Ο Σαββίδης αναλαμβάνει να καθαρίσει άμεσα ο Θερμαϊκός

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
1
10

Την κινη­το­ποί­η­ση του Ιβάν Σαβ­βί­δη προ­κά­λε­σε η ανε­ξέ­λεγ­κτη κατά­στα­ση που είχε δημιουρ­γη­θεί στον Θερ­μαϊ­κό Κόλ­πο με την εξά­πλω­ση του φυτο­πλαγ­κτού.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Voria.gr, συνερ­γά­τες του κ. Σαβ­βί­δη ξεκί­νη­σαν από το πρωί της Παρα­σκευ­ής να κάνουν επα­φές ώστε να δια­πι­στώ­σουν ποιοι είναι οι αρμό­διοι για τον καθα­ρι­σμό του κόλ­που, που τις τελευ­ταί­ες μέρες είχε απο­κρου­στι­κή εικό­να, προ­κει­μέ­νου να μετα­φέ­ρουν το μήνυ­μα του ομο­γε­νούς επι­χει­ρη­μα­τία: «Καθα­ρί­στε το ταχύ­τε­ρο και με κάθε κόστος τον Θερ­μαϊ­κό, ανα­λαμ­βά­νω εγώ τα επι­πλέ­ον έξο­δα».

Τελι­κά, οι άνθρω­ποι του Ιβάν Σαβ­βί­δη ήρθαν από το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής σε συνεν­νό­η­ση με την υφυ­πουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών (Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης), Μαρία Κόλ­λια — Τσα­ρου­χά, στην οποία μετέ­φε­ραν ότι ο μεγα­λο­μέ­το­χος του ΠΑΟΚ είναι δια­τε­θει­μέ­νος να καλύ­ψει τα κόστη για τον νέο εξο­πλι­σμό και τα επι­πλέ­ον λει­τουρ­γι­κά έξο­δα (εργα­τι­κές αμοι­βές, καύ­σι­μα κτλ) που θα χρεια­στούν προ­κει­μέ­νου τα σκά­φη και τα μηχα­νή­μα­τα να δου­λεύ­ουν σε φουλ ρυθ­μούς και η εικό­να του Θερ­μαϊ­κού να επα­νέλ­θει σε φυσιο­λο­γι­κά επί­πε­δα άμε­σα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι χθες η υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Κόλ­λια — Τσα­ρου­χά είχε δηλώ­σει: «Με την ιδιαί­τε­ρη βοή­θεια κάποιων από τους χορη­γούς, βάζου­με σε χρή­ση επι­πλέ­ον ειδι­κό εξο­πλι­σμό για τη μεί­ω­ση του φυτο­πλαγ­κτόν. Αν και το φαι­νό­με­νο είναι ιδιαί­τε­ρα μεγά­λης έκτα­σης για να αντι­με­τω­πι­στεί εύκο­λα, κάνου­με ό,τι είναι δυνα­τόν για να το κατα­πο­λε­μή­σου­με και να το μειώ­σου­με σε απο­δε­κτά όρια. Ο Θερ­μαϊ­κός απο­τε­λεί βασι­κό παρά­γο­ντα για την ευη­με­ρία της Θεσ­σα­λο­νί­κης και θα τον προ­στα­τεύ­σου­με με κάθε τρό­πο».

Σημειώ­νε­ται ότι λόγω των προ­σπα­θειών των τελευ­ταί­ων ημε­ρών αλλά και με τη βοή­θεια του και­ρού, το παρα­λια­κό μέτω­πο στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης παρου­σιά­ζει βελ­τιω­μέ­νη εικό­να.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας