Ο Λεβέντης ζήτησε Οικουμενική Κυβέρνηση από τον Τσίπρα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Από εκεί που εμφα­νι­ζό­ταν αντι­συ­στη­μι­κό­τε­ρος των αντι­συ­στη­μι­κών και ευχό­ταν τον «καρ­κί­νο» και τον «κακό ψόφο» σε όλους τους αρχη­γούς των μεγά­λων κομ­μά­των, σήμε­ρα εμφα­νί­ζε­ται να είναι ο κατ’ εξο­χήν άνθρω­πος των ξένων τοκο­γλύ­φων στην Ελλά­δα και να επι­θυ­μεί οικου­με­νι­κή κυβέρ­νη­ση με πρω­θυ­πουρ­γό έναν… τρα­πε­ζί­τη…

Την πρό­τα­σή του για οικου­με­νι­κή κυβέρ­νη­ση εξέ­φρα­σε, στη συνά­ντη­ση που είχε με τον πρω­θυ­πουρ­γό, ο Βασί­λης Λεβέ­ντης. Εξερ­χό­με­νος του Μεγά­ρου Μαξί­μου ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης Κεντρώ­ων δήλω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά μετα­φέ­ρο­ντας τη συνο­μι­λία του με τον πρω­θυ­πουρ­γό: «Ο κ. Τσί­πρας είναι απο­φα­σι­σμέ­νος να πάει την Ελλά­δα προς την Ευρώ­πη. Αυτό μου δήλω­σε. Εγώ του είπα ότι φοβά­μαι το κόμ­μα του. Τον είδα σκε­πτι­κό. Η Ελλά­δα χρειά­ζε­ται μία ευρω­παϊ­κή κυβέρ­νη­ση και η κυβέρ­νη­ση αυτή δεν πιστεύ­ει στην Ευρώ­πη».

Ο Βασί­λης Λεβέ­ντης ανέ­φε­ρε ότι πρό­τει­νε στον πρω­θυ­πουρ­γό την δημιουρ­γία οικου­με­νι­κής κυβέρ­νη­σης. «Θα ήταν γεν­ναίο να φτιά­ξε­τε μία κυβέρ­νη­ση που να είναι μέσα και η ΝΔ για να κάνου­με τις μεταρ­ρυθ­μί­σεις» ανέ­φε­ρε ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης Κεντρώ­ων προ­σθέ­το­ντας: «Οι παλιό­τε­ροι ηγέ­τες της αρι­στε­ράς, χάρη της συναί­νε­σης κάνα­νε γεν­ναί­ες υπο­χω­ρή­σεις» και ανα­φε­ρό­με­νος στον πρω­θυ­πουρ­γό είπε: «Του πρό­τει­να να το σκε­φτεί. Δύο δρό­μους έχει ο κ. Τσί­πρας ή να πάει μόνος του ή να φτια­χτεί μία κυβέρ­νη­ση οικου­με­νι­κή για να βοη­θή­σει να βγει η χώρα από την κρί­ση. Αλλά ο κ. Τσί­πρας μου είπε ότι θα προ­χω­ρή­σει μόνος του».

Τελειώ­νο­ντας τη δήλω­σή του ο κ. Λεβέ­ντης υπο­γράμ­μι­σε: «Ο κ. Τσί­πρας ελπί­ζει ότι μπο­ρεί να μεί­νει μέχρι τέλους».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας