Νέο πολιτικό κίνημα το «Δέλτα» μπήκε στη ζωή μας…

| upd 30 Ιανουαρίου 2018 17:48
11
170

Ένα νέο κίνη­μα έπε­σε στην αντί­λη­ψή μου …το «Δέλ­τα» … Δια­χει­ρι­στές της σελί­δας του κόμ­μα­τος ο γιος Καλε­ντε­ρί­δη και μία επαγ­γελ­μα­τί­ας χορεύ­τρια ανα­το­λί­τι­κων χορών …«ΝΑΤΟ και Ισρα­ήλ …είναι οι φίλοι μας».

Μετα­δί­δουν ομι­λία με ομι­λη­τές κάποιον κ. Φίλη (κάτο­χο του Defencepoint.gr) και κάποιου κ. Γρί­βα (πρώ­ην Συντά­κτη του περιο­δι­κού Στρα­τη­γι­κή)…

Όποιος κατά­λα­βε …κατά­λα­βε…

Πηγή; infognomonpolitics.blogspot.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

11 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Μαντάμ αρθρο­γρα­φε,
  Για­τί για να δια­τη­ρείς ανω­νυ­μία και να φτύ­νεις χολή ενα­ντί­ον τρί­των μόνο φού­στα θα μπο­ρού­σες να φοράς…έχω να σε ρωτή­σω τρία πράγ­μα;
  Το ήξε­ρες πως όταν θάβεις έναν άνθρω­πο (πόσο μάλ­λον 2) πρέ­πει να ανοί­ξεις μια τρι­τη τρύ­πα στη γη προ­κει­μέ­νου να μπείς μέσα και εσύ;
  Το ήξε­ρες πως το Δέλ­τα δεν είναι κόμμα,αλλα είναι πολι­τι­κό κίνη­μα και πως η λέξη “πολι­τι­κό” βγαί­νει από το “πολί­της” και δεν βγαί­νει από τη λέξη “ΚΌΜΜΑ”;
  Το ηξε­ρες πως το πιο εύκο­λο είναι να κρί­νεις κάτι από από­στα­ση, για­τί εν τέλει αν το δεις από κοντά μπο­ρεί να εκπλα­γείς και να νιώ­σεις πιο ηλί­θιος απ’οσο ήδη είσαι;;;
  Τέλος η ενα­σχό­λη­ση με τα κοι­νά είναι ελεύ­θε­ρη για όλους τους πολί­τες και κατο­χυ­ρώ­νε­ται Συνταγ­μα­τι­κά, εσύ τώρα τι ήρθες να μας πεις;Μια μπούρ­δα;
  Και επει­δή εγώ δεν φοβά­μαι μη με φακε­λω­σεις και γρά­ψεις άρθρα και για μένα,θα σου αφή­σω όλα μου τα στοι­χεία και είμαι έτοι­μη να με κάνεις να γελα­σω.
  Υ.Γ Θέλω να κοι­νο­ποι­ή­σεις δημό­σια που είδες πως το Δέλ­τα είναι κόμ­μα! Ξεφτί­λα!

 2. Μεσιέ Συμε­ώ­να Χατζί­ρη
  Καταρ­χήν, αν νομί­ζεις ότι η αρθρο­γρα­φία είναι απο­κλει­στι­κά αντρι­κή ασχο­λία, θίγεις το φύλο σου. Ή για να το θέσω δια­φο­ρε­τι­κά, μην κρί­νεις εξ ιδί­ων τα αλλό­τρια: δεν κάνουν όλες οι γυναί­κες στον κόσμο μόνο για αυτά που κάνεις εσύ.
  Τώρα που διευ­κρι­νί­σα­με ότι η θέση της γυναί­κας δεν είναι μόνο αυτή που νομί­ζεις, θα σου απα­ντή­σω στα τρία πράγμα(τα) που με ρώτη­σες, παρό­λο οι ερω­τή­σεις σου δεί­χνουν ότι έχεις παντε­λή άγνοια βασι­κών γνώ­σε­ων και ότι δεν μας έγρα­ψες αυτό που πραγ­μα­τι­κά σε ενό­χλη­σε.
  1. Είναι άλλο πράγ­μα η συκο­φα­ντία και άλλο η σοβα­ρή δημο­σιο­γρα­φία που παρου­σιά­ζει γεγονότα/αλήθειες με επαρ­κή τεκ­μη­ρί­ω­ση.
  2. Ψάξε στο google τι σημαί­νουν τα αρχι­κά ΠΑ.ΣΟ.Κ.! Άσε με να σε βγά­λω από τον κόπο: ΠΑνελ­λή­νιο ΣΟσια­λι­στι­κό Κίνη­μα! Τι πάει να πει αυτό; Ότι και τα πολι­τι­κά κινή­μα­τα έχουν το δικαί­ω­μα να συμ­με­τέ­χουν στις εκλο­γές, όπως τα κόμ­μα­τα, άρα οι έννοιες είναι “Γιάννης/Γιαννάκης”. Πιο λια­νά, δεν νομί­ζω ότι χρειά­ζε­ται να στο κάνω.
  3. Όλα τα κόμματα/κινήματα ιδρύ­ο­νται για να εξυ­πη­ρε­τή­σουν κάποια σκο­πι­μό­τη­τα: άλλα για να ανα­λά­βουν την δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας για να την κατα­στρέ­ψουν. Άλλα για το παί­ζουν αιω­νί­ως αντι­πο­λί­τευ­ση. Και αυτά τα μικρά κόμ­μα­τα-κινή­μα­τα που ξεφυ­τρώ­νουν σαν τα μανι­τά­ρια μετά από ψιλή βρο­χού­λα, για να δια­σπούν τους ψηφο­φό­ρους σε μικρές ομά­δες, ούτως ώστε να μην συσπει­ρω­θούν σε κάποιο που θεω­ρεί­ται επι­κίν­δυ­νο για το σύστη­μα. Αυτό φαί­νε­ται ξεκά­θα­ρα από την ποιό­τη­τα και το βιο­γρα­φι­κό των προ­σώ­πων που είναι στην ηγε­σία τους, όπως π.χ. στο “Δέλ­τα”.
  Τέλος, η ενα­σχό­λη­ση με τα κοι­νά δυστυ­χώς δεν είναι ελεύ­θε­ρη για όλους τους πολί­τες, διό­τι ζού­με σε μία κοι­νω­νία δια­κρί­σε­ων με την αρνη­τι­κή έννοια: αν δεν είσαι από πολι­τι­κό τζά­κι, δύσκο­λα θα βρε­θείς στη βου­λή, πόσο μάλ­λον στην ηγε­σία κάποιου κόμματος/κινήματος. Οι απλοί πολί­τες έχουν ελά­χι­στες δυνά­μεις για να επη­ρε­ά­σουν τις πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις, το μέλ­λον τους.
  Υ.Γ. Κανο­νι­κά θα έπρε­πε να μηνυ­θείς για ρητο­ρι­κή ρατσι­στι­κού μίσους και εξύ­βρι­ση, αλλά έχου­με πιο σοβα­ρά θέμα­τα να ασχο­λη­θού­με.

 3. Αρχι­κά να σας πω πως είστε για γέλια!!!
  Η ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης προ­στα­τεύ­ε­ται και αυτή Συνταγ­μα­τι­κά… τώρα αν θέλε­τε να μου κάνε­τε μήνυ­ση παρα­κα­λώ, πράξ­τε το ελεύθερα!!!Η λογο­κρι­σία έχει καταρ­γη­θεί στην Ελλά­δα απο το τέλος της Χού­ντας, νομί­ζω;;;!!! Σχε­τι­κά με το ποια είμαι,τι κάνω και πόσο αξί­ζω κοι­νω­νι­κά, παρα­κα­λώ ψάξ­τε το μόνα­χου­λα σας,είστε εξαι­ρε­τι­κή detective -απο τα Lidl-άλλω­στε και το βιο­γρα­φι­κό μου μόνο κρυ­φό δεν είναι.
  Σχε­τι­κά με το “Δέλ­τα” τα κινή­μα­τα δεν έχουν πάντα κομ­μα­τι­κό χαρακτήρα,το ξέρα­τε αυτό; Ουαου,τώρα το μάθα­τε!!!
  Αφή­στε τα μέλη του Δέλ­τα να κάνουν τη δου­λειά τους, πάρ­τε το φτυά­ρι σας και τρα­βήξ­τε για κάνα νεκρο­τα­φείο να θαψε­τε!!!
  Κάτω τα χέρια από την Ίρι­δα και τον Σταύ­ρο και τα λοι­πά μέλη του Δέλ­τα!!!
  Εσείς είστε κοι­νω­νι­κά ρατσι­στρια και οι ομοϊ­δε­ά­τες σας!!!!
  Υ.Γ Κατά­γο­μαι από οικο­γέ­νεια στρα­τιω­τι­κών Μανδαμ,δεν ψαρω­σα­με όταν μας διω­χναν από τα στρά­τα επί Χού­ντας (καθό­τι αρι­στε­ροί) και τώρα θα φοβη­θού­με εσάς τους Demek Δημο­κρά­τες; Άντε από’κει και ίσα πέρα!!!!

  • Kι εμείς είμα­στε υπέρ της ελευ­θε­ρί­ας της έκφρα­σης, γι’ αυτό άλλω­στε και δημο­σιεύ­ου­με τα σχό­λιά σου, ούτως ώστε και εσύ να έχεις το δικαί­ω­μα του αντι­λό­γου, αλλά και οι ανα­γνώ­στες μας να σε κρί­νουν, τόσο εσέ­να, όσο και τον πολι­τι­κό φορέα που εκπρο­σω­πείς.

   • Εκπρο­σω­πώ τον εαυ­τό και τις ιδέ­ες μου!!!!Εσύ τι εκπρο­σω­πείς, άραγε;;;Το όνει­δος της κοι­νω­νί­ας σου ή την παλαιο­πο­λι­τι­κη σαπι­λα και δεν θες τίπο­τα νέο;;;
    Η ελπί­δα θα ανθί­σει και σε κοι­νω­νία με κρί­ση. Χωνε­ψε το και τρά­βα να σκά­ψεις και να θάψεις αλλου.
    Αρκε­τή αξια σου δόθη­κε, πίσω στο λαγού­μι σου τώρα!

 4. Το ξέρω ότι πρέ­πει να είναι τα πρώ­τα σχό­λια που δέχε­ται αυτό το blog ωστό­σο είναι ανα­γκαία:
  Λοι­πόν, κατέ­βα­σε τώρα τις φωτο­γρα­φί­ες οι οποί­ες αφε­νός εκθέ­τουν ανθρώ­πους, αφε­τέ­ρου τα σχό­λια σου σε συν­δυα­σμό και σε σχέ­ση με τον τρό­πο προ­βο­λής των φωτο­γρα­φιών που ανέ­βα­σες, σηκώ­νουν μήνυ­ση για συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μη­ση και αγω­γή. Να σε ενη­με­ρώ­σω ότι όλες οι αθλιό­τη­τες σου έχουν φωτο­γρα­φη­θεί και αρχειο­θε­τη­θεί, και ακό­μα και όταν αφαι­ρέ­σεις τις χυδαιό­τη­τες σου, επι­φυ­λασ­σό­μα­στε μελ­λο­ντι­κά για κάθε νόμι­μη ενέρ­γεια σε ενδε­χό­με­νες νέες ύβρεις σου. Ανα­μέ­νω την άμε­ση απά­ντη­ση σου

  • 1. Δεν είμα­στε blog, αλλά δημο­σιο­γρα­φι­κή ιστο­σε­λί­δα.
   2. Δεν κατε­βά­ζου­με το δημο­σί­ευ­μα.
   3. Δεν ευθυ­νό­μα­στε εμείς για το περιε­χό­με­νο ΔΙΚΩΝ ΣΟΥ δημο­σιευ­μά­των στο δια­δί­κτυο.
   4. Κάνε ό,τι νομί­ζεις.

 5. Ο αρθρο­γρά­φος-στη­λη­τευ­τής, κινού­με­νος από τον μικρο­φθαλ­μο μικρο­α­στι­σμό θεω­ρεί πως οι όποιοι εντε­ταγ­με­νοι σε κάποια πολι­τι­κή κίνη­ση, που καθέ­νας μεσα του έχει το δικαί­ω­μα να την προ­σλαμ­βά­νει και να την κρί­νει οπως θέλει και a priori να μαντεύ­ει γι’αυτην το ποιόν της και τη βαθύ­τε­ρη υπό­στα­ση συνο­μο­σιο­λο­γι­κά ή οπως αλλιώς ορι­ζει η κρί­ση του, δεν οφεί­λουν να έχουν κοι­νω­νι­κή ζωή, ουτε συνα­να­στρο­φές με παρα­στά­σεις και ανθρώ­πους της πραγ­μα­τι­κής ζωής πέρα από (τα επι­σφα­λή επι της ουσί­ας) απο­στει­ρω­μέ­να περι­βάλ­λο­ντα πιστο­ποί­η­σης κύρους και πολι­τι­κού — κοι­νω­νι­κού ήθους.Ετσι μέσα απο την επι­φα­νεια­κή ερμη­νεία των ατό­μων που απαρ­τί­ζουν εδω συγκε­κρι­μέ­να την νεα αυτη κίνη­ση πολι­τών, στο­χο­ποιου­νται ξεδια­ντρό­πως και ανάν­δρως άτο­μα που θέλουν να κερ­δί­σουν μια ευκαι­ρία στον πολι­τι­κό στί­βο και εκεί να δοκιμαστούν.Δυστυχως ή ευτυ­χως η πολι­τι­κή δεν κρί­νε­ται από αισθη­τι­κά κρι­τή­ρια που καθι­στούν την οποια κρι­τι­κή άκαι­ρη και φαι­δρή, αλλα απο κρι­τή­ρια αποτελεσματικότητας.Ας υπάρ­ξει έργο και τότε η όποια του εκφο­ρα γνώ­μης θα έχει υπό­στα­ση κι όχι τέτοια επι­πέ­δου λασπο­λο­γί­ας.
  Κύριε ή κυρία ή Κύριο, ή Δευ­τε­ρεύ­ο­ντα ή Δευ­τε­ρεύ­ου­σα ή Δευ­τε­ρεύ­ον, ή Δεσπό­τη ή Δέσποι­να, ή Δεσπο­τά­ριε ή Δεσποι­νίς ή Δεσπο­τι­κόν, ή όπως αλλιώς αρε­σκε­στε στο να απο­κα­λεί­τε εαυ­τόν, προ­σκα­λεί­σθε στο να παρευ­ρε­θει­τε σε μια απο τις συγκε­ντρώ­σεις του δέλ­τα και να κρί­νε­τε ιδί­οις όμμα­σι, απ’οποιον κομ­μα­τι­κό χώρο κι αν ανήκετε.Στο δέλ­τα μπο­ρεί­τε να κρα­τή­σε­τε την ιδε­ο­λο­γία ή την (παρα)φιλολογία του κόμ­μα­τος στο οποίο ανή­κε­τε οπου για λόγους συναι­σθη­μα­τι­κούς, προ­σω­πι­κούς ή και ιστο­ρι­κούς ακό­μη δε δυνα­σθε να εγκα­τα­λει­ψε­τε και να συμ­με­τέ­χε­τε στην προ­σπά­θεια αφύ­πνι­σης της νοο­τρο­πί­ας του ενερ­γού πολί­τη.
  Σκε­φτεί­τε το και δια­δω­στε το όρα­μα του δέλ­τα, οπως δια­τυ­πω­νε­ται στις δέκα θέσεις του.
  Ελά­τε κι όσοι πιστοί μεθ’ υμών ας προ­σέλ­θουν.
  Αν πάλι δε θέλε­τε, δεν σας αφο­ρά ή δε θέλε­τε να σας αφο­ρά, καλώς, αλλα μέχρις εκεί.Αλλιως καθε σχό­λιο χωρίς αυτο­ψία, αμαυ­ρω­νει εσάς και μόνον το δικό σας το ποιον ζημιώ­νε­ται με όποια σκο­πι­μό­τη­τα κι αν βρί­σκε­ται συγκε­κα­λυμ­μέ­νη που εν τέλει προδίδεται.Και πέραν των ηθι­κών επι­πτώ­σε­ων, που ήδη είναι βαριές, δε χρειά­ζε­ται να υπάρ­ξουν άλλες, ούτε πόλε­μος.
  Οι πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις τρέ­χουν και σοβα­ρά θέμα­τα εδα­φι­κων διεκ­δι­κη­σε­ων απο τους γεί­το­νές μας έχουν εγερ­θει κι αν δε συσπει­ρω­θού­με θα ξεσπά­σουν επά­νω μας.Δεν είναι ώρα για μικρο­φθαλ­μες θεω­ρή­σεις ούτε εξό­φθαλ­μες και κακό­τε­χνες μηχανορραφίες.Αντιθέτως ειναι και­ρός να στη­ρί­ξε­τε κι εσείς την κίνη­ση αφύ­πνι­σης και ενθάρ­ρυν­σης των πολι­τών να σκέ­φτο­νται για τους ίδιους και με συνέ­πειες που οι ίδιοι να επι­λέ­γουν για τους εαυ­τούς τους στις ολο­έ­να αυξα­νό­με­νες προ­κλή­σεις κι απει­λές της ποιό­τη­τας ζωής που βάλ­λουν την κοι­νω­νία μας και πάνω απ’ολα το ελεύ­θε­ρον της σκέ­ψης που αυτό γονα­τί­ζει την πιο παρα­γω­γι­κή ηλι­κία του ανθρώ­που που αυτην τη στιγ­μή μαστι­ζε­ται απο την ανερ­γία και την απαι­σιο­δο­ξία.
  Αν δεν κάνου­με το βήμα εμείς πρώ­τοι, δε θα το κάνει κανείς για μας.
  Τέλος μην ξεχνά­με οτι είμα­στε λαός συναν­θρώ­πων κι οχι απλως ανθρώ­πων, μια λέξη ελλη­νι­κής πρω­το­τυ­πί­ας και μοναδικότητας.Τα λάθη, η σκλη­ρή γλώσ­σα, τα σωστά, ο ορθός λόγος βλά­πτουν κι οφεί­λουν αντί­στοι­χα όλους, διό­τι:
  “Κανεις δεν είναι ενα νησί που ανή­κει μόνο στον εαυ­τό του” και επει­δή ολοι μετέ­χου­με ίδιας μοί­ρας το μόνο που μπο­ρου­με να κάνου­με απ’οσους ανθρώ­πους αισθα­νό­μα­στε ανθρώ­πι­νοι ειναι να αλλη­λο­βοη­θη­θου­με κι όχι να σφα­χτού­με.

 6. Το μόνο «λάθος» του άρθρου είναι ότι απο­κά­λε­σε κόμ­μα το… κίνη­μα … Κίνη­μα ήταν κι αυτό των Συνταγ­μα­ταρ­χών κι είχε κι αυτό σαπί­λα. Δεν ξέρου­με τι έχε­τε κατά νου να κάνε­τε για να μας σώσε­τε όλους εμάς που δεν μπο­ρού­με να βρού­με λύση … αλλά το να που­λή­σε­τε ελπί­δα όπως όλη σαπί­λα που προη­γή­θη­κε … να μην το κάνε­τε!
  Αν τώρα μέσα από τις δου­λειές σας … και τις εμπει­ρί­ες σας κρί­νε­τε ότι έχε­τε να προ­τεί­νε­τε κάτι επα­να­στα­τι­κό … ορί­στε να μας το δεί­ξε­τε.
  Δεν απο­τε­λεί συκο­φα­ντία ότι είσαι ο γιος του Καλε­ντε­ρί­δη , ούτε ότι η κοπέ­λα είναι επαγ­γελ­μα­τί­ας χορεύ­τρια. Το ότι ήταν αρι­στε­ροί στρα­τιω­τι­κοί η οικο­γέ­νειά της λογι­κά σημαί­νει ότι είναι κατά της ιμπε­ρια­λι­στι­κής δολο­φο­νι­κής μηχα­νής του ΝΑΤΟ και του Ισρα­ήλ.
  Δεν απο­τε­λεί συκο­φα­ντία ότι ο αγω­γός Eastmed είναι δου­λειά του Ισρα­ήλ … και η δημιουρ­γία Κουρ­δι­κού κρά­τους επί­σης βολι­κή για το Ισρα­ήλ. Το YPG απο­τε­λεί­ται από μισθο­φό­ρους του ΝΑΤΟ κι αυτό είναι επί­σης γνω­στό.
  Εσείς εκεί στο ΔΕΛΤΑ είστε χαρού­με­νοι με τις νίκες του ΝΑΤΟ και την κλο­πή του φυσι­κού αερί­ου της Παλαι­στί­νης από τους Σιω­νι­στές ;
  Γράψ­τε μας τι σκέ­πτε­στε κι αν αυτά που έχε­τε στο μυα­λό …δια­φέ­ρουν σε κάτι από τα παρα­πά­νω screenshot που κάποιοι θα λατρέ­ψουν κι άλλοι θα μισή­σουν κι άλλοι θα αδιαφορήσουν…Kανένας δεν θα φέρει αντίρ­ρη­ση να διορ­θώ­σει όποιο λάθος έγι­νε.
  Όταν υπάρ­χει πρό­βλη­μα το περι­γρά­φου­με … το εξη­γού­με… και μετά το να δοθεί μία λύση είναι παι­χνι­δά­κι.
  Το άρθρο κλεί­νει με τη φρά­ση Όποιος κατά­λα­βε …κατά­λα­βε… προ­φα­νώς για­τί δεν βγαί­νει κανέ­να νόη­μα από αυτό που είδε ο αρθρο­γρά­φος κι εσείς ως γνώ­στες δεν βοη­θά­τε να διορ­θω­θεί όποια παρε­ξή­γη­ση αλλά μιλά­τε για συκο­φα­ντία χωρίς να υπο­δει­κνύ­ε­τε περί τίνος πρό­κει­ται.
  Το σαιτ … ανα­ζη­τά την αλή­θεια. Αν δεν έχε­τε εσείς πρό­βλη­μα με την αλή­θεια … λογι­κά θα γίνε­τε σύμ­μα­χοι.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας