Ο Σέρβος Πρόεδρος απαγόρευσε την διδασκαλία της πολιορκίας του Σαράγεβου και της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
12

Ο πρό­ε­δρος της Σερ­βι­κής Δημο­κρα­τί­ας της Βοσ­νί­ας, Μίλο­ραντ Ντό­ντικ απα­γό­ρευ­σε σήμε­ρα οποια­δή­πο­τε ανα­φο­ρά σε σχο­λι­κά βιβλία της πολιορ­κί­ας του Σαρά­γε­βου και της γενο­κτο­νί­ας στην Σρε­μπρέ­νι­τσα, αρνού­με­νος για πρώ­τη φορά ότι σερ­βο­βοσ­νια­κές δυνά­μεις έθε­σαν υπό πολιορ­κία την πρω­τεύ­ου­σα της Βοσ­νί­ας-Ερζε­γο­βί­νης κατά την διάρ­κεια του πολέ­μου της δεκα­ε­τί­ας του 1990.

Οι ηγέ­τες της Σερ­βι­κής Δημο­κρα­τί­ας της Βοσ­νί­ας έχουν αρνη­θεί να απο­δε­χτούν τον χαρα­κτη­ρι­σμό γενο­κτο­νία για την σφα­γή του­λά­χι­στον 8.000 Βόσ­νιων μου­σουλ­μά­νων στην Σρε­μπρέ­νι­τσα το 1995, παρά τις απο­φά­σεις του Διε­θνούς Δικα­στη­ρί­ου της Χάγης ότι η σφα­γή της Σρε­μπρέ­νι­τσας συνι­στά γενο­κτο­νία.

Κατά την διάρ­κεια της πολιορ­κί­ας του Σαρά­γε­βου, εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι απο­τε­λού­σαν στό­χος βομ­βαρ­δι­σμών και πυρών από ελεύ­θε­ρους σκο­πευ­τές σε γει­το­νι­κούς λόφους. Οι κάτοι­κοι της πρω­τεύ­ου­σας αφέ­θη­καν για περί­που τέσ­σε­ρα χρό­νια χωρίς τρο­φή, νερό και την παρο­χή ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος. Του­λά­χι­στον 11.000 άνθρω­ποι πέθα­ναν κατά την διάρ­κεια της πολιορ­κί­ας, ανά­με­σά τους 1.100 παι­διά.

«Είναι αδύ­να­το να χρη­σι­μο­ποιού­με εδώ σχο­λι­κά βιβλία… τα οποία ανα­φέ­ρουν ότι οι Σέρ­βοι διέ­πρα­ξαν γενο­κτο­νία και έθε­σαν υπό πολιορ­κία το Σαρά­γε­βο», δήλω­σε ο Ντό­ντικ, σύμ­φω­να με τοπι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης.

«Αυτό δεν είναι σωστό και δεν θα διδα­χθεί εδώ», πρό­σθε­σε.

Περισ­σό­τε­ρα από 20 χρό­νια μετά τον πόλε­μο μετα­ξύ σερ­βο­βοσ­νια­κών, βοσ­νια­κών και κρο­α­τι­κών δυνά­με­ων, η Βοσ­νία παρα­μέ­νει διαι­ρε­μέ­νη ανά­με­σα σε εθνο­τι­κές γραμ­μές και οι μαθη­τές της χώρας διδά­σκο­νται δια­φο­ρε­τι­κές εκδο­χές της ιστο­ρί­ας.

Σύμ­φω­να με μια συμ­φω­νία του 2002, που υπε­γρά­φη υπό την αιγί­δα της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας, η Σερ­βο­βοσ­νια­κή και η Βοσ­νιο­κρο­α­τι­κή Ομο­σπον­δία συμ­φώ­νη­σαν ο πόλε­μος του 1992–1995 να εξαι­ρε­θεί από τα σχο­λι­κά βιβλία ιστο­ρί­ας, καθώς κάθε πλευ­ρά έχει την δική της ερμη­νεία για τα γεγο­νό­τα.

Αλλά δια­λέ­ξεις για την πολιορ­κία του Σαρά­γε­βου και για την γενο­κτο­νία της Σρε­μπρέ­νι­τσας έχουν συμπε­ρι­λη­φθεί σε κάποια βιβλία ιστο­ρί­ας στην Βοσ­νιο­κρο­α­τι­κή Ομο­σπον­δία και είναι προ­σβά­σι­μα σε Βόσ­νιους μαθη­τές σε μερι­κά από τα 22 σχο­λεία που φοι­τούν στην Σερ­βι­κή Δημο­κρα­τία της Βοσ­νί­ας.

Ο υπουρ­γός Παι­δεί­ας της Σερ­βι­κής Δημο­κρα­τί­ας της Βοσ­νί­ας, Ντά­νε Μιλό­σε­βιτς δήλω­σε το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο ότι θα απα­γο­ρεύ­σει την χρή­ση αυτών των σχο­λι­κών βιβλί­ων.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: real.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας