Ο Έλληνας είναι καταδικασμένος να βάλει λουκέτο…

0
118

Ένας αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νος στον τομέα των υπη­ρε­σιών που κάνει έναρ­ξη τώρα, που δεν χρω­στά­ει που­θε­νά, που νοι­κιά­ζει ένα μικρό γρα­φείο, που έχει ένα αυτο­κί­νη­το 20ετίας κι εξο­πλι­σμό προς από­σβε­ση αξί­ας 10.000 ευρώ …για να μπο­ρέ­σει να βγά­λει 1.000 ευρώ τον μήνα καθα­ρά… θα πρέ­πει σε από­λυ­τα καθη­με­ρι­νή βάση, χωρίς ούτε μία μέρα χαμέ­νη να τιμο­λο­γεί 150 ευρώ σε απο­δεί­ξεις παρο­χής υπη­ρε­σιών.

Δηλα­δή να εισπρά­ξει μηνιαί­ως, βρέ­ξει-χιο­νί­σει 3.000 ευρώ για να του μεί­νουν μόλις 1.000 ευρώ για να πλη­ρώ­σει το ενοί­κιο του σπι­τιού του, θέρ­μαν­ση, φαγη­τό κ.λπ.

Με λίγα λόγια πρέ­πει να βρί­σκει έναν πελά­τη ανά ώρα, ο οποί­ος θα είναι δια­τε­θει­μέ­νος να του πλη­ρώ­νει 20 ευρώ για κάθε ώρα που θα τον απα­σχο­λεί. Όταν το οκτά­ω­ρο ενός εργα­ζό­με­νου στον ιδιω­τι­κό τομέα είναι μόλις 23 ευρώ, πως θα ζητή­σει ένας μάστο­ρας τα ίδια χρή­μα­τα για τη δου­λειά μιας ώρας μόνο;

Και πρέ­πει να κατα­φέρ­νει να βρί­σκει τέτοιους καλο­πλη­ρω­τές πελά­τες, αστα­μά­τη­τα επί 8 ώρες, χωρίς να πάει χαμέ­νο ούτε λεπτό σε μπο­τι­λιά­ρι­σμα, επί 20 εργά­σι­μες, χωρίς να πάει χαμέ­νη ούτε μία μέρα λόγω βρο­χής …για να εισπράτ­τει καθη­με­ρι­νά 150 ευρώ, ώστε να του μεί­νουν τα 50 …και να πλη­ρώ­σει με αυτά τα προ­σω­πι­κά του έξο­δα (νοί­κια, φαγη­τό κ.λπ).

Και μακά­ρι να τελεί­ω­ναν εκεί τα προ­βλή­μα­τα…

Άδειες αναρ­ρω­τι­κές, άδειες μητρό­τη­τας, άδειες σπου­δών κι επι­μόρ­φω­σης, ακό­μα και η κακο­και­ρία …στον ιδιω­τι­κό τομέα σημαί­νουν οικο­νο­μι­κή κατα­στρο­φή…

Σημαί­νουν μηδε­νι­κά έσο­δα και στα­θε­ρά έξο­δα, τα οποία είναι πρα­κτι­κά αδύ­να­τον να καλυ­φθούν από τα «υπερ­κέρ­δη» άλλων ημε­ρών.

Από τα 150 ευρώ που πρέ­πει να εισπρά­ξει καθη­με­ρι­νά …τα 100 είναι ανε­λα­στι­κά έξο­δα… που σημαί­νει ότι για κάθε χαμέ­νη εργά­σι­μη μέρα …θα πρέ­πει να μην ξοδέ­ψει ούτε ευρώ για 2–3 μέρες …που επί­σης είναι κάτι που δεν γίνε­ται, για­τί και τα προ­σω­πι­κά του έξο­δα είναι επί­σης ανε­λα­στι­κά.

Η δια­τρο­φή του, το ενοί­κιο του σπι­τιού του, οι ΔΕΚΟ …όλα συνε­χί­ζουν να τρέ­χουν…

Γι’ αυτό σκο­τώ­νο­νται να μπουν στο Δημό­σιο ακό­μα και οι γυναί­κες των Πρω­θυ­πουρ­γών.
Γι’ αυτό δεν μας διευ­κρι­νί­ζουν …ποιοι είναι οι Έλλη­νες που δεν χρω­στού­σαν ποτέ στην εφο­ρία και ξαφ­νι­κά άρχι­σαν να χρω­στούν και να βαφτί­ζο­νται μάλι­στα «στρα­τη­γι­κοί κακο­πλη­ρω­τές», λες και η απο­τα­μί­ευ­ση απο­δί­δει περισ­σό­τε­ρους τόκους, από τους τόκους που χρε­ώ­νει το κρά­τος συν τα πρό­στι­μα και τις προ­σαυ­ξή­σεις.

Αν το κρά­τος δεν ροκά­νι­ζε το μερο­κά­μα­το των επαγ­γελ­μα­τιών μέσω αντι­συ­νταγ­μα­τι­κών φόρων δεν θα ήταν όλοι οι κεντρι­κοί δρό­μοι των Ελλη­νι­κών πόλε­ων …γεμά­τοι κλει­στά μαγα­ζιά.

Αυτό και μόνο απο­δει­κνύ­ει …ότι όσο και να προ­σπα­θή­σει να δου­λέ­ψει κάποιος στα «μαύ­ρα» …το λου­κέ­το δεν το γλι­τώ­νει …για­τί ακό­μα και στα «μαύ­ρα» έχει να αντα­γω­νι­στεί κάποιους άλλους, που κάνουν την ίδια δου­λειά στα «μαύ­ρα», ενώ είναι ήδη διο­ρι­σμέ­νοι και στο Δημό­σιο.

Πως να αντα­γω­νι­στεί στις τιμές ένας φρο­ντι­στής …έναν διο­ρι­σμέ­νο καθη­γη­τή που κάνει ιδιαί­τε­ρα στα «μαύ­ρα»;

Ακό­μα κι αν δεν εκδώ­σει απο­δεί­ξεις …έχει τόσα πάγια έξο­δα, εισφο­ρές και φόρους που και πάλι θα πρέ­πει να ζητά­ει τα διπλά και τρι­πλά από έναν διο­ρι­σμέ­νο καθη­γη­τή, που κάνει ιδιαί­τε­ρα.

Έναν διο­ρι­σμέ­νο που κάνει ιδιαί­τε­ρα, δεν μπο­ρεί να τον αντα­γω­νι­στεί ούτε ένας αδιό­ρι­στος που κάνει ιδιαί­τε­ρα, χωρίς να φαί­νε­ται που­θε­νά.

Ακό­μα κι έτσι …το μεγά­λο πρό­βλη­μα στην οικο­νο­μία δεν δημιουρ­γεί­ται από τη φορο­δια­φυ­γή, αλλά όταν ο πλού­τος φεύ­γει εκτός συνό­ρων. Όταν απο­θη­κεύ­ε­ται σε λίστες Λαγκάρντ ή στους λογα­ρια­σμούς των τοκο­γλύ­φων και των χρη­μα­τι­στών και δεν ανα­κυ­κλώ­νε­ται εντός συνό­ρων. Μοι­ραία εμφα­νί­ζε­ται έλλει­ψη μετρη­τών …και οι πιο αδύ­να­μοι πεθαί­νουν από ασφυ­ξία.

Σ’ ένα ιδα­νι­κό κρά­τος, αυτή η αστρα­πιαία υπο­βάθ­μι­ση της οικο­νο­μί­ας της χώρας, χωρίς να υπάρ­χει κάποια σοβα­ρή αιτία (π.χ. ένας πόλε­μος, ένα παγκό­σμιο οικο­νο­μι­κό κραχ κ.λπ.) θα έπρε­πε να είχε κινη­το­ποι­ή­σει άμε­σα τη Δικαιο­σύ­νη.

Μία ορα­τή κι αναί­τια οικο­νο­μι­κή κατα­στρο­φή υπο­κρύ­πτει δόλο. Ήταν μία ξεκά­θα­ρη επί­θε­ση στους πολί­τες, στο όνο­μα μίας κρί­σης χρέ­ους… όχι για να προ­στα­τευ­θούν οι πολί­τες …αλλά για να προ­στα­τευ­θούν ξένοι τοκο­γλύ­φοι …τα πραγ­μα­τι­κά αφε­ντι­κά των κλό­ουν που κάνουν πως κυβερ­νούν.

Γι’ αυτό ακού­σα­με να κατα­στρέ­φο­νται οικο­νο­μι­κά πλού­σιοι και φτω­χοί Έλλη­νες …αλλά δεν ακού­σα­με να κατα­στρέ­φε­ται κανέ­να από τα γερά­κια των χρη­μα­τι­στη­ρί­ων, που κατεί­χαν Ελλη­νι­κά ομό­λο­γα. Μόνο οι Έλλη­νες που κατεί­χαν Ελλη­νι­κά ομό­λο­γα και μετο­χές κατα­στρά­φη­καν οικο­νο­μι­κά …«συμ­πτω­μα­τι­κά» πάντα.

Ο «φιλάν­θρω­πος» Soros που χαρ­τζη­λι­κώ­νει τις «πόρ­νες» της δημο­σιο­γρα­φί­ας… οργα­νώ­θη­κε από νωρίς για το μεγά­λο κόλ­πο.

3 φορές σε Μυστι­κό Δεί­πνο …με μενού την Ελλά­δα.

Και αφού έβγα­λε δισε­κα­τομ­μύ­ρια στις πλά­τες μας …μετά πλή­ρω­σε το πετρέ­λαιο για ένα σχο­λείο της Νάου­σας Ημα­θί­ας.

Πηγή: liberal.gr

Πηγή: protothema.gr

Πηγή: protothema.gr

Πηγή: euro2day.gr

Πηγή: newpost.gr

Πηγή: enet.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας