Ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ ανα­κοί­νω­σε αργά σήμε­ρα την από­συρ­ση της χώρας από τη συμ­φω­νία του Παρι­σιού για το κλί­μα, δηλώ­νο­ντας ότι «από σήμε­ρα» οι ΗΠΑ δια­κό­πτουν την εφαρ­μο­γή των μη δεσμευ­τι­κών όρων της συν­θή­κης.

Όπως τόνι­σε οι ΗΠΑ θα τερ­μα­τί­σουν τη συν­δρο­μή τους στο Πρά­σι­νο Ταμείο για το Κλί­μα, σύμ­φω­να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος δήλω­σε ότι η συμ­φω­νία του Παρι­σιού φέρ­νει σε μειο­νε­κτι­κή θέση τις ΗΠΑ προς όφε­λος άλλων χωρών, σύμ­φω­να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Επι­σή­μα­νε ότι θα ξεκι­νή­σει τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την επα­νεί­σο­δο των ΗΠΑ στην συν­θή­κη ή θα προ­σπα­θή­σει για μια νέα συν­θή­κη με δίκαιους όρους για τις ΗΠΑ, τονί­ζο­ντας ότι θα προ­σπα­θή­σει να «επι­τύ­χει μια δίκαιη συμφωνία»για το κλί­μα.
Δεί­τε το βίντεο!

Ομπάμα: Η αμερικανική κυβέρνηση απορρίπτει το μέλλον

Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος Μπα­ράκ Ομπά­μα δήλω­σε ότι η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση του προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ απορ­ρί­πτει το μέλ­λον με την από­φα­σή της να απο­σύ­ρει τις ΗΠΑ από την συν­θή­κη του Παρι­σιού για το κλί­μα.
«Ακό­μη με την απου­σία της αμε­ρι­κα­νι­κής ηγε­σί­ας, ακό­μη και όταν αυτή η κυβέρ­νη­ση εντάσ­σει την χώρα σε μια μικρή χού­φτα κρα­τών που απορ­ρί­πτουν το μέλ­λον, είμαι βέβαιος οι αμε­ρι­κα­νι­κές πολι­τεί­ες, οι πόλεις και οι επι­χει­ρή­σεις μας θα εντεί­νουν τις προ­σπά­θειές τους και θα κάνουν περισ­σό­τε­ρα για να ηγη­θούν της πορεί­ας και να βοη­θή­σουν στην προ­στα­σία του πλα­νή­τη μας για τις μελ­λο­ντι­κές γενε­ές», ανέ­φε­ρε ο Ομπά­μα σε γρα­πτή ανα­κοί­νω­σή του μετά την ανα­κοί­νω­ση της από­φα­σης από τον πρό­ε­δρο Τραμπ.

Γιούνκερ: Ο πλανήτης μπορεί να βασιστεί στην Ευρώπη

«Ο πλα­νή­της μπο­ρεί να βασι­στεί στην Ευρώ­πη» μετά την από­συρ­ση των ΗΠΑ από την συν­θή­κη του Παρι­σιού δήλω­σε ο πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Ζαν-Κλοντ Γιούν­κερ, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «μοι­ραίο λάθος» την από­φα­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης.
«Εκλέ­χθη­κα για να εκπρο­σω­πώ τους πολί­τες του Πίτσ­μπουργκ, όχι του Παρι­σιού», δήλω­σε νωρί­τε­ρα ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ κατά την ανα­κοί­νω­ση της από­συρ­σης της χώρας από τη συμ­φω­νία του Παρι­σιού για το κλί­μα.
Η καγκε­λά­ριος της Γερ­μα­νί­ας Άνγκε­λα Μέρ­κελ εξέ­φρα­σε την λύπη της για την από­συρ­ση των ΗΠΑ από την συν­θή­κη, με το Βερο­λί­νο να υπο­γραμ­μί­ζει ότι οι ΗΠΑ «πλη­γώ­νουν» τον πλα­νή­τη με την από­φα­σή τους.
Για «ένα λάθος με δρα­μα­τι­κές συνέ­πειες», έκα­νε λόγο η δήμαρ­χος του Παρι­σιού Αν Ινταλ­γκό. Ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Tesla, Έλον Μασκ με tweet του ανα­κοί­νω­σε ότι παραι­τεί­ται από τα συμ­βου­λευ­τι­κά όργα­να του Λευ­κού Οίκου μετά την ανα­κοί­νω­ση της από­φα­σης.

Πηγή: newsbomb.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας