Ο Τσακαλώτος επαναφέρει το “success story”

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10
Menelaos Myrillas / SOOC

Από τον Γ. Παπαν­δρέ­ου μέχρι σήμε­ρα όλες οι κυβερ­νή­σεις κάνουν λόγο για “ιστο­ρία επι­τυ­χί­ας” ή άλλως “success story”, μένο­ντας όμως μόνο στα λόγια, μπας και “τσι­μπή­σουν” μερι­κοί αφε­λείς — ηλί­θιοι, αλλά χρή­σι­μοι για το πολι­τι­κό σύστη­μα, για να τους ξανα­ψη­φί­σουν, ώστε να μπο­ρέ­σουν να παρα­τεί­νουν το σφι­χταγ­γά­λια­σμα του κυβερ­νη­τι­κού θώκου. Κι ενώ η χώρα πάει από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο… οι “παπα­τζή­δες της εξου­σί­ας” χωρίς ίχνος ανα­στο­λής, μιλούν για “ιστο­ρί­ες επι­τυ­χί­ας”…

 

Πηγή: thepressproject.gr

Τα ενθαρ­ρυ­ντι­κά μηνύ­μα­τα που έλα­βε στις πρό­σφα­τες συνα­ντή­σεις του με ξένους επεν­δυ­τές στο Λον­δί­νο, μετέ­φε­ρε στο συνέ­δριο του Economist ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, Ευκλεί­δης Τσα­κα­λώ­τος, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η άπο­ψη σημα­ντι­κών «παι­κτών» της αγο­ράς είναι πως η Ελλά­δα έχει αλλά­ξει σελί­δα.

Ο υπουρ­γός επε­σή­μα­νε ότι οι εντυ­πώ­σεις από την εξέ­λι­ξη των στοι­χεί­ων της οικο­νο­μί­ας είναι εντυ­πω­σια­κές, ωστό­σο λεί­πουν οι ιδιω­τι­κές επεν­δύ­σεις. Πρό­σθε­σε δε, πως με τη σαφή­νεια που προ­έ­κυ­ψε από την από­φα­ση του Eurogroup της 15ης Ιου­νί­ου οι ιδιω­τι­κές επεν­δύ­σεις θα έρθουν στην Ελλά­δα και θα συμπλη­ρω­θεί το κομ­μά­τι του παζλ που λεί­πει.

Ανα­φε­ρό­με­νος στην πρό­σβα­ση στις αγο­ρές, ο Ε. Τσα­κα­λώ­τος δήλω­σε πως «αυτό μπο­ρεί να γίνει με ή χωρίς το QE». Σύμ­φω­να με τον ίδιο «αυτήν τη φορά το QE έχει συμ­βο­λι­κή αξία και δεν θα την τοπο­θε­τού­σα πολύ υψη­λά». Συμπλή­ρω­σε δε πως «δεν θα υπάρ­χουν πολ­λά ελλη­νι­κά ομό­λο­γα για να αγο­ρα­σθούν (από την ΕΚΤ), θα ήταν καλό για τις τρά­πε­ζες αλλά δεν το θεω­ρώ πολύ σημα­ντι­κό. Είναι χρή­σι­μο, σημα­ντι­κό, αλλά συμ­βο­λι­κό περισ­σό­τε­ρο».

Είπε επί­σης ότι «δεν θέλου­με να πάμε υπερ­βο­λι­κά γρή­γο­ρα, αλλά θέλου­με οι αγο­ρές να ξέρουν ότι έχου­με στρα­τη­γι­κή που θα οδη­γή­σει σε 2–3-4 εξό­δους», τοπο­θε­τώ­ντας χρο­νι­κά τις κινή­σεις σε βρα­χυ­πρό­θε­σμο έως μεσο­πρό­θε­σμο ορί­ζο­ντα. «Πολύ γρή­γο­ρα οι αγο­ρές θα πάρουν τα σημά­δια για το τι είναι πιθα­νόν να συμ­βεί. Και η πρό­σβα­ση διευ­κο­λύ­νει την ΕΚΤ να δώσει νομι­σμα­τι­κή διευ­κό­λυν­ση ή QE», συμπλή­ρω­σε.

Σχε­τι­κά με τα πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα τα επό­με­να χρό­νια, ο υπουρ­γός ανέ­φε­ρε πως «το 3,5% του ΑΕΠ είναι πολύ υψη­λό, δεν ήταν επι­λο­γή μας. Το 2% του ΑΕΠ είναι κοντά ή λίγο καλύ­τε­ρα από αυτό που ανα­μέ­να­με, είναι στο ευρω­παϊ­κό πλαί­σιο, στο πλαί­σιο του Συμ­φώ­νου Στα­θε­ρό­τη­τας και Ανά­πτυ­ξης».

Ο Ε. Τσα­κα­λώ­τος δήλω­σε ότι «υπάρ­χουν στοι­χεία για να στή­σου­με μια καλή ιστο­ρία επι­τυ­χί­ας (success story) για την Ελλά­δα» και χαρα­κτή­ρι­σε «λίγο περί­ερ­γη» τη θέση του ΔΝΤ για ανά­πτυ­ξη μόλις 1% σε μακρο­πρό­θε­σμο ορί­ζο­ντα. «Έχουν εμπλα­κεί σε όλο το πρό­γραμ­μα. Για­τί τα έκα­ναν όλα αυτά, όταν προ­βλέ­πουν 1% μακρο­πρό­θε­σμα; Δεν έχουν εμπι­στο­σύ­νη στις δικές τους θέσεις ή προ­τά­σεις;», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά.

Ανέ­φε­ρε πως στη μεσο­πρό­θε­σμή δημο­σιο­νο­μι­κή στρα­τη­γι­κή «έχου­με ρίξει μεγά­λο βάρος στη μεί­ω­ση των φορο­λο­γι­κών συντε­λε­στών κατά 3,5 δισ. ευρώ. Και αυτό μπο­ρού­με να το κάνου­με, για­τί οι θεσμοί στους δημο­σιο­νο­μι­κούς στό­χους δεν προ­σμε­τρούν τα μη παρα­με­τρι­κά νέα». Πρό­σθε­σε ότι «μεσο­πρό­θε­σμα πρέ­πει να δια­σφα­λί­σου­με ότι η ανά­πτυ­ξη είναι βιώ­σι­μη και η άπο­ψη της κυβέρ­νη­σης είναι ότι μπο­ρού­με να βγού­με από την κρί­ση χωρίς να επι­στρέ­ψου­με στο 2008».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας