Ο Soros δημιουργός του Matrix στο οποίο ζούμε

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

O Soros χρη­μα­το­δο­τεί το Indymedia, τους “επα­να­στά­τες”, τους πλη­ρώ­νει τα εισι­τή­ρια, τα ξενο­δο­χεία και τους δικη­γό­ρους, ώστε εκτός από τους μυη­μέ­νους στην κορυ­φή οι υπό­λοι­ποι να πιστέ­ψουν ότι συμ­με­τέ­χουν σ’ ένα πραγ­μα­τι­κό επα­να­στα­τι­κό κίνη­μα.

Πηγή: iefimerida.gr

Συμ­με­τέ­χο­ντας σε επει­σό­δια που είναι φυσι­κά ελεγ­χό­με­νης εξέ­λι­ξης, ελεγ­χό­με­νης έντα­σης και βίας η αδρε­να­λί­νη θα χαρά­ξει βαθιά στο μυα­λό τους την ψευ­δαί­σθη­ση της συμ­με­το­χής σε κάτι αυθόρ­μη­το, αυθε­ντι­κό και τυχαίο. Αισθά­νο­νται ότι τρο­μο­κρά­τησαν την εξου­σία, ότι είναι κοντά η ανα­τρο­πή κι άλλα τέτοια ρομα­ντι­κά.

Πηγή: protothema.gr

Οι τοκο­γλύ­φοι στή­νουν συνε­χώς τέτοια Truman Show, εδώ και χιλιε­τί­ες, με θύμα­τα αυτο­κρά­το­ρες, πρω­θυ­πουρ­γούς ή κι ολό­κλη­ρους λαούς.
Με πιο πρό­σφα­το το στη­μέ­νο show με τους αγα­να­κτι­σμέ­νους στο Σύνταγ­μα που τους καθο­δη­γού­σαν οι εκα­τομ­μυ­ριού­χοι πρά­κτο­ρες Τσα­κα­λώ­τος, Βαρου­φά­κης και Κατρού­γκα­λος και που αντί να κατα­λή­ξει σε ανα­τρο­πή κατέ­λη­ξε στην, χωρίς αντι­δρά­σεις, υπο­γρα­φή …δύο απα­νω­τών Μνη­μο­νί­ων, που υπέ­γρα­ψαν ελα­φρώς θλιμ­μέ­νοι αλλά με τα τέσ­σε­ρα… οι εκα­τομ­μυ­ριού­χοι «εξε­γερ­μέ­νοι».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας