Ο Γαβρόγλου τάσσεται υπέρ της εκλογής Μουφτή στη Θράκη

1
22

Ζήτη­σαν την ψήφο μας για να σκί­σουν το Μνη­μό­νιο και χρη­σι­μο­ποιούν τη εντο­λή μας για να ικα­νο­ποι­ή­σουν τα ξένα αφε­ντι­κά, ψηφί­ζο­ντας γάμους gay, απο­τε­φρω­τή­ρια, προ­ω­θώ­ντας τον δια­χω­ρι­σμό Εκκλη­σί­ας-Κρά­τους, το ηλε­κτρο­νι­κό χρή­μα, τους ηλε­κτρο­νι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς και για να ξεπου­λή­σουν το Σύμπαν και να λιώ­σουν με νέους φόρους τους πιο αδύ­να­μους.

Πηγή: MATRIX24

Να ανοί­ξει η συζή­τη­ση για την εκλο­γή Μου­φτή στη Θρά­κη υπό προ­ϋ­πο­θέ­σεις ζητά ο υπουρ­γός Παι­δεί­ας Κώστας Γαβρό­γλου με συνέ­ντευ­ξή του που μετα­δο­θεί στις 21:00 το βρά­δυ από το κανά­λι της Βου­λής.

Στη συνέ­ντευ­ξή του ο κ. Γαβρό­γλου τάσ­σε­ται υπέρ της εκλο­γής Μου­φτή υπό προϋποθέ­σεις, τονί­ζο­ντας ότι: «Θα πρέ­πει να αρχί­σει μια πολ­λή σοβα­ρή συζή­τη­ση, με την ίδια τη μειο­νότητα ως προς το θέμα της ορθο­λο­γι­κο­ποί­η­σης της εκλο­γής μου­φτή­δων» και σημειώ­νει: «Το σοβα­ρό ζήτη­μα που πρέ­πει να συζη­τη­θεί και νομί­ζω πρέ­πει να εξα­ντλή­σου­με κάθε δυνατότη­τα που υπάρ­χει για συζη­τή­σεις, είναι ο προσ­διο­ρι­σμός του εκλε­κτο­ρι­κού σώμα­τος», επισημαί­νοντας ότι «τον Πατριάρ­χη δεν τον εκλέ­γει η ρωμαί­ι­κη κοι­νό­τη­τα στην πόλη, δεν τον εκλέ­γουν καν ιερείς, τον εκλέ­γουν τα μέλη της Ιεράς Συνό­δου. Άρα υπάρ­χει πάντα στην εκλο­γή των θρη­σκευ­τι­κών ηγε­τών, ένα ειδι­κό εκλε­κτο­ρι­κό σώμα».

Ο κ. Γαβρό­γλου ανα­φέ­ρει ακό­μη, ότι μετά την ψήφι­ση του νόμου, που κάνει προ­αι­ρε­τι­κή την εφαρ­μο­γή της Σαρί­ας, με προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα, θα ορι­στούν οι δικο­νο­μι­κές αρμο­διό­τη­τες του μου­φτή, ενώ θα ακο­λου­θή­σει σύστα­ση επι­στη­μο­νι­κής επι­τρο­πής, από νομι­κούς και ειδι­κούς, επί του Ισλα­μι­κού δικαί­ου.

Απο­τι­μώ­ντας την επί­σκε­ψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, στην Ελλά­δα, ο κ. Γαβρό­γλου σχο­λιά­ζει ότι ο τούρ­κος Πρό­ε­δρος «έχα­σε την ευκαι­ρία να μιλή­σει σε ευρω­παί­ους εταίρους»,ενώ ερω­τη­θείς για το αν υπήρ­ξε όφε­λος για τη χώρα μας από την επί­σκε­ψή του, απα­ντά πως«είναι καλό να σπά­νε οι πάγοι».

Ο Υπουρ­γός Παι­δεί­ας Έρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των, Κώστας Γαβρό­γλου, προ­α­ναγ­γέλ­λει ακό­μη, την κατά­θε­ση ευνοϊ­κής νομο­θε­τι­κής ρύθ­μι­σης, για τις μετεγ­γρα­φές φοι­τη­τών, με εισο­δηματικά κρι­τή­ρια, τονί­ζο­ντας ότι θα μπο­ρούν να φοι­τούν κοντά στον τόπο κατοι­κί­ας τους, ενώ θα υπάρ­χει πρό­βλε­ψη για τους φοι­τη­τές που είναι αδέλ­φια, ώστε να μπο­ρούν φοι­τούν στην ίδια πόλη. Ανα­φέ­ρε­ται ακό­μη στις συνε­νώ­σεις Πανε­πι­στη­μί­ων και ΤΕΙ, σε Ιωάν­νι­να και Ιονί­ους Νήσους, καθώς και στην ίδρυ­ση Πανε­πι­στη­μί­ου στην Δυτι­κή Αττι­κή, που θα ανακοι­νωθεί και επί­ση­μα την προ­σε­χή Κυρια­κή, από τον Πρω­θυ­πουρ­γό. Δίνο­ντας έμφα­ση στον ε­λεύθερο χρό­νο των μαθη­τών, ο κ. Γαβρό­γλου ανα­κοι­νώ­νει ακό­μη, ότι ένα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο το μήνα η μαθη­τι­κή τσά­ντα θα φυλάσ­σε­ται στο σχο­λείο.

Ολό­κλη­ρη η συνέ­ντευ­ξη του Υπουρ­γού Παι­δεί­ας, Έρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των, κ. Κώστα Γαβρό­γλου, θα μετα­δο­θεί από­ψε, Παρα­σκευή 15 Δεκεμ­βρί­ου στις 21:00 και σε επα­νά­λη­ψη την Κυρια­κή 17 Δεκεμ­βρί­ου στις 15:00 στον Τηλε­ο­πτι­κό Σταθ­μό της Βου­λής των Ελλή­νων.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας