Ο Άσαντ πήγε μετά από χρόνια στη Χάμα για προσκύνημα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
1

Ο Σύρος πρό­ε­δρος Μπα­σάρ αλ-Άσαντ προ­σευ­χή­θη­κε σήμε­ρα για την ισλα­μι­κή γιορ­τή Εϊντ αλ-Φιτρ στη Χάμα, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας το μεγα­λύ­τε­ρο ταξί­δι που έχει κάνει εδώ και χρό­νια στο εσω­τε­ρι­κό της Συρί­ας, γεγο­νός που σύμ­φω­να με το Ρόι­τερς φανε­ρώ­νει την αυξα­νό­με­νη αυτο­πε­ποί­θη­σή του.

Η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση μετέ­δω­σε εικό­νες του Άσαντ να προ­σεύ­χε­ται σ’ ένα μεγά­λο τέμε­νος της Χάμα πίσω από τον ιμά­μη του, ενώ δίπλα του στέ­κο­νταν και άλλοι ιερω­μέ­νοι καθώς και ένα μεγά­λο πλή­θος πιστών.

Το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων SANA μετέ­δω­σε πως η παρου­σία του Άσαντ στην πόλη για την Εϊντ αλ-Φιτρ, που σημα­το­δο­τεί το τέλος του Ραμα­ζα­νιού, δεί­χνει πως η νίκη και η επι­στρο­φή της ασφά­λειας απέ­χουν μόλις «λίγα βήμα­τα».

Αφό­του ξέσπα­σε ο πόλε­μος, ο Άσαντ δεν είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ανα­κοι­νω­μέ­νη επί­σκε­ψη στην Χάμα, η οποία απέ­χει περί­που 185 χλμ. από τη Δαμα­σκό. Πέρυ­σι είχε προ­σευ­χη­θεί για την Εϊντ αλ-Φιτρ στη Χομς, που βρί­σκε­ται περί­που 40 χλμ. πλη­σιέ­στε­ρα στη Δαμα­σκό.

Οι αντάρ­τες που επι­διώ­κουν την ανα­τρο­πή του Άσαντ είχαν φθά­σει σε από­στα­ση λίγων χιλιο­μέ­τρων από τη βόρεια πόλη Χάμα μόλις τον Μάρ­τιο, αλλά στη συνέ­χεια απω­θή­θη­καν από τον συρια­κό στρα­τό και τους συμ­μά­χους του.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας