Ο Μπουτάρης για τις γιορτές φώτισε γερανό!

| upd 19 Δεκεμβρίου 2017 17:29
0
16

Μέρες που είναι, στην Θεσ­σα­λο­νί­κη στο­λί­σα­με τον πατρο­πα­ρά­δο­το γερα­νό μας. Μετά τις σκα­λω­σιές του απί­θα­νου δημάρ­χου Ιωαν­νί­νων, και του πλή­ρους γελοιό­τη­τας Ξάν­θης, ο μου­χτά­ρης της καρ­διάς μας Μεχ­μέτ Μπου­τάρ αγάς άνα­ψε τα λαμπά­κια του πατρο­πα­ρά­δο­του (από φέτος) γερα­νού φωτί­ζο­ντας έτσι τις καρ­διές σε όλο το millet και τα νεύ­ρα μας φυσι­κά.

Του Ανα­στά­σιου Καρυ­πί­δη

Χθες βρά­δυ γύρω στις 8 η ώρα, στην γωνία Αγί­ας Σοφί­ας με Εγνα­τία και συνο­δεία δεκά­δων (απο­κλει­στι­κά και μόνον!) ντα­ουλ­τζή­δων οι οποί­οι χαλού­σαν τον κόσμο, άνα­ψαν τον πανύ­ψη­λο γερα­νό και ευθύς συγκε­ντρώ­θη­καν εκα­το­ντά­δες ελλα­δι­τών να θαυ­μά­σουν και να χει­ρο­κρο­τή­σουν!

Τον χορό τις καρα­κι­τσα­ρί­ας άνοι­ξε πρώ­τος ο γιδο­βο­σκός Ιωαν­νί­νων, ο οποί­ος λίγες ημέ­ρες πριν εγκαι­νί­α­σε ένα φαντα­στι­κό δημιούρ­γη­μα από χρω­μα­τι­στές σκα­λω­σιές, παλιο­σί­δε­ρα και σπα­σμέ­νες κλί­μα­κες. Αμέ­σως μετά, ο Μπά­μπης Δημαρ­χό­που­λος (μάλ­λον πατρο­πα­ρά­δο­τη πηγαί­νει η μου­χτα­ρία στην Ξάν­θη), μιμού­με­νος το κλί­μα πολι­τι­στι­κής ακα­λαι­σθη­σί­ας στην Ελλά­δα είπε να πρω­το­τυ­πή­σει κι αυτός με την σει­ρά του κάνο­ντας μια φάτ­νη δίχως τον μικρό Χρι­στό (!!!) Όταν τον ρώτη­σαν οι πολί­τες «που είναι ο Χρι­στός δήμαρ­χε Δημαρ­χό­που­λε;», επι­κα­λέ­στη­κε ότι, «επει­δή πέρ­σι κάποιοι αναρ­χι­κοί έκλε­ψαν το ομοί­ω­μα του Χρι­στού του Χρι­στού από την φάτ­νη, για να το απο­φύ­γου­με φέτος είπα­με να το αφαι­ρέ­σου­με μόνοι μας». Τους την έφε­ρε τους αναρ­χι­κούς ο Δημαρ­χό­που­λος, ο οποί­ος μάλι­στα στο περ­σι­νό ή προ­πέρ­σι­νο καρ­να­βά­λι είχε ως τιμώ­με­νο *Σύμ­βο­λο τον Καρα­γκιό­ζη …το λες και προ­φη­τι­κή αυτο­γνω­σία!

Βέβαια, οι δύο αυτοί μου­χτα­ρί­σκοι δεν παύ­ουν να είναι απλοί μιμη­τές του ενός και μονα­δι­κού, του τρι­σμέ­γι­στου και τιτά­να της πρω­το­πο­ρί­ας σε θέμα­τα καρα­γκιό­ζη, μέγα Μου­χτά­ρη του Σελα­νι­κί­ου, Μεχ­μέτ Μπου­τάρ αγά. Για όσους θυμού­νται, ή καλύ­τε­ρα για όσους δεν ξεχνούν, ο κυρ Γιάν­νης της καρ­διάς μας πριν χρό­νια ακό­μη ήταν ο πρώ­τος ο οποί­ος δεν στό­λι­σε δέν­δρο, παρά στην θέση του έδω­σε έναν σκα­σμό λεφτά κι έφτια­ξε πλω­τούς και αυτο­βυ­θι­ζό­με­νους** σκα­τζό­χοι­ρους! Μόλις πέρ­σι δε, αντί της Πανα­γί­ας με τον μικρό Χρι­στού­λη στην φάτ­νη είχε βάλει στην ίδια θέση μια λαθρο­με­τα­νά­στρια με το λαθρο­με­τα­να­στά­κι της (καρα-sic λέμε και ξανα­λέ­με!!)

Φέτος δε, απα­ντώ­ντας άμε­σα και κατά­φα­τσα σε όλους αυτούς τους δήθεν πρω­το­πό­ρους της κακιάς ώρας, και των ψηφο­φό­ρων τους φυσι­κά, ο Μου­χτά­ρης Σελα­νι­κί­ου και μπε­η­λέρ­μπε­ης πασών των μου­χτα­ρί­ων το τερ­μά­τι­σε. Αντί για την κλα­σι­κή φάτ­νη με τον Χρι­στό, μας έκα­νε ένα απί­θα­νο πάρ­κο ***δει­νο­σαύ­ρων (…)

Ένα μεγά­λο μπρά­βο σε όλους αυτούς τους ανθρώ­πους, οι οποί­οι μοχθούν ολη­με­ρίς να μας πεί­σουν ότι μισούν κάθε τι ελλη­νι­κό και ό,τι έχει να κάνει με πολι­τι­σμό! Άξιος ο μισθός τους από τον μαρ­μπα-Σόρος, τον σκα­τό­γε­ρο που δεν λέει να ψοφή­σει.

________________

*1. http://www.ellinoistorin.gr/?p=7043 2. http://www.ellinoistorin.gr/?p=7126
** http://farosthermaikou.blogspot.gr/20…/…/blog-post_4625.html
***http://www.ellinoistorin.gr/?p=48008#more-48008


Κι αν και το παρα­πά­νω άρθρο χρο­νο­λο­γεί­ται από το 2011, τίπο­τα δεν έχει αλλά­ξει 6 χρό­νια μετά. Ο φωτι­σμός του γερα­νού έγι­νε όπως “προ­έ­βλε­ψε” το άρθρο πατρο­πα­ρά­δο­τος. Ακο­λου­θεί πρό­σφα­το άρθρο του “thestival.gr”:

Σε χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο κλί­μα μπή­κε από σήμε­ρα το Μετρό της Θεσ­σα­λο­νί­κης, καθώς για πρώ­τη φορά φωτα­γω­γή­θη­καν οι γερα­νοί στα εργο­τά­ξια του κέντρου της πόλης.

Η αρχή έγι­νε στο σταθ­μό “Συντρι­βά­νι”, όπου εργα­ζό­με­νοι και πολί­τες γιόρ­τα­σαν και χόρε­ψαν υπό τους ήχους του συγκρο­τή­μα­τος “Batala Salonica”.

Στη συνέ­χεια, η εορ­τα­στι­κή πομπή διέ­σχι­σε την οδό Εγνα­τία και έφτα­σε στο σταθ­μό “Αγί­ας Σοφί­ας”, όπου φωτα­γω­γή­θη­κε και ο δεύ­τε­ρος γερα­νός. Στον ίδιο χώρο ακού­στη­καν χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα τρα­γού­δια και κάλα­ντα από τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Οι γερα­νοί του Μετρό Θεσ­σα­λο­νί­κης θα παρα­μεί­νουν φωτα­γω­γη­μέ­νοι και σε εορ­τα­στι­κό πνεύ­μα μέχρι και τις 7 Ιανουα­ρί­ου 2018.

Γ. Μυλόπουλος: Τα Χριστούγεννα του 2020 θα κυκλοφορούμε με το Μετρό

Σήμε­ρα το μετρό ανά­βει τα φώτα και εύχε­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη καλά Χρι­στού­γεν­να. Θέλου­με να δεί­ξου­με με αυτόν τον τρό­πο ότι το μέτρο προ­χω­ρεί με γορ­γούς ρυθ­μούς. Είναι η πρώ­τη φορά που το έργο έχει σαφές χρο­νο­διά­γραμ­μα, τελειώ­νει το 2020. Τα Χρι­στού­γεν­να του 2020 θα κυκλο­φο­ρού­με με το μετρό.

Φέτος ήταν μία πόλη σημα­ντι­κή χρο­νιά για το μετρό. Κάνα­με μεγά­λη πρό­ο­δο. Φθά­σα­με στο 60% της ολο­κλή­ρω­σης του έργου. Στις γραμ­μές του μετρό της Θεσ­σα­λο­νί­κη και της Καλα­μα­ριάς η συνο­λι­κή επέν­δυ­ση το 2017 ξεπέ­ρα­σε τα 190 εκατ. ευρώ. Έτσι σε αυτό το κλί­μα το μετρό Θεσ­σα­λο­νί­κης συμ­με­τέ­χει στο εορ­τα­σμό των Χρι­στου­γέν­νων με το άναμ­μα των γερα­νών”, ανέ­φε­ρε ο πρό­ε­δρος της Αττι­κό Μετρό, Γιάν­νης Μυλό­που­λος, στην εκδή­λω­ση για τη φωτα­γώ­ση των γερα­νών του μετρό στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Ευελ­πι­στού­με και πιστεύ­ου­με ότι το 2018 θα ανά­ψου­με τα λαμπά­κια στους σταθ­μούς της Σταυ­ρού­πο­λης με τις επε­κτά­σεις. Πιστεύ­ου­με μέχρι το 2028 να ανά­βου­με τα λαμπά­κια σε επε­κτά­σεις στο μετρό Θεσ­σα­λο­νί­κης”, τόνι­σε από την πλευ­ρά του ο Κώστας Αργυ­ρά­κης πρό­ε­δρος εργα­ζο­μέ­νων μετρό στον ηλε­κτρο­λο­γι­κό τομέα.

Γ. Μπουτάρης: Είναι μία περίοδος που πρέπει να αφήσουμε την γκρίνια και την μιζέρια

Το παρών στο σταθ­μό της Αγί­ας Σοφί­ας έδω­σαν και ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης Γιάν­νης Μπου­τά­ρης και η αντι­δή­μαρ­χος Πολι­τι­σμού και Τεχνών, Έλλη Χρυ­σί­δου.

Ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης ιδιαί­τε­ρα ευδιά­θε­τος και χαμο­γε­λα­στός παρα­κο­λού­θη­σε την εκδή­λω­ση και φωτο­γρα­φή­θη­κε με πολί­τες και εργα­ζό­με­νους στην Αττι­κό Μετρό Α.Ε.

Το Μετρό από­φα­σι­σε να κάνει αυτό το πολύ θεα­μα­τι­κό, να φωτί­σει τους γερα­νούς και είχαν μια έμπνευ­ση να κάνουν μια παρέ­λα­ση από το Συντρι­βά­νι μέχρι εδώ. Μοί­ρα­σαν ζωντά­νια και πολύ όρε­ξη. Είναι μία περί­ο­δος όπου πρέ­πει να αφή­σου­με την γκρί­νια και την μιζέ­ρια. Δέκα μέρες που είναι οι γιορ­τές να αλλά­ξει το κλί­μα” δήλω­σε ο κ. Μπου­τά­ρης.

Δεί­τε βίντεο και φωτο­γρα­φί­ες:

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας