με­να) που χρη­σι­μο­ποιού­νται για τη μετα­φο­ρά και πώλη­ση προ­ϊ­ό­ντων στις Λαϊ­κές Αγο­ρές οφεί­λουν να τηρούν την εκά­στο­τε ισχύ­ου­σα ευρω­παϊ­κή και εθνι­κή νομο­θε­σία (οχή­μα­τα μετα­φο­ράς).
 • Συσκευ­ές (δίσκοι, παλέ­τες, τελά­ρα) σκεύη, εργα­λεία και υλι­κά που έρχο­νται σε επα­φή με τα τρό­φι­μα να δια­τη­ρού­νται σε καλή κατά­στα­ση και καθα­ρά.
 • Σε περί­πτω­ση που η φύση και ο τρό­πος διά­θε­σης τρο­φί­μων απαι­τεί πλύ­σι­μο των οργά­νων χει­ρι­σμού και συχνά πλύ­σι­μο των χεριών των πωλη­τών (π.χ. πώλη­ση τυρο­κο­μι­κών προ­ϊ­ό­ντων), πρέ­πει να υπάρ­χει ειδι­κή κλει­στή υδα­τα­πο­θή­κη ανά­λο­γη των ανα­γκών, με κατάλ­λη­λο για ανθρώ­πι­νη κατα­νά­λω­ση νερό, και νιπτή­ρα για το πλύ­σι­μο των χεριών και των εργα­λεί­ων. Μετά το τέλος της εργα­σί­ας το νερό που απέ­μει­νε θα απορ­ρί­πτε­ται σε φρε­ά­τιο.
 • Τα οχή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιού­νται για τη μετα­φο­ρά και πώλη­ση ψαριών ή άλλων αλιευ­μά­των στις λαϊ­κές αγο­ρές οφεί­λουν να εφαρ­μό­ζουν τις σχε­τι­κές δια­τά­ξεις της κτη­νια­τρι­κής νομο­θε­σί­ας.
 • Ο πωλη­τής ψαριών και άλλων αλιευ­μά­των οφεί­λει να λαμ­βά­νει τα κατάλ­λη­λα μέτρα κατά την έκθε­ση τού­των, είτε αυτά βρί­σκο­νται μέσα σε ανοι­χτά κιβώ­τια (τελά­ρα), είτε είναι τοπο­θε­τη­μέ­να πάνω σε πάγκους, ώστε να μη δια­κό­πτε­ται η συντή­ρη­σή τους (τοπο­θε­τώ­ντας ικα­νή ποσό­τη­τα τριμ­μέ­νου πάγου) και να μην εκτί­θε­νται στην ηλια­κή ακτι­νο­βο­λία.
  Τα νερά που προ­έρ­χο­νται από τη τήξη του πάγου να συλ­λέ­γο­νται και να απορ­ρί­πτο­νται σε φρε­ά­τιο, απα­γο­ρεύ­ε­ται η διά­θε­σή τους στην επι­φά­νεια του εδά­φους.
 • Κάθε πωλη­τής στην λαϊ­κή αγο­ρά οφεί­λει να φρο­ντί­ζει για την καθα­ριό­τη­τα του τομέα του και για την προ­σω­ρι­νή φύλα­ξη των κάθε είδους απορ­ριμ­μά­των σε κατάλ­λη­λους σάκους οι οποί­οι στο τέλος της εργα­σί­ας, αφού δεθούν καλά θα τοπο­θε­τού­νται στους κάδους συλ­λο­γής απορ­ριμ­μά­των των Δήμων.
 • Οι κάδοι συλ­λο­γής απορ­ριμ­μά­των μετά την λήξη λει­τουρ­γί­ας της λαϊ­κής αγο­ράς πρέ­πει να εκκε­νώ­νο­νται, να καθα­ρί­ζο­νται και να απο­λυ­μαί­νο­νται με ευθύ­νη του Δήμου.
 • Θα πρέ­πει να λαμ­βά­νε­ται μέρι­μνα από τον Δήμο για καθα­ρι­σμό του χώρου.
 • Οι πωλη­τές κάθε είδους τρο­φί­μων σε λαϊ­κές αγο­ρές θα πρέ­πει να τηρούν τους κανό­νες ατο­μι­κής υγιει­νής σύμ­φω­να με την Ευρω­παϊ­κή και Εθνι­κή νομο­θε­σία.

Με την εν λόγω από­φα­ση ρυθ­μί­ζο­νται, επί­σης, όλα τα θέμα­τα που αφο­ρούν την λει­τουρ­γία χιλιά­δων επι­χει­ρή­σε­ων, όπως:

 • Κέντρα δια­σκέ­δα­σης.
 • Επι­χει­ρή­σεις παρα­σκευ­ής και προ­σφο­ράς τρο­φί­μων και ποτών σε κινη­τούς ή προ­σω­ρι­νούς χώρους: Οι επι­χει­ρή­σεις στις οποί­ες παρα­σκευά­ζο­νται με απλές διερ­γα­σί­ες και δια­τί­θε­νται τρό­φι­μα και ποτά. Στην κατη­γο­ρία περι­λαμ­βά­νο­νται: οι καντί­νες (αυτο­κι­νού­με­νες ή μη), σκη­νές, πάγκοι, περί­πτε­ρα εκθέ­σε­ων, τρο­χή­λα­τα οχή­μα­τα πάσης φύσε­ως σε εκθέ­σεις, αγο­ρές, πανη­γύ­ρια, πλα­τεί­ες κ.λπ. καθώς και η υπαί­θρια παρα­σκευή ή/και διά­θε­ση τρο­φί­μων και ποτών (street food), πλα­νό­διοι μικρο­πω­λη­τές, κ.λπ., τηρώ­ντας τις δια­τά­ξεις περί πλα­νό­διου -υπαί­θριου εμπορίου,όπως κάθε φορά ισχύ­ουν.
 • Επι­χει­ρή­σεις παρο­χής υπη­ρε­σιών υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος: Οι επι­χει­ρή­σεις που παρέ­χουν υπη­ρε­σί­ες που με οποιο­δή­πο­τε τρό­πο μπο­ρεί να επη­ρε­ά­σουν τη Δημό­σια Υγεία και λει­τουρ­γούν ως αμι­γείς ή μικτές με επι­χει­ρή­σεις τρο­φί­μων και ποτών ή άλλες επι­χει­ρή­σεις π.χ. (κομ­μω­τή­ρια, γυμνα­στή­ρια, κ.λπ.)
 • Επι­χει­ρή­σεις μαζι­κής εστί­α­σης οι επι­χει­ρή­σεις στις οποί­ες παρα­σκευά­ζο­νται ή και προ­σφέ­ρο­νται σε καθή­με­νους ή περα­στι­κούς πελά­τες ή δια­νέ­μο­νται εκτός της επι­χεί­ρη­σης κάθε είδους τρό­φι­μα ή ποτά, καθώς επί­σης οι επι­χει­ρή­σεις στις οποί­ες παρέ­χο­νται υπη­ρε­σί­ες ανα­ψυ­χής με συνο­δεία φαγη­τού ή ποτού.
  Στην κατη­γο­ρία αυτή υπά­γο­νται και οι χώροι μαζι­κής εστί­α­σης των σχο­λι­κών κυλι­κεί­ων, νοσο­κο­μεί­ων, ξενο­δο­χεί­ων και γενι­κά του­ρι­στι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων, κατα­σκη­νώ­σε­ων, βρε­φο­νη­πια­κών σταθ­μών, κλι­νι­κών και λοι­πών Ιδρυ­μά­των, καθώς και οι χώροι μαζι­κής εστί­α­σης στα πάσης φύσε­ως μετα­φο­ρι­κά μέσα (τραί­να, πλοία, αερο­πλά­να κ.λπ.) ή μετα­σκευα­σμέ­να αντί­στοι­χα μετα­φο­ρι­κά μέσα. Οι επι­χει­ρή­σεις αυτές δεν δύνα­ται να ασκούν μετα­πώ­λη­ση ή να καλύ­πτουν εκδη­λώ­σεις σε χώρους εκτός της επι­χεί­ρη­σής τους.
 • Επι­χει­ρή­σεις Μαζι­κής Εστί­α­σης πλή­ρους επεξεργασίας(πλήρους γεύ­μα­τος): επι­χει­ρή­σεις που δια­θέ­τουν τρό­φι­μα, τα οποία παρα­σκευά­ζο­νται με πολ­λούς και σύν­θε­τους χει­ρι­σμούς στην ίδια την επι­χεί­ρη­ση ή τρό­φι­μα που προ­έρ­χο­νται από νομί­μως λει­τουρ­γού­σες επι­χει­ρή­σεις. Στις επι­χει­ρή­σεις αυτές ανή­κουν τα εστια­τό­ρια, ψητο­πω­λεία, ψαρο­τα­βέρ­νες, ταβέρ­νες, σνακ μπαρ, ουζε­ρί, μπυ­ρα­ρί­ες, μεζε­δο­πω­λεία, παρα­δο­σια­κά καφε­νεία με παρα­σκευα­στή­ριο, Οβε­λι­στή­ρια, πιτσα­ρί­ες, ζαχα­ρο­πλα­στεία με παρα­σκευα­στή­ριο.
 • Επι­χει­ρή­σεις Μαζι­κής Εστί­α­σης μερι­κής επε­ξερ­γα­σί­ας (πρό­χει­ρου γεύ­μα­τος): περι­λαμ­βά­νει τις επι­χει­ρή­σεις που δια­θέ­τουν τρό­φι­μα τα οποία παρα­σκευά­ζο­νται με απλές διερ­γα­σί­ες.
  Στις επι­χει­ρή­σεις αυτές ανή­κουν τα ανα­ψυ­κτή­ρια, μπου­γα­τσά­δι­κα, γαλα­κτο­πω­λεία, λου­κου­μα­τζί­δι­κα (για καθή­με­νους πελά­τες), σχο­λι­κά κυλι­κεία, κυλι­κεία, παγω­το­πω­λεία, καφε­νεία, καφε­τέ­ριες, ιντερ­νέτ καφέ, μπαρ, open bar.
 • Επι­χει­ρή­σεις παρα­σκευ­ής ή/και συσκευα­σί­ας: Όλες οι μετα­ποι­η­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, εργα­στή­ρια ή εργο­στά­σια τρο­φί­μων και ποτών που ασκούν οποια­δή­πο­τε από τις δρα­στη­ριό­τη­τες παρα­σκευ­ής τρο­φί­μων και ποτών ή μετα­ποί­η­σης ή δρα­στη­ριό­τη­τες συσκευα­σί­ας τρο­φί­μων και ποτών ή και τις δυο, με ή χωρίς απευ­θεί­ας διά­θε­ση των προ­ϊ­ό­ντων τους στο κατα­να­λω­τι­κό κοι­νό.
 • Catering, τα οποία είναι εργα­στή­ρια παρα­σκευ­ής, επε­ξερ­γα­σί­ας απο­θή­κευ­σης ή και διά­θε­σης τρο­φί­μων ή και ποτών που προ­ο­ρί­ζο­νται για οποιον­δή­πο­τε χώρο επι­λέ­ξει ο ενδια­φε­ρό­με­νος (π.χ. γαμή­λιες δεξιώ­σεις κ.λπ.) ή για τρο­φο­δο­σία άλλων επι­χει­ρή­σε­ων για μετα­πώ­λη­ση.
 • Επι­χει­ρή­σεις παρα­γω­γής και διά­θε­σης εμφια­λω­μέ­νου νερού, πάγου, ανα­ψυ­κτι­κών και χυμών
 • Επι­χει­ρή­σεις παρα­γω­γής υλι­κών και αντι­κει­μέ­νων που έρχο­νται σε επα­φή με τρό­φι­μα (περιέ­κτες τρο­φί­μων, κ.λπ.):
 • Επι­χει­ρή­σεις αρτο­ποι­η­τι­κής νομο­θε­σί­ας: Περι­λαμ­βά­νο­νται τα αρτο­ποιεία και οι εγκα­τα­στά­σεις περά­τω­σης έψη­σης.
 • Επι­χει­ρή­σεις απο­θή­κευ­σης (κέντρα απο­θή­κευ­σης και δια­νο­μής).
 • Επι­χει­ρή­σεις χον­δρι­κού εμπο­ρί­ου (με ασκού­με­νη δρα­στη­ριό­τη­τα χον­δρι­κό εμπό­ριο σε επι­χει­ρή­σεις λια­νι­κής διά­θε­σης).
 • Κατα­στή­μα­τα cash και carry (κύρια δρα­στη­ριό­τη­τα χον­δρι­κό εμπό­ριο με δυνα­τό­τη­τα λια­νι­κής διά­θε­σης).

Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου:

Υπε­ρα­γο­ρές τρο­φί­μων, παντο­πω­λεία, κρε­ο­πω­λεία, οπω­ρο­πω­λεία, ιχθυο­πω­λεία, κάβες ποτών, ξηρών καρ­πών και ζαχα­ρω­δών προ­ϊ­ό­ντων, πρα­τή­ρια άρτου, πρα­τή­ρια πώλη­σης ετοί­μων φαγη­τών, πτη­νο­πω­λεία, αυγο­πω­λεία, κατα­στή­μα­τα πρα­τή­ρια κατε­ψυγ­μέ­νων προ­ϊ­ό­ντων, κατα­στή­μα­τα αλλα­ντο­ποι­ί­ας και τυρο­κο­μί­ας, καφε­κο­πτεία, πρα­τή­ρια ελαί­ων και λιπών, πρα­τή­ρια ειδών ζαχα­ρο­πλα­στι­κής / γαλα­κτο­πω­λεία / μπου­γα­τσά­δι­κα με παρα­σκευα­στή­ριο για ιδία χρή­ση, λαϊ­κές αγο­ρές καθώς και όλες οι πωλή­σεις μέσω στά­σι­μου υπαί­θριου εμπο­ρί­ου (μικρο­πω­λη­τές, κ.λπ.), και η πώλη­ση τρο­φί­μων και ποτών σε περί­πτε­ρα και κατα­στή­μα­τα ψιλι­κών, η πώλη­ση τρο­φί­μων και ποτών μέσω ηλε­κτρο­νι­κού εμπο­ρί­ου και η πώλη­ση επί αυτο­κι­νή­του, σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις περί άσκη­σης εμπο­ρι­κών δρα­στη­ριο­τή­των εκτός κατα­στή­μα­τος και άλλες δια­τά­ξεις ν. 4264/τ.Α΄ 118/15–5-2014, όπως κάθε φορά ισχύ­ει.

Στην ίδια κατη­γο­ρία περι­λαμ­βά­νο­νται οι επι­χει­ρή­σεις μηχα­νη­μά­των αυτό­μα­της πώλη­σης τρο­φί­μων και ποτών, η πώλη­ση καφέ πάσης φύσε­ως σε διερ­χό­με­νους πελά­τες από τα πρα­τή­ρια άρτου και ειδών ζαχα­ρο­πλα­στι­κής των αρτο­ποιεί­ων, τα αμι­γή πρα­τή­ρια άρτου και τα καφε­κο­πτεία καθώς και η πώλη­ση τυπο­ποι­η­μέ­νων τρο­φί­μων / ποτών σε εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα.

 • Στε­γα­σμέ­νοι και υπαί­θριοι χώροι εκδη­λώ­σε­ων.

Για περισ­σό­τε­ρα δεί­τε το ΦΕΚ B 2161 — 23.06.2017:

FEK_B_2161_-_23.06.2017 by aznews.site on Scribd

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας