Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευλογεί και παντρεύει Ρουβά-Ζυγούλη

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Όποιος θέλει να κατε­βεί στην πολι­τι­κή και να διεκ­δι­κή­σει την ψήφο των Χρι­στια­νών πρέ­πει να φωτο­γρα­φη­θεί δίπλα στον Αρχιε­πί­σκο­πο που ο ρόλος του είναι να νομι­μο­ποιεί ως καλούς Χρι­στια­νούς …τη Σάρα και τη Μάρα.

 

Πηγή: newsit.gr

Μαφιό­ζοι, πρά­κτο­ρες, προ­δό­τες, ανώ­μα­λοι, κλε­πτο­μα­νείς… Όλοι μπο­ρούν να διεκ­δι­κή­σουν μία θέση στην εξου­σία κι ο Ιερώ­νυ­μος δεν θα αρνη­θεί να «ευλο­γή­σει», προ­κει­μέ­νου τα φωτο­γρα­φι­κά τεκ­μή­ρια να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για τις Δημό­σιες Σχέ­σεις.

Ο Σάκης έκα­νε μερι­κά παι­διά εκτός γάμου, αλλά τώρα απο­φά­σι­σε να παντρευ­τεί με Εκκλη­σια­στι­κό Γάμο…

Υπο­δειγ­μα­τι­κός Χρι­στια­νός …από την κορυ­φή ως τα νύχια. Δεν ξέρει τι σημαί­νει αμαρ­τία, ψέμα…

Eurokinissi

Ο Θεός δεν ξέρου­με αν ήταν εκεί, αλλά οι κάμε­ρες και τα παπα­γα­λά­κια της δημο­σιο­γρα­φί­ας …ειδο­ποι­ή­θη­καν εγκαί­ρως.

Θα παντρευ­τεί σ’ ένα ξωκ­κλή­σι από έναν άγνω­στό ιερέα… ή θα κάνει ακό­μα ένα μεγά­λο Show του οποί­ου οι φωτο­γρα­φί­ες θα που­λη­θούν για πολ­λές χιλιά­δες ευρώ;

Ο Αρχιε­πί­σκο­πος της Ελλά­δας θα παντρέ­ψει τον Σάκη Ρου­βά μέσα στη βίλα του Βαρ­δι­νο­γιάν­νη…

Πηγή: thetoc.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας