Ο ΣΥΡΙΖΑ-Soros βάζει χέρι και στα φαρμακεία!

| upd 21 Δεκεμβρίου 2017 22:23
1
39

ΣΥΡΙ­ΖΑ-Ισρα­ήλ-Soros …ένα πράγ­μα… Οι πωλή­σεις φαρ­μά­κων, στε­νά συν­δε­δε­μέ­νες με το γεν­ναιό­δω­ρο Ελλη­νι­κό Δημό­σιο, αλλά και με πολύ σοβα­ρά θέμα­τα υγεί­ας, είναι ένας χώρος όπου κυκλο­φο­ρεί πάρα πολύ χρή­μα. Πολύ χρή­μα, που φεύ­γει από το Δημό­σιο και κατα­λή­γει σε τσέ­πες ιδιω­τών. Και σ’ αυτόν τον χορό του χρή­μα­τος, δεν θα έλει­παν οι γνω­στοί «φιλάν­θρω­ποι».

Έστρω­σαν το χαλί Παπαν­δρέ­ου και Σαμα­ράς κι ο ΣΥΡΙΖΑ «κλεί­νει» τη δου­λειά την ώρα που οι Έλλη­νες στο­λί­ζουν Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα δέντρα.

Στα μου­λω­χτά και με τρο­πο­λο­γία …την ώρα που κανείς δεν κοι­τά­ει… Έτσι αλλά­ζει χέρια ο πλού­τος των Ελλή­νων και κατα­λή­γει στις τσέ­πες των ξένων αφε­ντι­κών. Αέναη προ­δο­σία.

Όπως και σε άλλους τομείς …ανοί­γουν τις πόρ­τες να έρθουν οι ξένες πολυ­ε­θνι­κές, που θα προ­σλαμ­βά­νουν φαρ­μα­κο­ποιούς με 487 ευρώ και όλα τα κέρ­δη από τις πωλή­σεις φαρ­μά­κων, που κατά κύριο λόγο χρη­μα­το­δο­τεί το Δημό­σιο …θα κατα­λή­γουν σε φορο­λο­γι­κούς παρα­δεί­σους. Κι εκεί­νο το Δημό­σιο Χρέ­ος …θα καλ­πά­ζει σε νέα ύψη, οι φόροι θα πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται και οι Έλλη­νες θα χάνουν τα σπί­τια τους, για πεντα­ρο­δε­κά­ρες, ώστε να έρθουν μετά τα ξένα fund και να τα πάρουν όλα σκού­πα, με δάνεια που θα εγγυό­μα­στε εμείς …ώστε από ιδιο­κτή­τες να βρε­θού­με να νοι­κιά­ζου­με τα σπί­τια μας από τους τοκο­γλύ­φους.

Πηγή: newsbeast.gr

Πηγή: newsbomb.gr

Πηγή: newsbomb.gr

Πηγή: newsbomb.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας