Ο τρόπος που μάθαμε να βλέπουμε τα πράγματα

0
9

Επει­δή ό,τι σεβό­μα­στε και τιμού­με και μάλι­στα μαζι­κά, δεν είναι απο­τέ­λε­σμα συνει­δη­τής κι αυθόρ­μη­της επι­λο­γής αλλά προ­ϊ­όν μελε­τη­μέ­νης τακτι­κής του Συστή­μα­τος …ας δού­με το παρα­κά­τω βίντεο …που εξη­γεί το πως λει­τουρ­γεί αυτός ο μηχα­νι­σμός...

Οι συμ­μορ­φω­μέ­νοι βάζουν σε τάξη αυτόν που αρνεί­ται να συμ­μορ­φω­θεί …χωρίς πλέ­ον να χρειά­ζε­ται καμία παρέμ­βα­ση από το ίδιο το Σύστη­μα. Τα ίδια τα θύμα­τα λει­τουρ­γούν αυθόρ­μη­τα ως αυτό­κλη­τοι προ­στά­τες του Συστή­μα­τος.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας