Ο Πιτσιόρλας βλέπει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Ξενι­τεύ­τη­καν χιλιά­δες επι­χει­ρή­σεις, ξενι­τεύ­τη­καν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νέοι για να βρουν ένα απλό μερο­κά­μα­το κι επει­δή απευ­θύ­νο­νται σε ηλί­θιους …οι ξεδιά­ντρο­ποι Υπουρ­γοί μιλούν για δήθεν έντο­νο επεν­δυ­τι­κό ενδια­φέ­ρον! Όταν οι μόνοι που «επέν­δυ­σαν» στην Ελλά­δα ήταν αυτοί που δεν έφε­ραν ούτε τσα­κι­στό ευρώ, ήταν αυτοί που τους χάρι­σαν Δημό­σια Περιου­σία για πεντα­ρο­δε­κά­ρες.

Δημο­σιεύ­ει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και μπο­ρεί­τε να δια­βά­σε­τε αμέ­σως παρα­κά­τω την άπο­ψη του Πιτσιόρ­λα, που βλέ­πει έντο­νο επεν­δυ­τι­κό ενδια­φέ­ρον για την Ελλά­δα… Μάλ­λον θα ονει­ρευό­ταν.

Την εκτί­μη­ση και την αισιο­δο­ξία του ότι η Ελλά­δα γυρί­ζει πλέ­ον σελί­δα, μετά την ολο­κλή­ρω­ση της αξιο­λό­γη­σης, εξέ­φρα­σε ο υφυ­πουρ­γός Οικο­νο­μί­ας και Ανά­πτυ­ξης Στέρ­γιος Πιτσιόρ­λας, από τις Σέρ­ρες, όπου βρέ­θη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι για την έναρ­ξη των εργα­σιών κατα­σκευ­ής της πρώ­της ολο­κλη­ρω­μέ­νης υπερ­σύγ­χρο­νης μονά­δας επε­ξερ­γα­σί­ας απορ­ριμ­μά­των μέσω ΣΔΙΤ.

Μιλώ­ντας στους δημο­σιο­γρά­φους, τόνι­σε ότι μετά την τελευ­ταία από­φα­ση του Eurogroup “η Ελλά­δα μπαί­νει σε μια περί­ο­δο στα­θε­ρό­τη­τας” ενώ συμπλή­ρω­σε, ότι γύρω από την πατρί­δα μας “υπάρ­χει ένα έντο­νο επεν­δυ­τι­κό ενδια­φέ­ρον από μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους. Πιστεύω ότι το 2017 θα είναι μια χρο­νιά αλλα­γής και στα τέλη του 2018 θα βγού­με στις αγο­ρές αυτό­νο­μοι, έχο­ντας να παρου­σιά­σου­με πολύ θετι­κά βήμα­τα”.

Μάλι­στα, υπο­γράμ­μι­σε, ότι τα τελευ­ταία χρό­νια υπάρ­χει μια μετα­τό­πι­ση της παγκό­σμιας οικο­νο­μι­κής ισχύ­ος προς την ευρύ­τε­ρη γεω­γρα­φι­κή περιο­χή της Ευρα­σί­ας και η Ελλά­δα βρί­σκε­ται σε αυτό το σημα­ντι­κό γεω­γρα­φι­κό χώρο των επεν­δυ­τι­κών ευκαι­ριών, που μπο­ρεί και πρέ­πει να εκμε­ταλ­λευ­τεί.

Ο κ. Πιτσιόρ­λας, επι­σή­μα­νε, ότι πρέ­πει να τεθούν τα θεμέ­λια για μια πιο εξω­στρε­φή οικο­νο­μία. “Να κάνου­με την οικο­νο­μία μας πιο παρα­γω­γι­κή” συμπλή­ρω­σε με έμφα­ση. Τόνι­σε ακό­μα, ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός ανα­κοί­νω­σε τη διε­ξα­γω­γή δεκα­τριών περι­φε­ρεια­κών ανα­πτυ­ξια­κών συνε­δρί­ων, μέσα από τα οποία θα συζη­τη­θεί σε κάθε Περι­φέ­ρεια της χώρας, πώς μπο­ρεί αυτό το νέο μοντέ­λο ανά­πτυ­ξης να εφαρ­μο­στεί και να προ­σαρ­μο­στεί στα δεδο­μέ­να κάθε κοι­νω­νί­ας. “Η κρί­ση” σημεί­ω­σε, “είναι απο­τέ­λε­σμα ενός στρε­βλού ανα­πτυ­ξια­κού μοντέ­λου που εφαρ­μό­ζει η χώρα όλα αυτά τα χρό­νια”.

Ερω­τη­θείς για το ενδε­χό­με­νο προ­ώ­ρων εκλο­γών, ήταν κατη­γο­ρη­μα­τι­κός ότι για την κυβέρ­νη­ση δεν υπάρ­χει θέμα εκλο­γών. Επι­βάλ­λε­ται, είπε, να δημιουρ­γή­σου­με ένα στα­θε­ρό πολι­τι­κό κύκλο για να βοη­θή­σου­με τις επεν­δύ­σεις και την οικο­νο­μία. Εξέ­φρα­σε την εκτί­μη­ση, ότι στα τέλη του 2018 η χώρα θα εδραιώ­σει την παρου­σία της στις αγο­ρές και το χρο­νο­διά­γραμ­μα αυτό είναι πλέ­ον δυνα­τό να εφαρ­μο­στεί, καθώς υπάρ­χουν από το Eurogroup δεσμεύ­σεις για συγκε­κρι­μέ­να μέτρα ελά­φρυν­σης του χρέ­ους. Επί­σης, ανα­φέρ­θη­κε και στους τελευ­ταί­ους οικο­νο­μι­κούς δεί­κτες, λέγο­ντας ότι σημειώ­νουν μικρή ανά­καμ­ψη και αυτό είναι ένα πολύ θετι­κό στοι­χείο.

Ερω­τη­θείς για τις πολι­τι­κές που σήμε­ρα εφαρ­μό­ζει η κυβέρ­νη­ση, αλλά που παλιό­τε­ρα κάποια στε­λέ­χη της, όταν βρί­σκο­νταν στην αντι­πο­λί­τευ­ση, κατέ­κρι­ναν, ο κ. Πιτσιόρ­λας, χαμο­γε­λώ­ντας σχο­λί­α­σε: “Ο καθέ­νας από τη μεριά του έχει ευθύ­νη για τη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση της χώρας. Όλοι στην Αρι­στε­ρά δεν είναι ίδιοι. Στο παρελ­θόν πάντως, κυριάρ­χη­σαν στε­ρε­ό­τυ­πα κρα­τι­σμού. Τέτοιες αντι­λή­ψεις πήγαν πίσω την Ελλά­δα και πρέ­πει να αλλά­ξουν”.

Επα­νέ­λα­βε μάλι­στα, τα λόγια του δημάρ­χου Σερ­ρών, ο οποί­ος στη διάρ­κεια της εκδή­λω­σης για την έναρ­ξη κατα­σκευ­ής της νέας μονά­δας επε­ξερ­γα­σί­ας απορ­ριμ­μά­των είχε πει, ότι το 2011 “το ΣΔΙΤ ήταν βρι­σιά” και το έργο αυτό που τότε ήθε­λαν να το εντά­ξουν στο ΣΔΙΤ πολε­μή­θη­κε από πάρα πολ­λούς.

Είναι γεγο­νός” επι­σή­μα­νε ο κ. Πιτσιόρ­λας, “ότι κάτι δεν κάνα­με σωστά όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια. Αλλά νομί­ζω ότι σήμε­ρα, σε αυτό το στά­διο που βρι­σκό­μα­στε, όλοι μπο­ρούν να συνει­σφέ­ρουν στο καλό του Έθνους απ’ όπου κι αν βρί­σκο­νται, όποια πολι­τι­κή ιδε­ο­λο­γία κι αν εκφρά­ζουν”.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας