Ο Σαββίδης αναλαμβάνει να καθαρίσει άμεσα ο Θερμαϊκός

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
3
8

Την κινη­το­ποί­η­ση του Ιβάν Σαβ­βί­δη προ­κά­λε­σε η ανε­ξέ­λεγ­κτη κατά­στα­ση που είχε δημιουρ­γη­θεί στον Θερ­μαϊ­κό Κόλ­πο με την εξά­πλω­ση του φυτοπλαγκτού.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Voria.gr, συνερ­γά­τες του κ. Σαβ­βί­δη ξεκί­νη­σαν από το πρωί της Παρα­σκευ­ής να κάνουν επα­φές ώστε να δια­πι­στώ­σουν ποιοι είναι οι αρμό­διοι για τον καθα­ρι­σμό του κόλ­που, που τις τελευ­ταί­ες μέρες είχε απο­κρου­στι­κή εικό­να, προ­κει­μέ­νου να μετα­φέ­ρουν το μήνυ­μα του ομο­γε­νούς επι­χει­ρη­μα­τία: «Καθα­ρί­στε το ταχύ­τε­ρο και με κάθε κόστος τον Θερ­μαϊ­κό, ανα­λαμ­βά­νω εγώ τα επι­πλέ­ον έξοδα».

Τελι­κά, οι άνθρω­ποι του Ιβάν Σαβ­βί­δη ήρθαν από το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής σε συνεν­νό­η­ση με την υφυ­πουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών (Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης), Μαρία Κόλ­λια — Τσα­ρου­χά, στην οποία μετέ­φε­ραν ότι ο μεγα­λο­μέ­το­χος του ΠΑΟΚ είναι δια­τε­θει­μέ­νος να καλύ­ψει τα κόστη για τον νέο εξο­πλι­σμό και τα επι­πλέ­ον λει­τουρ­γι­κά έξο­δα (εργα­τι­κές αμοι­βές, καύ­σι­μα κτλ) που θα χρεια­στούν προ­κει­μέ­νου τα σκά­φη και τα μηχα­νή­μα­τα να δου­λεύ­ουν σε φουλ ρυθ­μούς και η εικό­να του Θερ­μαϊ­κού να επα­νέλ­θει σε φυσιο­λο­γι­κά επί­πε­δα άμεσα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι χθες η υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Κόλ­λια — Τσα­ρου­χά είχε δηλώ­σει: «Με την ιδιαί­τε­ρη βοή­θεια κάποιων από τους χορη­γούς, βάζου­με σε χρή­ση επι­πλέ­ον ειδι­κό εξο­πλι­σμό για τη μεί­ω­ση του φυτο­πλαγ­κτόν. Αν και το φαι­νό­με­νο είναι ιδιαί­τε­ρα μεγά­λης έκτα­σης για να αντι­με­τω­πι­στεί εύκο­λα, κάνου­με ό,τι είναι δυνα­τόν για να το κατα­πο­λε­μή­σου­με και να το μειώ­σου­με σε απο­δε­κτά όρια. Ο Θερ­μαϊ­κός απο­τε­λεί βασι­κό παρά­γο­ντα για την ευη­με­ρία της Θεσ­σα­λο­νί­κης και θα τον προ­στα­τεύ­σου­με με κάθε τρόπο».

Σημειώ­νε­ται ότι λόγω των προ­σπα­θειών των τελευ­ταί­ων ημε­ρών αλλά και με τη βοή­θεια του και­ρού, το παρα­λια­κό μέτω­πο στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης παρου­σιά­ζει βελ­τιω­μέ­νη εικόνα.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

3 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Exceⅼlent gօodѕ from you, mɑn. I have understand your stuff pгevious to and you are just extrеmely great.
    I really like what you’ve acquired here, reɑlly like whɑt you’re saying
    and the way in which you say it. You make it entertaining and you still
    ϲare for to keep it smart. I can not wait to read far more from you.

    This is really a tremendоus site.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας