Ο ιρακινός στρατός εισήλθε στο τελευταίο προπύργιο του ISIS

0
46

Ο στρα­τός του Ιράκ κατά­φε­ρε σήμε­ρα, Παρα­σκευή να εισέλ­θει στην αλ Κάιμ, μία μεγά­λη πόλη στην έρη­μο που είναι στο κέντρο του τελευ­ταί­ου προ­πυρ­γί­ου του αυτο­α­πο­κα­λού­με­νου Ισλα­μι­κού Κρά­τους στη χώρα.

Νωρίς σήμε­ρα το πρωί το πυρο­βο­λι­κό και η Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία του Ιράκ καθώς και αερο­σκά­φη του διε­θνούς συνα­σπι­σμού κατά του ΙΚ υπό τις ΗΠΑ βομ­βάρ­δι­σαν θέσεις των τζι­χα­ντι­στών στην περιο­χή, που βρί­σκε­ται λίγα χιλιό­με­τρα από τα σύνο­ρα με τη Συρία.

Στη συνέ­χεια άνδρες του στρα­τού και της μονά­δας αντι­τρο­μο­κρα­τί­ας «ξεκί­νη­σαν την επί­θε­ση στο κέντρο της αλ Κάιμ», δήλω­σε ο στρα­τη­γός Νού­μαν αλ Ζομπάι.

Λίγο αργό­τε­ρα ένας αξιω­μα­τι­κός, που θέλη­σε να δια­τη­ρή­σει την ανω­νυ­μία του, δήλω­σε ότι ανα­κα­τα­λή­φθη­κε από τους τζι­χα­ντι­στές η Γάζα, η πρώ­τη συνοι­κία της πόλης.

Η παρα­στρα­τιω­τι­κή οργά­νω­ση Χασντ αλ Σάα­μπι ανα­κοί­νω­σε ότι οι τζι­χα­ντι­στές «πυρ­πό­λη­σαν σπί­τια αμά­χων στη συνοι­κία Γάζα, στο νοτιο­δυ­τι­κό τμή­μα της αλ Κάιμ για να περιο­ρί­σουν την ορα­τό­τη­τα των αερο­πλά­νων».

Εξάλ­λου, σύμ­φω­να με τη Χασντ, «πολ­λοί τζι­χα­ντι­στές φεύ­γουν για τη Μπου­κά­μαλ της Συρί­ας με τις οικο­γέ­νειες».

Πριν μία εβδο­μά­δα οι ιρα­κι­νές δυνά­μεις και παρα­στρα­τιω­τι­κές οργα­νώ­σεις ξεκί­νη­σαν τη μάχη για την ανα­κα­τά­λη­ψη της επαρ­χί­ας αλ Κάιμ, όπου βρί­σκο­νται 1.500 τζι­χα­ντι­στές.

Η επι­χεί­ρη­ση αυτή παρου­σιά­ζε­ται από τον υπό τις ΗΠΑ συνα­σπι­σμό ενα­ντί­ον του ΙΚ ως «η τελευ­ταία μεγά­λη μάχη» ενα­ντί­ον των τζι­χα­ντι­στών.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας