Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε 16χρονο Παλαιστίνιο με μια σφαίρα στο κεφάλι

0
17

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός σκό­τω­σε, την Τρί­τη, πυρο­βο­λώ­ντας στο κεφά­λι, τον 16χρονο Παλαι­στί­νιο, Λάιθ Αμπου Ναϊμ, ανε­βά­ζο­ντας τα νεκρά παι­διά από πυρά των ισραη­λι­νών δυνά­με­ων σε τέσ­σε­ρα από την αρχή του χρό­νου.

Σύμ­φω­να με το παλαι­στι­νια­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας το παι­δί ξεψύ­χη­σε από σφαί­ρα στο κεφά­λι.

Ο Λάιθ ήταν άοπλος. Η οικο­γέ­νειά του λέει ότι ένας Ισραη­λι­νός στρα­τιώ­της πυρο­βό­λη­σε το αγό­ρι από από­στα­ση δύο μέτρων κατά τη διάρ­κεια συγκρού­σε­ων στο χωριό τους Mughayer, βορειο­α­να­το­λι­κά της Ραμά­λα στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη. Στο νοσο­κο­μείο της Ραμά­λα όπου μετα­φέρ­θη­κε, οι για­τροί απλώς δια­πί­στω­σαν τον θάνα­τό του.

«Οι στρα­τιώ­τες τον σκό­τω­σαν από μικρή από­στα­ση. Θα μπο­ρού­σαν να τον συλ­λά­βουν. Θα μπο­ρού­σαν να τον τραυ­μα­τί­σουν. Θα μπο­ρού­σαν να πυρο­βό­λη­σαν τα πόδια του» δήλω­σε συντε­τριμ­μέ­νος ο θεί­ος του παι­διού σε παλαι­στι­νια­κά ΜΜΕ. «Αλλά ο στρα­τιώ­της ήθε­λε να τον σκο­τώ­σει. Η σφαί­ρα πέρα­σε από το μάτι του και μέσα από το πίσω μέρος του κεφα­λιού του».

Τα επει­σό­δια ξεκί­νη­σαν όταν μια ισραη­λι­νή στρα­τιω­τι­κή περί­πο­λος εισήλ­θε στο χωριό Mughayer. Οι έφη­βοι του χωριού, όπως συνη­θί­ζε­ται σε αυτές τις περι­πτώ­σεις, αντέ­δρα­σαν πετώ­ντας πέτρες, με τους στρα­τιώ­τες να απα­ντούν με δακρυ­γό­να και βόμ­βες κρό­του — λάμ­ψης.

Ο δήμαρ­χος, Φαράχ αλ Νασάν δήλω­σε ότι οι στρα­τιώ­τες βρί­σκο­νταν μέσα σε στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα και δεν υπήρ­χε απει­λή για τη ζωή τους.

Ο πατέ­ρας του παι­διού κάλε­σε τους διε­θνείς οργα­νι­σμούς να διε­ρευ­νή­σουν την εκτέ­λε­ση του γιου του. «Τον εκτέ­λε­σαν όπως και κάθε άλλο παι­δί», είπε ο Χαϊ­θάμ. «Η κατο­χή δεν κάνει διά­κρι­ση μετα­ξύ παι­διών και ενη­λί­κων. Όλοι είμα­στε στό­χοι. Οτι­δή­πο­τε είναι παλαι­στι­νια­κό, είναι στό­χος. Δεν είναι ο πρώ­τος και δεν θα είναι ο τελευ­ταί­ος. Αυτή είναι η ζωή μας. Είμα­στε υπό κατο­χή εδώ και 70 χρό­νια. Δεν είναι το πρώ­το παι­δί ούτε το τελευ­ταίο. Αλλά η Παλαι­στί­νη το αξί­ζει».

Τα τρία άλλα αγό­ρια που σκο­τώ­θη­καν από ισραη­λι­νές δυνά­μεις αυτό το μήνα ήταν επί­σης 16 χρο­νών και άοπλα.

Ο θάνα­τος του Λέιθ ανε­βά­ζει τον αριθ­μό των Παλαι­στι­νί­ων που σκο­τώ­θη­καν από ισραη­λι­νές δυνά­μεις στους 18, από τότε που ο πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τράμπ ανα­γνώ­ρι­σε την Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του Ισρα­ήλ στις 6 Δεκεμ­βρί­ου 2017.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας