Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά απάντηση από τον Κυριάκο για την offshore της Μαρέβας

| upd 18 Δεκεμβρίου 2017 21:34
0
17

Ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορ­μή δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας Documento σύμ­φω­να με το οποίο η offshore εται­ρεία με την επω­νυ­μία VELVET SUCCESS S.A. και έδρα τον Πανα­μά, χρη­μα­το­δό­τη­σε την εται­ρεία Zeus+Dione της κ. Μαρέ­βας Γκρα­μπόφ­σκι με το ποσόν των 800.000 ευρώ.

Όπως τονί­ζει στην ανα­κοί­νω­ση του το γρα­φείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ «σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα η εν λόγω offshore δεν παρου­σιά­ζει καμιά άλλη δρα­στη­ριό­τη­τα, πέρα από τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της εται­ρεί­ας της κυρί­ας Μητσο­τά­κη, την επο­χή μάλι­στα που φέρε­ται να έχει ζημιές. Πέρα από την μυστη­ριώ­δη offshore, στο ίδιο δημο­σί­ευ­μα η εφη­με­ρί­δα υπο­στη­ρί­ζει ότι με την εται­ρεία Zeus+Dione συν­δέ­ε­ται επι­χει­ρη­μα­τι­κά και η κ. Γεωρ­γία Ευσε­βί­ου, η οποία κατα­ζη­τεί­ται με διε­θνές ελβε­τι­κό ένταλ­μα, ενώ ελέγ­χε­ται και από τις ελλη­νι­κές αρχές για απά­τες, δια­κί­νη­ση μαύ­ρου χρή­μα­τος και υπε­ξαί­ρε­ση 100 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ».

Κατα­λή­γο­ντας ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον πρό­ε­δρο της ΝΔ απα­ντή­σεις εάν αλη­θεύ­ουν όλα τα παρα­πά­νω.

«Ο κ. Μητσο­τά­κης οφεί­λει να δώσει άμε­σα απα­ντή­σεις: ποιος είναι ο μυστη­ριώ­δης ιδιο­κτή­της της offshore VELVET SUCCESS; Είναι δυνα­τόν μια τόσο επι­τυ­χη­μέ­νη επι­χει­ρη­μα­τί­ας, όπως η κ. Γκρα­μπόφ­σκι, να συνε­ται­ρί­ζε­ται εν αγνοία της, με μια διε­θνώς κατα­ζη­τού­με­νη; Ερω­τή­μα­τα τα οποία προ­στί­θε­νται στα προη­γού­με­να, τα οποία ο κ. Μητσο­τά­κης ακό­μα να τα απα­ντή­σει…» σημειώ­νει ο ΣΥΡΙΖΑ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας